Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

POKORA Timoteus - český sinolog

* 26. 6. 1928 Brno, + 11. 7. 1985 Praha

Po maturitě na reálném gymnáziu v Kroměříži absolvoval v letech 1946-50 studium na Právnické fakultě brněnské univerzity, na něž navázal 1950-55 studiem sinologie a dějin Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ještě před promocí byl v říjnu 1954 přijat do Orientálního ústavu ČSAV, kde pod vedením prof. J. Průška připravoval jako vědecký aspirant pro obor dějiny Číny kandidátskou práci o životě a díle filozofa Chuan Tchana (asi 43 př. Kr.-28 po Kr.). Po obhájení disertace v únoru 1959 zůstal pracovat v Orientálním ústavu jako vědecký pracovník. V roce 1963 se stal vedoucím oddělení Východní Asie. Živě se zajímal o veřejné dění. Vřele uvítal demokratizační proces ve 2. polovině 60. let, což se odrazilo v jeho perzekuci v době "normalizace". V roce 1973 byl nucen opustit Orientální ústav; od té doby se živil příležitostným tlumočením a překládáním. Až do své smrti se však i nadále věnoval odborné sinologické práci. V době perzekuce publikoval zejména v zahraničí, v Československu jeho články a statě vycházely většinou pod jmény, která mu propůjčili jeho přátelé. Zemřel na následky dlouholeté těžké nemoci.

Zabýval se zejména otázkami společenských formací v období starověku a dějinami a filozofií dynastie Chan. Účastnil se mnoha mezinárodních konferencí a stal se světově uznávaným odborníkem. Za třicet let své vědecké kariéry publikoval šest knih, desítky vědeckých monografií a statí, velké množství článků a stovky recenzí. Přednášel na Filozofické fakultě UK i na řadě zahraničních univerzit: 1965/66 v Heidelbergu, od září 1969 do srpna 1970 na Michiganské universitě v Ann Arboru a dalších. Působil jako školitel vědeckých aspirantů, překládal z čínštiny i jiných světových jazyků. Byl členem redakční rady Archivu orientálního, Historického sborníku a Nového Orientu. Největší část jeho díla byla zaměřena na starou filozofii a historii Číny. Dominující položkou v jeho díle jsou studie a články o chanských filozofech, zejména Wang Čchungovi a Chuan Tchanovi.

D.-k.: (s W. Stambergerem a Z. Słupskim), Na přelomu staré a nové Číny. Hnutí 4. května 1919, Orbis, Praha 1959, 121 s.; Čchin Š' chuang-ti. Edice Portréty, sv. 20, Orbis, Praha 1967, 219 s.

PŘEKLADY: (z ruštiny, s J. Kolmašem), Čína, SNPL, Praha 1957, 383 s.; Miao Čchu-chuang: Dějiny Komunistické strany Číny [z čínštiny, poznámky], SNPL, Praha 1960. 286 s.; Wilhelm, Hellmut: Společnost a stát v Číně. K dějinám světové říše [z němčiny a čínštiny, doplňky, rejstříky a doslov], 1. vyd., Svoboda, Praha 1969, 159 s.; Wang Čchung: Kritická pojednání (Lun-cheng). Výbor z díla čínského filosofa 1. stol. n. l., Academia, Praha 1971, 467 s., 3 il., 6 příl.; N. I. Konrad: Západ a Východ [pod vypůjčeným jménem Černý, Václav A., z ruštiny, doslov a rejstřík], Lidové nakladatelství, Praha 1973, 248 s.; Hsin-lun (New Treatise) and Other Writings by Huan T'an (43 B. C.-28 A. D.) [z čínštiny, index], Michigan Papers in Chinese Studies, No. 20, Ann Arbor 1975, 50, 414 s.

D.-č./sb.: Wang Mangovy pokusy o řešení společenské krise v Číně v 1. st. n. l., Sborník historický 3 (1955): 5-33; Komenský and Wang Kuo-wei. A note on the influence of Komenský's (Comenius) educational opinions upon the educational reforms in China before the revolution 1911, ArOr 26 (1958): 626-630; Komenský v Číně, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), 1958, 2: 158-160; The Dates of Huan T'an, ArOr 27 (1959): 670-677; Huan T'an's Fu On Looking for the Immortals (Wang hsien fu), ArOr 28 (1960): 353-367; The First Interpolation in the Shih chi, ArOr 29 (1961): 311-315; Význam historiografie pro správné poznání dějin, Zprávy ČSO při ČSAV 3 (1961), 2: 37-42; Důležitá křižovatka čínské filosofie - o filosofických bojích v 1. stol. n. l., Filosofický časopis 10 (1962), 1: 52-67; Ch'en Sheng and Wu Kuang. Leaders of the Uprising against the Ch'in Dynasty, NOB 3 (1962), 5: 148-150; The Necessity of a more Thorough Study of Philosopher Wang Ch'ung and of his Predecessors, ArOr 30 (1962): 231-257; (s Janem Markem), Asian Studies in Czechoslovakia, Journal of Asian Studies 22 (1963), 4: 357-366; The Life of Huan T'an, ArOr 31 (1963): 1-79 a 521-576; Prošla Čína obdobím otrokářské společnosti? Diskusní příspěvek k otázce společenských formací spolu s přehledem příslušné literatury, ČSČH, 11 (1963), 5: 615-627; Dějiny tradičního čínského práva, in: Světové dějiny státu a práva ve starověku I, Praha 1963: 139-152, 592-593; Gab es in der Geschichte Chinas eine durch Sklaverei bestimmte Produktionsweise und Gesellschaftsformation?, in: Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt, Band I: Alter Orient und Griechenland, Berlin 1964: 123-135; Notes on New Studies on Tung Chung-shu (ca. 179 - 104 B. C.), ArOr 33 (1965): 256-271; Politické a právní ideologie staré Číny. Moderní politické a právní ideologie Číny, in: Dějiny politických a právních ideologií, I. díl, Praha 1965: 17-18, 29-31; II. díl: 265-271; La vie du philosophe matérialiste Houan T'an, in: Mélanges de Sinologie offerts ą Monsieur Paul Demiéville. Bibliothèque de l'Institut des Hautes Études Chinoises. Vol. XX, Paris 1966: 191-208; Modern and Contemporary Chinese Historiography, Courrier de l'Extrźme-Orient (1967), 7: 126-138; Revue du sud-est asiatique (1967), 2: 191-202; Čínská heterodoxie. Příspěvek chanských materialistických filosofů k obrodě filosofie a jejich meze, NO 23 (1968), 7: 195-197; S'-ma Čchienova historická encyklopedie, NO 23 (1968), 2: 58-61; The Works of Wang Ch'ung, ArOr 36 (1968): 122-134; Feudální Čína a světové dějiny, in: Dějiny středověku I, SPN, Praha 1968: 15-33; Heterodoxy in China. Some Achievements and Limitations of Han Sceptical Philosophers, in: Papers of the XIX International Congress of Chinese Studies, Bochum 1968: 165-170; NOB 7 (1968), 3: 75-77; Bibliographie des traductions du Che ki, chapitres 48-130 (non traduits par Édouard Chavannes dans les tomes I-V des Mémoires Historiques), in: É. Chavannes & M. Kaltenmark, Les Mémoires Historiques de Se-ma Ts'ien VI, Paris 1969: 113-146; (s J. Kinclem a V. Sadkem), Stručný přehled dějin politických a právních učení některých asijských a afrických zemí, in: Dějiny politických a právních učení II, 2. přeprac. vyd., Praha 1969: 264-265, 274-276, 277, 280-284, 285, 291-295; Ču Si - tvůrce dogmatu a myslitel, NO 24 (1969), 1: 9-14; C'-čchan - konfuciánec před Konfuciem, ibid., 8: 238-242; Die Konzeption des Fortschritts im Konfuzianismus. Einige Bemerkungen über Kang Youweis Utopie, in: Nationalismus und Sozialismus im Befreiungskampf der Völker Asiens und Afrikas, Berlin 1971: 405-410; (pseud. Kalina, Jan), Čínské zrcadlo minulosti, NO 26 (1971), 3: 83-86; The Etymology of ku-chi (or hua-chi). Appendix: On ch'ih-i, ZDMG 122 (1972), 1: 149-172; Příspěvek k poznání poměru historičnosti a fikce na příkladu S'-ma Čchienových Zápisků historika, Historický časopis SAV 20 (1972), 3: 386-405; Recent Studies on Ancient Chinese History, AAS 9 (1973): 143-150; Pre-Han Literature, in: D. Leslie, C. Mackerras, Wang Gungwu (ed.), Essays on the Sources for Chinese History, Australian National University Press, Canberra 1973: 23-24; Mongolský vpád do Slezska a na Moravu v roce 1241, Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, 63 (1976), 4: 98-110; A Mobile Freezer in China in B. C. 99? AOH 31 (1977), 3: 311-346; China, in: Claesen, H. J. M. & Skalník, Peter (ed.), The Early State, Mouton Publishers, The Hague, Paris, New York 1978: 191-212; (pod vypůjčeným jménem Čarnogurská, Mária), Čína v starověku a pravěku, in: Jan Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku II, SPN, Praha 1979: 977-1013; Ch'u Shao-sun - The Narrator of Stories in the Shih-chi, Annali dell'Istituto Orientale di Napoli 41 (1981): 403-430; Hsi-men Pao in History and Fiction. A Confucian, Legalist, Ironical Critic, Altorientalische Forschungen 8 (1981): 265-298; The Less Eminent Followers of Kao-tsu. Shih-chi 98, Rocznik Orientalistyczny 44 (1983), 1: 21-40; Das älteste Papier der Welt und seine Probleme, Das Altertum 31 (1985), 2: 113-119; (pod vypůjčeným jménem Bayerleová, E.), Staročínští legisté a historické osudy jejich učení (v souvislosti s novými studiemi), Právněhistorické studie 27 (1986): 131-144; Shi chi 127, the Symbiosis of Two Historians, in: Charles Le Blanc & Susan Blader (ed.), Chinese Ideas about Nature and Society. Studies in Honour of Derk Bodde, Hong Kong 1987: 215-234.

PŘEKLADY: (pseud. Kalina, Jan, z čínštiny), Ironičtí kritici. Příběhy a anekdoty ze staročínských dvorů, NO 26 (1971), 4-5, příl.: 1-8; Ju. L. Krol': K problému kulturního dědictví v současné Číně. Poznámky ke kampani proti Konfuciovi, Společenské vědy v SSSR 9 (1980), 4: 334-348.

L.: Tökei, Ferenc: In memoriam Timoteus Pokora (1928-1985), AOH 40 (1986), 1: 199; Vladimír Liščák: Timoteus Pokora - člověk a vědec, in: O čínské filosofii, literatuře a umění. Sborník statí a esejů věnovaných památce PhDr. et JUDr. Timotea Pokory, CSc. (1928-1985), Česko-čínská společnost, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha 1995: 11-13; Roger T. Ames: Vzpomínka na Timotea Pokoru (z angl. přel. Vladimír Liščák), in: ibid.: 15-20.

BIBLIOGRAFIE: Timoteus Pokora. Bibliografie 1952-1987. Sestavili Josef Fass a Jiří Šíma za spolupráce Vladimíra Liščáka. Bibliografická edice Orientálního ústavu AV ČR, sv. 8, Praha 1994, 60 s.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka