Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

VASILJEV Ivo - český koreanista a vietnamista

* 29. 5. 1935 Praha

Po maturitě na Ruském gymnáziu v Praze studoval v letech 1953-58 na Filologické fakultě Univerzity Karlovy obor korejština a dějiny Dálného východu. Účastnil se jazykovědného semináře prof. V. Skaličky a pod vedením prof. M. Romportla pracoval na tématu z fonetiky korejského jazyka. Zároveň absolvoval kurs základů japonštiny a později i čínštiny. V letech 1959-63 absolvoval vědeckou aspiranturu (obor vietnamský jazyk) v Orientálním ústavu ČSAV a pod vedením prof. V. Skaličky, doc. P. Trosta a dr. J. Kalouskové pokračoval v jazykovědných studiích. 1965 získal vědeckou hodnost CSc. Do roku 1971 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu ČSAV, 1981-91 působil jako vědecký pracovník ÚEF ČSAV.

Už v době aspirantury vyučoval vietnamštinu na Filozofické fakultě UK, kde byl jako externista pověřen vedením oboru vietnamistika (1962-70). V roce 1968 vedl kurs vietnamštiny na univerzitě v Hullu (Velká Británie). Zúčastnil se řady mezinárodních kongresů a proslovil přednášky na Pařížské univerzitě, na King's College v Cambridge, na univerzitách v Leedsu a Yorku, Bruselu, Sapporu, Hanoji a Ho Či Minu. Vedl nebo oponoval diplomové a disertační práce českých, slovenských, vietnamských, laoských a kambodžských studentů a aspirantů. Jeho jazykovědné zájmy pokrývají široké spektrum od typologie jazyka, vztahu jazyka a myšlení, jazyka a společnosti, zejména ve vztahu ke kultuře a etnicitě, multilingvismu a interkulturní komunikace, až po vyučování jazyka na základě poznatků kognitivní neurovědy.

Obeznámení s novodobou problematikou Vietnamu během cest do VDR v letech 1963-66 ho přivedlo ke studiu moderních dějin Vietnamu a k účasti na mezinárodních akcích proti válce ve Vietnamu. V roce 1967 spolupředsedal politickému výboru první Světové konference proti válce ve Vietnamu ve Stockholmu. V 60. letech působil též jako konzultant iniciativy nositelů Nobelovy ceny míru za mír ve Vietnamu a dalších mezinárodních iniciativ. V 80. letech spojoval teoretické práce v oblasti etnicity a historie českého vystěhovalectví s osvětovou činností ve ztahu k hostujícím vietnamským dělníkům. Spolu s Vladimírem Korčákem a Nguyen Van Canhem pracoval na překladech ze současné vietnamské poezie, s Nguyen Phan Canhem přeložil do vietnamštiny Máchův Máj (rkp., Český literární fond 1990).

V současné době působí jako konzultant na mezinárodním archeologickém projektu ve Vietnamu a pokračuje v jazykovědných a kulturně historických studiích, rozšířených o austronéské a thajské jazyky a kultury.

Je členem Jazykového sdružení při AV ČR, České národopisné společnosti, The Association of Productivity Specialists (New York), The Siam Society, The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.

D.-k.: Příspěvky ke studiu sinovietnamské slovní zásoby [nepubl. kandidátská disertace], Orientální ústav ČSAV, Praha 1964; (spoluaut.), Slovník spisovatelů. Asie a Afrika [hesla o vietnamské literatuře], 2 sv., Odeon, Praha 1967; Vietnam po 2. světové válce, OÚ ČSAV, Praha 1969, 80 s. rkp. [nepublikováno]; (spoluaut.), Manual of Lexicography, Academia, Praha 1971, 360 s.; Za dědictvím starých Vietů. Edice Stopy, fakta, svědectví, Panorama, Praha 1990, 232 s. [redakčně zpracovaný a vytištěný rkp. nepublikován vzhledem k ekonomickým potížím nakladatelství].

PŘEKLADY: Chase, Stuart: Tyranie slov, rkp. 1969; (s Vladimírem Korčákem), Za tebe prožiji dny... Pásmo vietnamské poezie, Dilia, Praha 1977; V. Korčák (sest.), Deník z vězení. Pásmo z Ho Či Minových veršů [přebásnil V. Korčák, úvodní slovo napsal I. Vasiljev], Dilia, Praha 1980, 23 s.; (s V. Korčákem), Ho Či Min: Deník z vězení [doslov a poznámka k překladu I. Vasiljev], Odeon, Praha 1985, 139 s.

D.-č./sb.: K voprosu o količestve glasnogo v sovremennom korejskom jazyke, ArOr 28 (1960): 368-398; O výchově mladých orientalistů, Zprávy ČSO. Sborník referátů z IV. vědecké orientalistické konference, Praha 1961: 14-19; Les ouvrages des savants soviétiques sur la langue vietnamienne, ArOr 30 (1962), 2: 331-342; Jazyk - nezávislost - jednota, NO 19 (1964): 43-46; Hlavní rysy politického vývoje ve Vietnamu po druhé světové válce, in: Vietnam, VPIS Čsl. armády, Praha 1965: 5-86; Několik poznámek k dokumentům o vietnamské otázce, in: Sborník dokumentů k vietnamské otázce, ČVOM, Praha 1965, 1-10; Tonkin, Annám, Kočinčína, NO 21 (1966), 6: 164-166; Minulost a přítomnost vietnamského problému, Mezinárodní vztahy 1966, 4: 33-38 [česká verze referátu Some thoughts on the solution for Vietnam, ICDP - International Conference, Höchst, August 1966; též něm., Einige Gedanken über eine Lösung für Vietnam, Interfact (Frankufurt am Mein), Nr. 15-16, 15. September 1966]; Le lexique international dans les langues de l' Extrème Orient, ArOr 37 (1969), 4: 589-596; K typologické charakteristice slova, Slovo a slovesnost XXX (1969), 3: 250-257; Democratic Republic of Viet-nam, in: International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. I, National Reports, Oceana Publications Inc., New York 1970: D-15-D-21; Hanoj 1945, NO 26 (1971), 1: 24-28; U kořenů současné vietnamské literatury, Literární měsíčník (1983), 8: 105-108; (se Stanislavem Broučkem), K charakteristice československé vystěhovalecké politiky mezi dvěma světovými válkami, Český lid 72 (1985), 2: 71-80; ibid., 3: 149-157; K pokusům československé buržoazie o usměrňování vystěhovalectví do mimoevropských zemí, in: Slováci v zahraničí 11, Martin 1985: 84-108; K metodice popisu a klasifikace norem chování v interetnické komunikaci, Národopisný věstník československý III (45), Praha 1986, 61-67; Vietnamští pracující ve vědomí naší společnosti, in: Etnické procesy IV, ÚEF ČSAV, Praha 1986: 153-164; Vystěhovalectví Čechů a Slováků do Latinské Ameriky před druhou světovou válkou, Český lid 73 (1986), 4: 239-243, fot. příl.; Pokusy o směrování vystěhovalectví do kolonií v meziválečné ČSR, in: Češi v cizině 1, ÚEF ČSAV, Praha 1986: 102-110; (se Stanislavem Broučkem, Václavem Hubingerem a Ludvíkem Skružným), Slovník etnických procesů (nástin koncepce), Český lid 74 (1987), 1: 3-10; Etnikum, etnické společenství, etnická skupina, Český lid 75 (1988), 3: 169-171; K snahám české buržoazie o získání kolonií v době buržoazní ČSR, in: Češi v cizině 3, ÚEF ČSAV, Praha 1988: 139-192; Ke vztahu jazyka a kultury, Linguistica XVII/2, Ústav pro jazyk český, Praha 1988: 262-282; Pravopis a transkripce vietnamštiny, Naše řeč 71 (1988), 2: 98-101; (se Stanislavem Broučkem), K typologii etnických procesů, Český lid 75 (1988), 4: 231-233; Působení vietnamských pracujících v Československu v celkovém kontextu vzájemných hospodářských vztahů a stavu ekonomiky VSR, in: Československo-vietnamský ekonomický seminář - Sborník materiálů. Ekonomický ústav ČSAV - Čs. společnost ekonomická, sekce světové ekonomiky, Praha 1990: 50-59; Elementární jednotky jazyka, Jazykovědné aktuality XXVI (1989), 1-2: 39-42; K jazykové politice protireformace, Český lid 76 (1989), 3: 172-179; (se Stanislavem Broučkem), Gop phan phan loai ca loai binh qua trinh toc nguoi [K typologii etnických procesů], Tap chi Dan toc hoc, Hanoj 1989, 1: 82-86; K problému adaptace vietnamských pracujících v naší společnosti - normy zdvořilého chování, Zpravodaj KSVIEF (1988), 9: 50-71; Language and Ethnicity, in: Innovation (Vienna), ICCR, Vol. 3 (1990), No. 3: 393-397; Tschechoslowakei (Ex-Cs), in: Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas, Sociolinguistica 7, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1993: 49-57; Náhodným poutníkem na Filipínách, NO 50 (1995), 4: 125-128; Going International (A Sociolinguistic Approach), in: World Congress on Malay Language: Malay as an International Language: Vision and Convictions, 21-25 Ogos 1995. Kumpulan Kertas Kerja, Kuala Lumpur 1995, Jilid II: 696-700; V zemi šedých slonů, NO 51 (1996), 9: 338-341; Historický omyl u břehů Malackého průlivu, NO 51 (1996), 3: 95-97; Paradoxes of Mahathirism, ArOr 64 (1996), 2: 281-282; Nová kapitola v dějinách Gurků? NO 52 (1997), 5: 186-188.

PŘEKLADY: Le-van-Nien: Vězeň č. 303 [z angl.], NO 16 (1961), 1: 10; (s Nam Ki-dokem), Pak Či-won: Vyprávění o Hosengovi [z korejštiny], NO 16 (1961), 4: 86-89; Nguyen-Trai: Dopis Wang Tchungovi, vrchnímu veliteli mingských vojsk [z vietnamštiny], NO 18 (1963), 8: 228-229.

(A)


VASILJEVOVÁ-SCHÄFFLEROVÁ Zdeňka - česká historička Dálného východu

* 2. 7. 1935 České Budějovice

Po absolvování Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích (1950-53) vystudovala v letech 1953-58 obor japonština a dějiny Dálného východu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy. Od počátku vysokoškolského studia se zaměřovala na problematiku dějinného vývoje Dálného východu a souběžně navštěvovala přednášky a semináře z obecných dějin na FF UK, zejména semináře prof. J. Polišenského, v posledních ročnících studia pak rovněž přednášky z mezinárodních vztahů a mezinárodního práva na Právnické fakultě UK. V diskusích o koncepci a úkolech orientalistiky vždy zastávala stanovisko, že její integrální součást tvoří výzkum dějin mimoevropských zemí.

V letech 1958-61 byla zaměstnána jako odborná pracovnice v knihovně Orientálního ústavu ČSAV. Poté absolvovala interní vědeckou aspiranturu na Katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK (1961-65), v jejímž průběhu byla vyslána na studijní stáž v Ústavu společenských věd (Šakai kagaku kenkjúdžo) Tokijské univerzity, zaměřenou na studium japonského vnitropolitického vývoje 30. let (1964-66). Spolupracovala se Společností pro výzkum dějin dělnického hnutí (Ródó undóši kenkjúkai), s Óharovým ústavem při universitě Hósei, s Historickou společností (Rekišigaku kenkjúkai) a navštívila řadu dalších univerzit. V září-říjnu 1967 tam absolvovala další studijní pobyt spojený rovněž s účastí na mezinárodní konferenci pořádané Fukuoka UNESCO.

V letech 1966-90 pracovala jako odborná asistentka na katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK, kde 1969 obhájila kandidátskou práci vycházející z pramenů Óharova ústavu na téma Hnutí služby vlasti v průmyslu jako prostředek fašistické diktatury. Na katedře přednášela dějiny Japonska a srovnávací dějiny Dálného východu ve starověku a středověku, vedla historické semináře a podílela se na výuce japonského jazyka. V letech 1981-82 absolvovala půlroční stáž opět v Ústavu společenských věd Tokijské univerzity na stipendium Japan Foundation. Během pobytu v Japonsku vedla kursy češtiny pro pokročilé pořádané Společností Japonsko-Československo v Tokiu a spolupracovala při organizování akcí této společnosti. Zúčastnila se řady diskusí v japonských televizních a rozhlasových stanicích. Podílela se také na překladech některých děl české literatury do japonštiny.

Ve vědecké práci kromě problematiky moderního japonského politického systému a novodobých ideologických proudů věnovala pozornost otázkám feudalismu a jeho forem v zemích Dálného východu. Dále se zabývá výzkumem česko-japonských vztahů, zejména v období 19. a počátku 20. stol., a v současnosti rovněž výzkumem česko-filipínských vztahů v témže období. Podílela se průběžně na přípravě hesel pro encyklopedie vydávané Encyklopedickým institutem ČSAV a na tvorbě učebnic dějepisu období středověku a novověku, dále v 70. letech na přehledech o Japonsku pro ročenky Svět vydávané nakladatelstvím Svoboda. Konzultovala a posuzovala rigorózní i kandidátské práce z dějin Dálného východu. Značně rozsáhlá je i její osvětově popularizační činnost, zejména reportáže a články v periodickém tisku.

V 60. letech byla členkou redakční rady Nového Orientu a Dějin a současnosti a pracovala v předsednictvu ČSO.

Pravidelně spolupracuje s dramatičkou a režisérkou Šimako Murai při inscenacích jejích her v České republice a spolupracovala při natáčení koprodukčního animovaného filmu režiséra K. Kawamota Šípková Růženka aneb Spící krasavice (1989). V letech 1991-93 se zúčastnila práce česko-japonského výzkumného týmu zabývajícího se problematikou etnických vztahů v transformující se společnosti.

D.-k.: (spoluaut.), M. Hájek a kol.: Přehled nejnovějších dějin, SNPL, Praha 1963; Novodobé dějiny Japonska (1868-1951), SPN, Praha 1964, 174 s.; (s V. Hilskou), Problems of Modern Japanese Society, UK, Praha 1971; Poválečné Japonsko. Politický vývoj a chronologie, UK, Praha 1972, 82 s.; Politický vývoj Japonska 1868-1945, UK, Praha 1976, 229 s.; Japonská historická věda a Čína, OÚ ČSAV, Praha 1982, 76 s.; Feudalismus v zemích Dálného východu I., UK, Praha 1983, 208 s.; (spoluaut.), V. Pucek a kol.: Ekonomický a politický přehled zemí Dálného východu, SNP, Praha 1984; Dějiny Japonska, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 603 s. [prémie ČLF 1987]; Japonci a válka, 1989, 300 s. rkp. [rukopis přijatý Nakladatelstvím Svoboda, nepublikováno]; (spoluaut. M. Macudaira, St. Brouček), M. Macudaira (ed.), Puraha no ukijo sakaba [Prchavý svět pražských hospod], Iwanami šoten, Tokio 1994; José Rizal [Život a ukázky z díla], Kontinenty a Prospektrum, Praha 1998, 123 s.

PŘEKLADY: L. N. Smirnov - A. P. Zajcev: Soud v Tokiu [z ruštiny], Naše vojsko, Praha 1979; A. Ivankin: Poslední kamikaze [z ruštiny], Naše vojsko, Praha 1981, 2. vyd., Naše vojsko, Praha 1984; W. Spear: Feng-šuej. Design života očima starověkého učení [z angličtiny], Ikar, Praha 1997; Š. Murai: Eviččiny housle [z japonštiny], rkp., Praha 1997; I. Bottomley - A. P. Hopson: Zbraně a zbroj samurajů [z angl.], Svojtka, Praha 1998, 193 s.

D.-č./sb.: O výchově mladých orientalistů historiků, Zprávy ČSO II (1960), 1-2: 53-54; Některé metodologické rozdíly ve studiu zemí Východu staré a nové doby, Zprávy ČSO III (1961), 2: 43-46; Skandální proces s japonskými odboráři, Dějiny a současnost (1961), 3: 34-37; Tokugawa Iejasu - sjednotitel Japonska, NO 16 (1961), 8: 180-181; New Soviet Works on Early Russo-Japanese Relations, ArOr 30 (1962): 645-653; Dvě cesty japonského fašismu, NO 18 (1963), 10: 292-295; Zrod moderního Japonska, NO 18 (1963), 1: 1-3; Město pro deset milionů, NO 19 (1964), 7: 215-217; Kolektiv a jednotlivec v japonské společnosti, NO 20 (1965), 2: 33-39;... bez ní život možný není? Plamen VIII (1966): 77-80; Japonsko a druhá světová válka, NO 21 (1966), 2: 42-47, ibid., 3: 74-77, ibid., 4: 108-111; Le nationalism japonais et la seconde guerre mondial, La Penseé (1966): 100-118; O politice politiky zbavené, NO 22 (1967), 6: 161-165; Influence and Immanence in Japanese History, in: Fukuoka UNESCO, Vol. 4, 1968: 75-77; Japonci tváří v tvář své minulosti, NO 23 (1968), 5: 146-149; Poslední den japonského císařství, NO 24 (1969), 9: 267-270; Císař bez císařství, NO 25 (1970), 6: 173-177; Japonsko rok 1970, Tvorba (1970), 9: 6; K interpretaci fašismu v Japonsku, ČSČH 18 (1970), 3-4: 441-453; Japanese Studies in Czechoslovakia, Bulletin, The International House of Japan (1972), 30: 14-18; Japonské století styků s Evropou, NO 28 (1973), 3: 8; Komu se otvírají brány japonských univerzit, NO 28 (1973), 7: 209-211; Japonsko 1918: Rýžové bouře, NO 32 (1977), 3: příl.; Po voprosu o roli japonskogo nacionalizma v agressii japonskogo imperializma protiv stran Vostočnoj i Jugovostočnoj Azii, in: Nacionalismus a třídní boj v zemích Asie, OÚ ČSAV, Praha 1977: 61-77; On the Nature of Ideological Mobilization in the War-time Japan: A Contribution to the Analysis of a Fascist Dictatorship, AUC - Philologica 5, Orientalia Pragensia X, 1977: 87-97; Japonsko a jižní Korea, NO 35 (1980), 2: 39-40; K voprosu o nacionalizme v poslevojennoj Japonii, in: Nacionalismus v zemích Asie a Afriky, OÚ ČSAV, Praha 1980: 179-195; Sovětské práce o japonsko-čínských vztazích, ČSČH XXIX (1981), 2: 267-271; Čekosurobakia Nihon bunka kórjú no rekiši to gendžó [Dějiny a současný stav kulturních styků mezi Československem a Japonskem], in: Nihon to Tóo šokoku no bunka kórjú ni kan suru kinhonteki kenkjú. Basic Studies on the Cultural relations between Japan and East-central European Countries, Tóoši kenkjúkai, Tokio 1982: 32-55; Historická věda v současném Japonsku, Zprávy ČSO XIX (1982), 2: 62-64; Japonský Státní archiv, Archivní časopis 32 (1982), 3: 160-166; The "Movement for the Development of Asia" - A Part of the Political Background to the Japanese Aggression in East and Southeast Asia (1938-1945), AAS (Bratislava) XVIII (1982): 89-99; Pokrokové tradice japonského lidu a současnost, NO 38 (1983), 3: 74-76; Zur Entstehung der japanischen Nation und den Anfängen des japanischen Nationalismus, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschaftwissenschaftliche Reihe XXXII (1983), 6: 603-609; On the Problem of Nationalism in Present-day Japan, in: Man and Society in Japan Today, Warsaw UP, Warsaw 1984: 263-267; Operace Okinawa, NO 40 (1985), 6: 172-174; Verhältnis zwischen der äusseren und inneren Funktion des japanischen Nationalismus, Studia Orientalia Pragensia XV, UK, Praha 1986: 7-15; Japonsko: Historický přehled [do 1. světové války], in: V. Tisovský: Japonsko, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986: 88-108; Česká sociální demokracie a Japonsko, NO 42 (1987), 1: 16-18; Widerhall der antimilitaristischen Aktionen der japanischen Sozialisten in der tschechischen sozialdemokratischem Presse (1904-1905), Far Eastern Studies I. Studia Orientalia Pragensia XVI, UK, Praha 1987: 7-27; Nejstarší české tisky o Japonsku, NO 43 (1988), 4: 117-119; Počátky japonského vystěhovalectví. (K souborné edici pramenů), in: Češi v cizině 3, ÚEF ČSAV, Praha 1988, 303-317; Rozvoj poznání Japonska v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, AUC - Philologica, Orientalia 1989, 1: 15-80; An Unknown Sixteenth Century Czech Print on the Japanese Mission to Rome of 1585, AAS XXIV (1989): 125-135; Nejen Hirošima a Nagasaki, NO 50 (1995), 3: 104-107; (pseud. L. Schäfflerová), Co se skrývá za Učením pravdy AUM? NO 50 (1995), 6: 201-204; Totální nasazení po japonsku, ibid.: 216-219; Pátrání po architektovi Janu Letzelovi, NO 51 (1996), 1: 34-37; Japonské poválečné účtování s minulostí, ibid., 5: 173-176; Korejsko-japonská "tlustá čára" za minulostí, ibid., 6: 203-206; "Justiční vražda v celé ohavné nahotě své". Sto let od popravy José Rizala, ibid., 10: 380-383; Dr. Jose Rizal and European Intellectuals: A less Known Contact of Rizal to Bohemia, in: M. Rajaretnam (ed.), Jose Rizal and Asian Renaissance, Kuala Lumpur - Manila 1996: 244-247.

PŘEKLADY: F. Hajaši: Čvrť chudiny [z japonštiny], in: Deset novel z Asie a Afriky, Čs. spisovatel, Praha 1961; I. Sata: V továrně na karamely [z japonštiny], Světová literatura (1962), 4: 129-136; (do japonštiny, společně s Š. Murai), M. Kundera: Kagi no šojúša [Majitelé klíčů], in: Senro no ue ni iru neko. Gendai čeko gikjoku šú, Šičóša, Tokio 1969: 159-234; (do japonštiny, společně s Š. Murai), Jo. Toporu: Surabíku no júšoku [J. Topol: Slavík k večeři], ibid.: 7-50; T. Kobajaši: Pes, který zabíjí lidi [z japonšiny], NO 35 (1980), 5: 150.

(A)


Počet nalezených záznamů: 2
Hlavní stránka