F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Literatura

Seznam použité a doporučené literatury


Ajšman, J.: Čeští králové, život a vláda (1198-1918), Plzeň 1994.
Atlas československých dějin, Praha 1965.
Augusta, P.-Honzák, F.: Československo 1918-1938, Praha 1992.
Augusta, P.-Honzák, F.: Československo 1938-1945, Praha 1995.
Bakala, J. a kol.: Slezsko, Opava 1992.
Bartoš, F. M.: České dějiny, II/6-8, Praha 1947-1966.
Bartoš, J.-Kovářová, S.: Dějepis. České dějiny v datech, Olomouc 1994.
Bartoš, J.-Kovářová, S.-Trapl, M.: Osobnosti českých dějin, Olomouc 1995.
Bartoš, J.-Trapl, M.: Československo 1918-1938. Fakta, materiály, reálie, Olomouc 1991.
Baum, W.: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996.
Beneš, E.: Mnichovské dny, Praha 1968.
Beneš, E.: Paměti, Praha 1948.
Beneš, E.: Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1946.
Beránková, M.-Malec, K.: Dějiny české žurnalistiky do roku 1945, Praha 1976.
Beranová, M.: Slované, Praha 1988.
Bígl, Z.: České země za posledních Přemyslovců, Praha 1993.
Bílek, J.-Kaplan, K.: Pomocné technické prapory 1950-1954; Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954, Praha 1992.
Blažíček, O. I.-Kropáček, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.
Bobíková, L.-Šouša, J.: Parlament, kolbiště národů a národností, Praha 1992.
Boháč, Z.: České země a Lužice, Tišnov 1993.
Borák, M.-Janák, D.: Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954, Ostrava 1996.
Borkovský, I. a kol.: Dějiny Prahy, Praha 1964.
César, J.-Černý, B.: Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918-1939, I-II, Praha 1962.
Čapka, F.-Dokulil, M.-Vaculík, J.: Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin, I, II, Brno 1991, 1993.
Čechura, J.-Hlavačka, M.-Maur, E.: Ženy a milenky českých králů, Praha 1995.
Černý, V.: Paměti I, II, Praha 1992.
Československá vlastivěda II, Dějiny 1-2, Praha 1963, 1969.
Československé dějiny v datech, Praha 1986.
Československo roku 1968, Praha 1993.
Československý biografický slovník, Praha 1992.
Československý hudební slovník, I-II, Praha 1963, 1965.
Český antifašismus a odboj, Praha 1988.
Češi, Němci, odsun, Praha 1990.
Čornej, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny české, I., II. díl, Praha 1992, 1993.
Čornej, P.: Panovníci českých zemí, Praha 1992.
Čornej, P.-Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie, Praha 1993.
Dějiny Československa do roku 1648, I, Praha 1990.
Dějiny Československa do roku 1918, II, Praha 1990.
Dějiny Československa v datech, Praha 1968.
Denis, E.: Čechy po Bílé hoře, I-II, Praha 1904, 1905.
Denis, E.: Konec samostatnosti české, Praha 1893.
Deyl, Z.: Sociální vývoj Československa 1918-1938, Praha 1985.
Drtina, P.: Československo můj osud, II, Toronto 1982.
Durdík, T.: Encyklopedie českých hradů, Praha 1995.
Dvořák, R.: Dějiny Markrabství moravského, I-II, Brno 1906.
Dvořáková, Z.: Z letopisů třetího odboje, Praha 1992.
Efmertová, M.: České země 1848-1918, Praha 1995.
Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975.
Fiala, Z.: Předhusitské Čechy 1310-1419, Praha 1968.
Fiala, Z.: Přemyslovské Čechy 995-1310, Praha 1975.
Frajdl, J.: České dějiny v datech, Pardubice 1991.
Frinta, A.: Lužičtí Srbové a jejich písemnictví, Praha 1955.
Galandauer, J.-Honzík, M.: Osud trůnu habsburského, Praha 1983.
Galandauer, J.: Vznik Československé republiky 1918, Praha 1988.
Graus, F.: Dějiny venkovského lidu, I-II, Praha 1953, 1957.
Grobelný, A.: K otázkám Slezska, Ostrava 1956.
Grobelný, A. a kol.: Ostravsko do roku 1848, Ostrava 1968.
Halada, J.: Lexikon české šlechty, 1-2, Praha 1993.
Harna, J. a kol.: Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé republiky, Praha 1990.
Harna, J.: První Československá republika - pokus o demokracii ve střední Evropě, Praha 1990.
Harna, J.-Kamenec, I.: Na společné cestě, Praha 1988.
Havlík, L.: Moravské letopisy. Dějiny Moravy v datech, Brno 1993.
Havlík, L.: Velká Morava a středoevropští Slované, Praha 1964.
Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990.
Herout, J.: Praha deseti staletími, Praha 1972.
Herout, J.: Naše stavební památky, Praha 1975.
Hoffmann, F.: České město ve středověku, Praha 1994.
Hora-Hořejš, P.: Toulky českou minulostí, 1-5, Praha 1985-1996.
Hosák, L.-Nevřiva, O.: Chronologické tabulky k československým dějinám do r. 1948, Praha 1967.
Husa, V.: Československé dějiny, Praha 1982.
Husa, V.: Dějiny Československa, Praha 1961.
Ilustrovaný encyklopedický slovník, I-III, Praha 1980-1982.
Janáček, J.: České dějiny, I/1, Praha 1971.
Janáček, J.: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu, Praha 1963.
Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987.
Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.
Janáček, J.-Louda, J.: České erby, Praha 1988.
Janák, J.: Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1919 se soupisy pramenů a literatury, Praha 1987.
Janák, J.-Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989.
Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha 1991.
Jožák, J. a kol.: Za obranu státu Čechů a Slováků, Praha 1992.
Kadlec, V.: Podivné konce našich prezidentů, Hradec Králové 1991.
Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin 1, 2, Praha 1991.
Kadlecová, M. a kol.: Československé dějiny státu a práva (1918-1945), Brno 1991.
Kalista, Z.: Stručné dějiny československé, Praha 1992.
Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1969 (1., 2., 3., 4. část), Praha 1991, 1992, 1993.
Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990.
Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce, Praha 1993.
Kaplan, K.: Stát a církev v Československu 1948-54, Praha 1994.
Kavka, F.: Bílá hora a české dějiny, Praha 1962.
Kavka, F.: Dějiny Československa do roku 1437, Praha 1971.
Kavka, F.: Příručka k dějinám Československa do r. 1648, Praha 1963.
Kavka, F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství, I., II., Praha 1993.
Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Praha 1993.
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1994.
Kettner, P.-Jedlička, I. M.: Proč zemřel Jan Masaryk?, Praha 1990.
Klíma, A.: Čechy v období temna, Praha 1958.
Klíma, A.: Manufakturní období v Čechách, Praha 1955.
Klíma, A.: Příručka k dějinám Československa v l. 1638-1848, Praha 1963.
Klíma, A.: Revoluce 1848 v českých zemích, Praha 1975.
Klučina, P.: České země v době husitské, Praha 1994.
Klučina, P.: České země za Jiřího z Poděbrad a Jagellovců, Praha 1994.
Kočí, J.: České národní obrození, Praha 1978.
Kokošková, Z.-Kokoška, S.: Obroda - Klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty, Praha 1996.
Konečný, Z.-Mainuš, F.: Stopami minulosti, Brno 1979.
Kořalka, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1994.
Koudelková, J.: Naše dějiny v datech, Praha 1987.
Králíková, M.-Nečesaný, J.-Spěváček, V.: Nástin vývoje všeobecného vzdělání v českých zemích, Praha 1977.
Kratochvíl, A.: Žaluji, 1-3, Praha 1990.
Kratochvíl, M. V.: Českou minulostí, Praha 1961.
Krofta, K.: Dějiny československé, Praha 1946.
Kronika 1992, 1993, Praha 1993, 1994.
Kroupa, V. a kol.: Stručný slovník protifašistického boje českého lidu, Praha 1983.
Křen, J.: Do emigrace, Praha 1963.
Křen, J.: Konfliktní společenství (Češi a Němci 1780-1918), Praha 1990.
Křen, J.: V emigraci, Praha 1969.
Kubů, N.: České země v době renesance, Praha 1994.
Kural, V. a kol.: Československo roku 1968, 1., 2., Praha 1993.
Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, I-II, Praha 1973, 1977.
Kvaček, R.: Předehra k tragédii, Praha 1980.
Laštovička, B.: V Londýně za války, Praha 1978.
Lněničková, J.: České země v době baroka, Praha 1994.
Lněničková, J.: České země v době osvícenství, Praha 1995.
Lněničková, J.: České země v době obrození, Praha 1995.
Lom, F.: Přehled dějin zemědělské výroby v českých zemích, Praha 1972.
Louda, J.-Janáček, J.: České erby, Praha 1974.
Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), Praha 1992.
Malá československá encyklopedie, I.-VI., Praha 1984-1987.
Malá, I. a kol.: Český lid v boji proti fašismu, Praha 1975.
Malý, K.-Sivák, F.: Dějiny státu a práva v Československu, I (do r. 1918), Praha 1988.
Mandelová, H.: České země v pravěku, Praha 1997.
Mandelová, H.: Na úsvitu českých dějin, Praha 1993.
Mandelová, H.: České země za vlády Lucemburků, Praha 1993.
Masaryk, J.: Volá Londýn, Praha 1946.
Matějek, F.: Švédové na Moravě za třicetileté války, in: Časopis Moravského muzea, Brno 1988, s. 127-161.
Maur, E.: Československé dějiny 1648-1781, Praha 1976.
Medek, V.: Cesta české a moravské církve staletími, Praha 1982.
Měchýř, J.: Slovensko v Československu (slovensko-české vztahy 1918-1991), Praha 1991.
Mencl, V. a kol.: Československo roku 1968 (1., 2. díl), Praha 1993.
Mencl, V.-Hájek, M.-Otáhal, M.-Kadlecová, E.: Křižovatky 20. století, Praha 1990.
Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960.
Míka, A.: Stoletý zápas o charakter českého státu 1526-1627, Praha 1974.
Morava v boji proti fašismu 1935-1945, Brno 1985.
Mrázek, O.: Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku od manufaktur do roku 1918, Praha 1964.
Naše národní minulost v dokumentech, I-II, Praha 1954-1962.
Novotný, V.: České dějiny, I/1-4, Praha 1912-1937.
Nový, L. a kol.: Dějiny techniky v Československu, Praha 1974.
Nový, R.: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha 1972.
Olivová, V.: Československo v rozrušené Evropě, Praha 1968.
Olivová, V.: Dějiny Československa 1918-1938, Praha 1992.
Olivová, V.-Kvaček, R.: Dějiny Československa. IV, Praha 1967.
Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost (1969-1989). Příspěvek k dějinám “normalizace”, Praha 1994.
Palacký, F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, I-V, Praha 1939.
Pavel, J.: Dějiny umění v Československu, Praha 1978.
Pecka, J.: Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991. Dokumenty, Praha 1996.
Pekař, J.: Dějiny československé, Praha 1991.
Pekař, J.: O smyslu českých dějin, Praha 1990.
Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993.
Pernes, J.: Československo 1946-1992, Praha 1997.
Peroutka, F.: Budování státu, I-IV, Praha 1933-1937.
Petr, J.: Úvod do politických a kulturních dějin Lužických Srbů, Praha 1963.
Petráň, Z.-Radoměrský, P.: Encyklopedie české numismatiky, Praha 1996.
Pleiner, R. a kol.: Pravěké dějiny Čech, Praha 1978.
Podborský, V.: Dějiny pravěku, Brno 1979.
Podborský, V.-Tejral, J.-Valoch, K.: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská, sv. 3, Brno 1993.
Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, Praha 1970.
Polišenský, J.: Třicetiletá válka a český národ, Praha 1960.
Polišenský, J.-Kollmann, J.: Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995.
Popioľek, K.: Slaskie dzije, Warszawa-Kraków 1976.
Pošvář, J.: Měna v českých zemích. Od 10. do počátku 20. století, Opava 1962.
Poulík, J. a kol.: Počátky českého státu (sborník), Praha 1973.
Poulík, J.: Velká Morava a počátky československé státnosti, Praha 1985.
Pravda o Slezsku, Opava 1961.
Právnický slovník, I-II, Praha 1972.
Průcha a kol.: Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století, Praha 1974.
Přehled československých dějin - Maketa, I, II/1-2, III, Praha 1958-1960.
Přehled dějin československého odborového hnutí, Praha 1984.
Příruční slovník naučný, I-IV, Praha 1962-1967.
Purš, J.: Průmyslová revoluce v českých zemích, Praha 1973.
Purš, J.-Kropilák, M.: Přehled dějin Československa, I/1,2, Praha 1980, 1982.
Rádl, E.: Válka Čechů s Němci, Praha 1993.
Sellner, K.: Čechy a Lužice, Mladá Boleslav 1932.
Schelle, K.: Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku, Brno 1991.
Sklenář, K.: Památky pravěku na území ČSSR, Praha 1973.
Slezsko (sborník), Opava 1992.
Slezsko, český stát a česká kultura, Opava 1946.
Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947, Opava 1991.
Slovník prvního československého odboje 1914-1918, Praha 1993.
Slovník výtvarných umělců, I-II + doplňky, Praha 1950-1955.
Spěváček, J.: Karel IV. Život a dílo, Praha 1980.
Spěváček, J.: Král diplomat, Praha 1982.
Spěváček, J.: Václav IV. (1361-1419), Praha 1986.
Staněk, T.: Odsun Němců z Československa 1945-47, Praha 1991.
Stručný slovník protifašistického boje českého lidu, Praha 1983.
Šimák, J. V.: České dějiny, I/5, Praha 1938.
Šindelář, B.: Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1968.
Šmahel, F.: Husitská revoluce, I.-IV., Praha 1995.
Šusta, J.: České dějiny II/1-4, Praha 1935-1948.
Táborský, E.: Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993.
Tobolka, Z.: Politické dějiny československého národa od r. 1848, Praha 1932-1937.
Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa (1918-1992), Praha 1994.
Trapl, M.-Konečný, K.: Studijní materiály k novodobým československým dějinám, Olomouc 1990.
Trojan, R.-Mráz, B.: Malý slovník výtvarného umění, Praha 1990.
Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců, Praha 1981.
Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997.
Turek, R.: Čechy na úsvitě dějin, Praha 1963.
Turek, R.: Čechy v raném středověku, Praha 1982.
Umělecké památky Čech, I-IV, Praha 1977-1982.
Urban, O.: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.
Urban, O.: František Josef I., Praha 1991.
Urbánek, R.: České dějiny, III/1-4, Praha 1915-1962.
Válka, J.: Česká společnost v 15.-18. století, Praha 1972.
Válka, J.: Dějiny Moravy, 1-2, Brno 1991, 1994.
Vaněček, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Praha 1975.
Veselý-Prosečský, J.: Československý památník. Historický kalendář, Horní Růžodol 1931.
Vykoupil, L.: Slovník českých dějin, Brno 1994.
Wihoda, M.: Kapitoly ze starších českých dějin I, Opava 1991.
Za obnovu státu Čechů a Slováků 1938-1945, Praha 1992.
Zlámal, B.: Příručka českých církevních dějin, Olomouc 1970.
Žemlička, J.: Přemysl Otakar I., Praha 1992.
Žemlička, J.: Století posledních Přemyslovců, Praha 1986.
Žemlička, J.: Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 1997.

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.