Seznam zkratek


Obecné * Zkratky států, institucí a organizací * Zkratky periodik a častěji citovaných prací

zpět na obsah


Obecné

Abt. oddíl, část (něm. Abteilung)
ad. a další
a. i. prozatímně, dočasně, v mezidobí (lat. ad interim)
aj. a jiné
angl. anglický, angličtina
anon. anonymní, anonym
apod. a podobně
atd. a tak dále
atp. a tak podobně
aut. autor, autorský
Bd. svazek (něm. Band)
biogr. biografický, životopisný
b. m. bez uvedení místa vydání
b. p. bez paginace
b. r. bez uvedení roku vydání
cca. asi, přibližně, cirka (lat. circa)
cit. citovaný
cizojaz. cizojazyčný
c. k. císařský a královský
col. sloupec (lat. columna, angl. column)
č. časopis, časopisecký
čes. český
čín. čínský, čínština
čj. číslo jednací
D.-č./sb. dílo časopisecké nebo sborník
D.-k. dílo knižní
D.-rkp. dílo v rukopisu
ed. editor, edičně připravil, ediční; též vydání (lat. editio, angl. edition)
facs. faksimile
fasc. svazek (lat. fascis, fasciculus, angl. fascicle)
fol. folio
fot. fotografie, fotografický
franc. francouzský, francouzština
h. c. honoris causa
hist. historický (něm. historisch)
hl. hlavní, hlavně
hrsg. vydal, vydáno (něm. herausgegeben)
http protokol pro přenos hypertextových dokumentů (angl. Hypertext Transfer Protocol)
ibid. ibidem, tamtéž
il. ilustrace
ind. indický
inv. č. inventární číslo
jap. japonský, japonština
Jhdt. století (něm. Jahrhundert)
jv. jihovýchodní
koed. koeditor
kol. kolektiv, kolektivní; kolem
korej. korejský, korejština
Kl. třída (něm. Klasse)
krit. kritický
l. list
L. literatura o dané osobnosti
lat. latinský, latina
lit. literatura, literární
M. A. magistr svobodných umění (angl. Master of Arts)
maď. maďarský, maďarština
mj. mimo jiné
mp. mapa, mapový doprovod
n., násl. následující
např. například
nepubl. nepublikovaný, nepublikováno
něm. německý, němčina
No. číslo (numero)
Nr. číslo (něm. Nummer)
n. s. nová série (new series)
okr. okres
odd. oddělení
odp. odpovědný
obr. obrázek, obrazová dokumentace
opr. opravený
orig. originál, originální
phil. filozofický (něm. philosophisch, angl. philosophical)
pl. obrazová příloha (angl. plate)
pokrač. pokračování
pol. polovina; polština, polský
port. portugalský, portugalština
pozn. poznámka, poznámkový
prof. profesor
př. Kr.; př. n. l. před Kristem; před naším letopočtem
přel. přeložil/a, přeloženo
přeprac. přepracovaný
příl. příloha
pseud. pseudonym
pt. část (angl. part)
red. redigoval, redakce; redaktor
repr. reprint, přetištěno (angl. reprinted)
resp. respektive
revid. revidovaný
rkp. rukopis
roč. ročník
roz. rozená
rozš. rozšířený
ř. řada
samost. samostatný, samostatně
sect. oddíl, část (sectio, angl., franc. section)
sest. sestavil, sestavitel
seš. sešit
sign. signatura
sl. sloupec
srv. srovnej
stol. století
sv. svatý; svazek
šk. rok školní rok
špan. španělský, španělština
t. svazek, díl (lat. tomus, rusky tom)
tab. tabulka
t. č. toho času
tis. tisíciletí
tj. to jest
tř. třída
tzv. takzvaný
univ. univerzitní
uspoř. uspořádal, uspořadatel
vol. díl, svazek (lat. volumen, angl. volume)
vl. jm. vlastním jménem
vs. versus, proti
vyd. vydání, vydaný; vydavatel
vyobr. vyobrazení
www informační systém pro práci s hypertextovými dokumenty na Internetu (angl. World Wide Web, "celosvětová pavučina")
zal. založený
zejm. zejména
zkr. zkrácený, zkráceno; zkratka
zprac. zpracoval, zpracovatel
zvl. zvláště, zvláštní

Zkratky států, institucí a organizací

of London
ASEAN Sdružení zemí jihovýchodní Asie (Association of South-East Asian Nations)
AMU Akademie múzických umění
AMV Archiv ministerstva vnitra
ATO asijsko-tichomořská oblast
AV ČR Akademie věd České republiky
BAV Bulharská akademie věd
CČsH Církev československá husitská
CK cestovní kancelář
CKM Cestovní kancelář mládeže
CNRS Centre nationale de la recherche scientifique (Paříž)
ČCE Českobratrská církev evangelická
ČGS Česká geografická společnost
ČLR Čínská lidová republika
ČOS Česká orientalistická společnost
ČR Česká republika
ČS Československý spisovatel
čs., čsl. československý
ČSAV Československá akademie věd
ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSMS Československá společnost pro mezinárodní styky
ČSO Československá společnost orientalistická
ČSSZ Československá společnost zeměpisná
ČsT Československá televize
ČTK Československá tisková kancelář
ČÚGK Český úřad pro geodesii a kartografii (Praha)
ČÚTI Český úřad pro tisk a informace (Praha)
ČVUT České vysoké učení technické (Praha)
ČZU Česká zemědělská univerzita
DAAD Deutscher akademischer Austauschdienst
DAMU Akademie múzických umění, Divadelní fakulta (Praha)
DVP Dům vědeckých pracovníků
EACS European Association of Chinese Studies
EHS Evropské hospodářské společenství
ETF Evangelická teologická fakulta (UK, Praha)
Ekonomický ústav (ČSAV, Praha)
FAMU Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta (Praha)
FF Filozofická fakulta
FHF Filozoficko-historická fakulta
FPRI Foreign Policy Research Institute (Philadelphia)
FSV Fakulta společenských věd
Geografický ústav
GVU Galerie výtvarného umění
HTF Husova teologická fakulta (Praha)
HU Humboldtova univerzita (Berlín)
IZO Institut zahraničního obchodu
IZV Institut základů vzdělanosti (UK, Praha)
JED Jaderná elektrárna Dukovany
KČSN Královská česká společnost nauk
KKS Krajské kulturní středisko
KLDR Korejská lidově demokratická republika
KO Kabinet orientalistiky (SAV, Bratislava)
KPVU Klub přátel výtvarného umění
KSVI Koordinovaná síť vědeckých informací
KSSPPOP Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
LAR Libyjská arabská republika
LAS Liga arabských států
LF Lékařská fakulta
MDPSI mezinárodní dělba práce a socialistická integrace
MF Mladá fronta (Praha)
MK Ministerstvo kultury
MNO Ministerstvo národní obrany
MON Mezinárodní organizace novinářů (Praha)
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MU Masarykova univerzita (Brno)
MZM Moravské zemské muzeum (Brno)
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
NČSAV Nakladatelství Čs. akademie věd
NDR Německá demokratická republika
NF Národní fronta
NG Národní galerie
NM Národní muzeum
n. p. národní podnik
NpM Náprstkovo muzeum (Praha)
OAJ Organizace africké jednoty
OKD Obvodní kulturní dům
OKR Ostravsko-karvinský revír
OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries)
OSN Organizace spojených národů
Orientální ústav (ČSAV, AV ČR, Praha)
PedF Pedagogická fakulta
PZO podnik zahraničního obchodu
ROH Revoluční odborové hnutí
RZ rozvojové země
SAR Sjednocená arabská republika
SČVU Svaz českých výtvarných umělců
SK ČSR Státní knihovna České socialistické republiky
SLF Slovenský literárny fond
SNDK Státní nakladatelství dětské knihy
SNKLHU Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
SNKLU Státní nakladatelství krásné literatury a umění
SNPL Státní nakladatelství politické literatury
SNTL Státní nakladatelství technické literatury
SOA Státní oblastní archiv
SOAS School of Oriental and African Studies, University
SPM Společnost přátel Mongolska
SPN Státní pedagogické nakladatelství
SR Slovenská republika
SRN Spolková republika Německo
SÚA Státní ústřední archiv (Praha)
SVKL Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry (Bratislava)
SVVŠ Střední všeobecně vzdělávací škola
SZM Státní zemské muzeum (Opava)
ÚCN Ústřední církevní nakladatelství
ÚČL Ústav pro českou literaturu (AVČR)
ÚČSL Ústav pro českou a světovou literaturu (ČSAV, Praha)
ÚČSD Ústav československých a světových dějin (ČSAV, Praha)
ÚDU Ústav dějin umění (AV ČR, Praha)
ÚEF Ústav pro etnografii a folkloristiku (ČSAV, AV ČR Praha)
ÚGKK SR Úrad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bratislava)
ÚHA Ústřední historický archiv
UJEP Univerzita J. E. Purkyně (Brno)
UK Univerzita Karlova (Praha)
ÚKDŽ Ústřední kulturní dům železničářů (Praha)
UKo Univerzita Komenského (Bratislava)
ÚML Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ (Praha)
ÚMPE Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (Praha)
ÚMV Ústav mezinárodních vztahů (Praha)
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UP Univerzita Palackého (Olomouc)
ÚRO Ústřední rada odborů
ÚSD Ústav pro soudobé dějiny (AV ČR)
USL Univerzita 17. listopadu, (Praha)
ÚSP Ústav státu a práva (ČSAV, AV ČR, Praha)
ÚÚG Ústřední ústav geologický
VAAZ Vojenská akademie Antonína Zápotockého (Brno)
VŠE Vysoká škola ekonomická (Praha)
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická (Praha)
VŠPHV Vysoká škola politických a hospodářských věd (Praha)
VŠPS Vysoká škola politická a sociální (Praha)
VŠUMPRUM Vysoká škola uměleckoprůmyslová (Praha)
VÚVA Výzkumný ústav vývoje architektury (Praha)
základní škola
zastupitelský úřad

Zkratky periodik a častěji citovaných prací

AASAsian and African Studies, Bratislava
AOH Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapešť (1950-)
ArOrArchív orientální, Praha (1929-)
AUCActa Universitatis Carolinae (UK, Praha)
B. K. MSNB. Kočího malý slovník naučný, 1-2, 1925
BSOASBulletin of the School of Oriental and African Studies, Londýn (1917/20-)
CAJCentral Asiatic Journal, Wiesbaden/The Hague (1955-)
ČČHČeský časopis historický
ČČMČasopis českého musea
ČSČHČeskoslovenský časopis historický
GLOGraecolatina et orientalia, Bratislava (1969-)
HJASHarvard Journal of the Asiatic Studies, Cambridge, Mass. (1936-)
IAPIbero-Americana Pragensia
JAJournal Asiatique, Paříž (1822-)
JAOSJournal of the American Oriental Society, Boston/New York/New Haven (1843/49-)
JASBJournal of the Asiatic Society of Bengal, Kalkata (1832-)
LDLidová demokracie
LNLidové noviny
MIOMitteilungen des Instituts für Orientforschung, Berlín (1953-)
MSNMasarykův slovník naučný, 1-7, Praha 1925-1933
NONový Orient, Praha (1945-)
NOBNew Orient Bimonthly, Praha (1962-1968)
OLZOrientalistische Literaturzeitung, Berlín/Lipsko (1898-)
OSNOttův slovník naučný, 28 sv., Praha 1888-1909
OSNNDOttův slovník naučný nové doby, 12 sv., Praha 1930-1943
RSNSlovník naučný, red. F. L. Rieger, 11 sv., Praha 1860-1864
100 + 1 ZZ100 + 1 zahraniční zajímavost
WZKMWiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vídeň
ZDMGZeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Lipsko (později Wiesbaden, Stuttgart, 1847-)

Obecné * Zkratky států, institucí a organizací * Zkratky periodik a častěji citovaných prací
zpět na obsah