Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

ZGUSTA Ladislav - český orientalista, lingvista-lexikograf dlouhodobě působící v USA

[pseud. Archicles Apolochmius qui et Ecgeumas]

* 20. 3. 1924 Libochovice v Čechách

Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor klasická filologie-indologie (PhDr. 1949), 1964 se na Masarykově univerzitě v Brně habilitoval v oboru indoevropský srovnávací jazykozpyt a ve stejném roce získal v ČSAV hodnost doktora filologických věd v oboru maloasijské jazykovědy za práci Kleinasiatische Personennamen.

V letech 1948-52 působil jako asistent na FF UK, odkud přešel jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu ČSAV, kde vykonával funkci vedoucího lexikografického (1951-67) a jazykovědného oddělení (1959-70) a zástupce ředitele (1954-58). Po několik let rovněž působil jako externí vedoucí lexikografické skupiny v Institut für Orientforschung AV NDR v Berlíně. V letech 1955-70 pracoval jako výkonný redaktor Archivu orientálního a jako vedoucí redaktor řídil neperiodickou ediční řadu OÚ ČSAV Dissertationes orientales (1964-70). V letech 1968-70 přednášel srovnávací jazykovědu na brněnské univerzitě.

1970 přesídlil do USA a stal se profesorem lingvistiky na Cornellově univerzitě (Ithaca, N. Y.). V letech 1971-95 působil jako profesor lingvistiky ve Středisku vyšších studií (Center for Advanced Studies) Illinoiské univerzity v Urbaně (Ill.), jež 1987-95 vedl jako jeho ředitel. Roku 1995 byl tamtéž jmenován emeritním profesorem.

K hlavním předmětům jeho odborného zájmu v rámci indoevropeistiky patřilo studium skythského a sarmatského idiomu na základě jmen dochovaných v řeckých nápisech na jižní Ukrajině, luštění staroosetských a pisidských nápisů, kritické třídění předřeckých osobních a místních jmen z řeckých pramenů. Kromě toho připravil první souborné pojednání o teorii a metodologii lexikografie.

Je členem Rakouské akademie věd (1983-), Indogermanische Gesellschaft (člen prezidiální rady od 1965), Linguistic Society of America (1984-), American Academy of Arts and Sciences (1992-) a dalších učených společností.

D.-k.: Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Monografie Orientálního ústavu ČSAV 16, Nakladatelství ČSAV, Praha 1955, 468 s.; Kleinasiatische Personennamen. Monografie Orientálního ústavu ČSAV 19, Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag 1964, 700 s., 1 mp.; Anatolische Personennamensippen. Dissertationes orientales 2, Prag 1964, 190 s., 24 mp.; Manual of Lexicography. Janua linguarum, Series Maior 39, Academia, Prague - Mouton, The Hague 1971, 360 s., též přel. do čínštiny, Cidian Xue Gailun, Shangwu Yinshuguan Commercial Press, Beijing 1983, do srbochorvatštiny, Priručnik lexikografije, Svjetlost, Sarajevo 1991, 335 s., a do malajštiny; Theory and Method in Lexicography, Hornbeam, Columbia, S. C. 1980; Kleinasiatische Ortsnamen, Carl Winter, Heidelberg 1984, 745 s.; Probleme des Wörterbuchs. Wege der Forschung 612, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985; The Old Ossetic Inscription from the River Zelen cuk, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1987, 68 s.; (spolupráce D. M. T. Cr. Farina), Lexicography Today: An Annotated Bibliography of the Theory of Lexicography. Lexicographica, Series Maior 18, Max Niemeyer, Tübingen 1988, 340 s.; (koed. F. J. Hausmann, O. Reichmann, H. E. Wiegand), Dictionaries. International Encyclopedia of Lexicography, Vol. I, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1989, LII + 1056 s., Vol. II, 1990, XXIV + s. 1057-2237, Vol. III, 1991, XXVI + s. 2340-3355; (ed.), History, Languages, and Lexicographers, Max Niemeyer, Tübingen 1992; (koed. E. Eichler, G. Hilty, H. Löffler, H. Steger), Name Studies: An International Handbook of Onomastics, Vol. I, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1995, XLVI + 978 s., Vol. II, 1996, XXX + s. 979-1890, Vol. III, 1996, XXXII + s. 1891-2260.

D.-č./sb.: Ad inscriptionem cypriacam Hoff. 120, Listy filologické 74 (1950): 69-71; La théorie laryngale, ArOr 19 (1951): 428-472; Zwei skythische Götternamen: Papaios und 'Apí, ArOr 21 (1953): 270-271; (se S. Segertem), Indogermanisches aus den alphabetischen Texten in Ugarit, ibid.: 272-275; Osetština, jediný indoevropský jazyk Kavkazu, NO 9 (1954); O použití onomastiky při stanovení vlastností jazyků jinak neznámých, Listy filologické 77 (1954): 204-212; Lydian interpretations, ArOr 23 (1955): 510-544; The Iranian names from the north coast of the Black Sea, AOH IV (1955), 1-3: 245-249; Die pisidischen Inschriften, ArOr 25 (1957): 570-610; O východních indoevropských jazycích, NO 12 (1957): 77-78; Dnešní Osetie, ibid.: 116-117; Osetská přísloví, NO 15 (1960): 78; Ossetic Words Recorded by Svatopluk Čech, ArOr 28 (1960): 91-100; Pisidské nápisy a pisidský jazyk, NO 18 (1963): 166-167; Die epichorische pisidische Anthroponymie und Sprache, ArOr 31 (1963): 470-482; De nonnulis nominibus Microasiaticis, Listy filologické 89 (1966): 9-12; Studies in Ossetic onomasiology, ArOr 35 (1967): 407-451; Padesát let vývoje osetštiny, NO 22 (1967): 250-252; Pánini - descriptivist or transformationalist? ArOr 37 (1969): 404-415; Die Lexikographie und die Sprachwissenschaft, in: Probleme der Lexikographie, Berlin 1967 [1970]: 7-22; Lexicology: Generating Words, in: Raven I. McDavid - Audrey R. Duckert (ed.), Lexicography in English. Annals of the New York Academy of Sciences 211, New York 1973: 14-20; Semantics and Lexicography, Papers in Linguistics 6:3-4, 1973 [1974]: 537-558; Syntagms, transformations, and lexicography, Semiotica 12, 1974: 307-314; Toward lexicology and semiotics: A calamity of verbalism, Semiotica 16, 1976: 284-291; Equivalents and explanations in bilingual dictionaries, in: Mohammad Ali Jazayery, Edgar C. Polome, W. Winter (ed.), Linguistic and literary studies in honor of Archibald A. Hill, IV, Mouton, The Hague 1979: 385-392; (spoluaut. W. P. Lehmann), Schleicher's Tale after a Century, in: B. Brogyanyi (ed.), Festschrift für Oswald Szereményi. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science IV (= Current issues in lingistic theory 11), Amsterdam 1979 [1980]: 455-466; "Hard Words" - schwierige Wörter in der älteren englischen einsprachigen Lexikographie, in: Wortschatz und Verständigungsprobleme. Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche Sprache (Sprache der Gegenwart LVII), Düsseldorf 1983: 220-236; Grimm, Littré, OED, and Richardson: A Comparison of their Historicity: Catuškośyam, Dictionaries 8 (1986): 74-93; The Lexicon and the Dictionaries: Some Theoretical and Historical Observations, Papers in Linguistics 19 (1986): 67-81; Eine Kontroverse zwischen der deutschen und der englischen Sanskrit-Lexicographie: erster Schritt zu einer Theorie des Abschriebens, in: Albrecht Schöne (ed.), Kontroversen, alte und neue: Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses Göttingen 1985, Band 3, Niemeyer, Tübingen 1986: 248-252; Derivation and Chronology; Greek Dictionaries and the Oxford English Dictionary: Dvádaśakośyam, in: Proceedings of the Heidelberg 1986 Conference on Lexicography. Lexicographia Series Maior, 1987: 259-281; Translational Equivalence in a Bilingual Dictionary: Báhukośyam, Dictionaries 9 (1987): 1-47; Copying in Lexicography: Monier-Williams' Sanskrit Dictionary and Other Cases (Dvaikośyam), Lexicographica 4 (1988): 145-164; Pragmatics, Lexicography and Dictionaries of English, World Englishes 7:3 (1988): 243-253; Idle Thoughts of an Idle Fellow; or, Vaticinations on the Learner's Dictionary. (Ásatyakośyam), in: Makhan L. Tickoo (ed.), Learners' Dictionaries: State of the Art. Anthology Series 23, SEAMEO Regional Language Centre, Singapore 1989: 1-9; The Oxford English Dictionary and other Dictionaries (Aikakośyam), International Journal of Lexicography 2 (1989), 3: 188-230; Onomasiological Change: Sachen-change reflected by Wörter, in: E. C. Polomé (ed.), Research Guide on Language Change, Mouton - de Gruyter, Berlin 1990: 389-398; Sesquipedalian Bilingualism: the Difficult Easiness of Short Words, World Englishes 11 (1992), 2/3: 303-307; The Czech-Chinese Dictionary and the theory of lexicography (Svákośavidyáśástrakaranyam), International Journal of Lexicography 5 (1002), 2: 85-128; Prototipos y lexicografia, Voz y letra 5:1 (1994): 3-13; Lexicography for the twenty-first century. Paper of guset lecturer, in: B. Sibayan & L. Newell (ed.), Papers from the First Asia International Lexicography Conference, Manila, Philippines, 1992. Linguistic Society of the Philippines, Manila 1994: 3-15; Names and their Study, in: E. Eichler, G. Hilty, H. Löffler, H. Steger, L. Zgusta (ed.), Name Studies: An International Handbook of Onomastics, Vol. II, de Gruyter, Berlin 1996: 876-1890; Systematická terminologie po třiceti létech, in: Acta onomastica (Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky) 36 (1995): 262-272.

L.: Braj B. Kachru & Henry Kahane + (ed.), Cultures, ideologies, and the dictionary. Studies in honor of Ladislav Zgusta. Lexicografica, Series Maior 64, Max Niemeyer, Tübingen 1995, 458 s., fot.; Hans H. Hock (ed.), Historical, Indo-European, and lexicographical studies: A festschrift for Ladislav Zgusta on the occasion of his 70th birthday. Trends in Linguistics. Studies & Monographs 90, Mouton - de Gruyter, Berlin/New York 1997, 393 s.; Z. T. Novotná: BIBLIOGRAFIE, ArOr 62 (1994): 169-193.

(A)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka