Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

HRBEK Ivan - český arabista, islamista a afrikanista

* 20. 6. 1923 Praha, + 20. 3. 1993 Praha

Arabštině a problematice islámu se věnoval od mládí; po maturitě (1942) studoval na jazykové škole Orientálního ústavu. V letech 1945-50 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako žák profesora F. Tauera, 1950 získal titul PhDr, 1961 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1953 až do konce života působil v Orientálním ústavu. V badatelském úsilí se stal výraznou autoritu a světově uznávaným vědcem. Přednášel též na Univerzitě Karlově, Univerzitě 17. listopadu a na zahraničních, zejména afrických univerzitách (Maroko, Ghana).

Základním polem jeho vědeckého zájmu byla oblast islámských dějin, která se odrazila již v jeho nepublikované doktorské disertaci Soukromý a rodinný život proroka Muhammada. Jeho práce na tomto poli vyvrcholila moderním překladem koránu do češtiny. V 50. letech se věnoval výzkumu arabsko-slovanských vztahů. Publikoval studii o Slovanech ve Fátimovské říši, v níž ukázal na slovanský původ Džawhara, slavného vojevůdce a zakladatele Káhiry. V dalších pracích analyzoval a interpretoval zprávu cestovatele Abú Hamída al-Andalusího, jenž ve 12. století navštívil Rusko a Uhry. Zabýval se také problémem tří ruských center nastoleným arabskými cestovateli. Tematice arabských cestovatelů ve střední Evropě (Ibn Jacqúb, Abú Hamíd al-Gharnátí) a problematice vztahu Danteho Alighieriho k islámu věnoval řadu článků. Výzkum shrnul v nepublikované kandidátské disertaci Arabské zprávy o Slovanech.

Od 60. let se dalším polem jeho vědecké aktivity stala oblast afrických dějin. Pod jeho vedením byly publikovány dvoudílné Dějiny Afriky, v nichž je autorem kapitol o dějinách Maghribu, Súdánu a subsaharské Afriky. Zúčastnil se projektu Fontes Africae Historiae. Roku 1969 se stal členem mezinárodního vědeckého výboru UNESCO na přípravě osmisvazkové monumentální publikace Histoire générale de l'Afrique. Je dále autorem řady kapitol pro Cambridge History of Africa. Přispěl rovněž do Encyclopaedia of Islam. Vydal geograficko-politické přehledy o Maroku, SAR a Libyi v edici Zeměmi světa. V publikacích Orientálního ústavu věnoval v sedmdesátých letech pozornost palestinské otázce a úloze islámu v politice.

Jeho rozsáhlá a systematická aktivita překladatelská je významným příspěvkem k rozvoji české kultury a vzdělanosti. Přeložil do češtiny a komentoval klíčová díla arabských filozofů (Ibn Tufajl), cestovatelů (Ibn Battúta), historiků (Ibn Chaldún, Mascúdí) i moderních autorů (Šarkáwí, Táhá Husajn, Kanafání). V neposlední řadě se věnoval soukromému zájmu v oblasti dějin válečného námořnictva.

D.-k.: Arabské zprávy o Slovanech - Autoři od konce 7. do konce 9. století [nepubl. disertační práce], Orientální ústav ČSAV, Praha 1961, 335 s.; (ed.), Dějiny Afriky, 2 díly, Svoboda, Praha 1966, 482 + 655 s. [autor: I.: 9-27, 327-336, 388-442, II.: 13-26, 31-69, 90-133, 149-163, 179-208, 216-241, 361-378, 401-441, 458-616]; Maroko, Svoboda, Praha 1967, 141 s.; (spoluaut., s Karlem Petráčkem), Muhammad, Orbis, Praha 1967, 226 s.; též polsky, Mahomet, Polske wydawnictwo naukowe, Warszawa 1971, 291 s.; Sjednocená arabská republika, Svoboda, Praha 1969, 161 s.; Dějiny tropické Afriky, SPN, Praha 1972, 51 s.; A List of African Ethnonymes, UNESCO, Paris 1978, No. 622, 52 s.; (spoluaut.), ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů, Panorama, Praha 1979, 285 s.; Libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríja, Svoboda, Praha 1982, 200 s.; (koed. M. al-Fásí), General History of Africa. Vol. III, Heinemann, California University Press, UNESCO, London 1988, XXV + 877 s. [autor: 1-91, 314-366; též franc., špan., portug., arab., aj.]; Na mořích a oceánech, Panorama, Praha 1989, 307 s.; (koed. M. al-Fásí), General History of Africa, Abridged Ed., Volume III, Africa from the Seventh to the Eleventh Century, J. Currey, California, UNESCO 1992, XVIII + 398 s.; (spoluaut.), Dotek obráceného půlměsíce, Praha 1994.

PŘEKLADY: Abú Bakr ibn Tufajl: Živý syn bdícího - Hajj ibn Jakzán, SNKLU, Praha 1957, 120 s.; Abdarrahmán aš-Šarkáwí: Země - Egyptský román, SNKLU, Praha 1958, 397 s.; Muhammad ibn Abdalláh ibn Battúta: Cesty po Africe, Asii a Evropě, vykonané v letech 1325 až 1354, SNKLU, Praha 1961, 594 s.; I. J. Kračkovskij: Nad arabskými rukopisy, Nakladatelství ČSAV, Praha 1961, 222 s.; Táhá Husajn: Volání hrdličky, SNKLU, Praha 1964, 185 s.; Korán, 1. vyd., Odeon, Praha 1972, 797 s., 2. vyd., Praha 1991, 800 s.; Ibn Chaldún: Čas království a říší - Mukaddima, Odeon, Praha 1972, 529 s.; R. H. Ramsay: K vybájeným pevninám, Panorama, Praha 1978, 194 s.; Gh. Kanafání: Muži na slunci a jiné povídky, Svoboda, Praha 1982, 213 s.; Hans Kaufmann: Maurové a Evropa [z něm., doslov], Panorama, Praha 1982, 180 s.; Abu l-Hasan cAlí al-Mascúdí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů, Odeon Praha 1983, 758 s.

D.-č./sb.: K situaci v Egyptě (ke smrti Nukrašího Paši), NO 4 (1949): 123-124; Islám jaký je, ibid.: 162-165; Alexandrijská knihovna a islám, NO 5 (1950): 63-64; Islám v Indii, ibid.: 155-158; Muhammad's Anlass und die cAliden, ArOr 18 (1950): 143-149; Zpráva Ibráhíma ibn Jackúba o českých zemích, Český lid (1950), 6: 267-271; Die Slawen im Dienste der Fatimiden, ArOr 21 (1953): 543-581; Nový arabský pramen o východní a střední Evropě - Abú Hámid al-Gharnátí, Československá etnografie 2 (1953): 157-175; Islámské sekty, NO 9 (1954): 55-57; Arabico-Slavica: Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati und sein Werk "Mughrib", ArOr 23 (1955): 109-135; Ein arabischer Bericht über Ungarn (Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati 1080-1170), Acta Orientalia Hungarica 5 (1955): 205-230; Arabské zprávy o Slovanech, NO 10 (1955): 52-53; Přehled dynastií, in: J. Rypka a kol., Dějiny perské a tádžické literatury, Nakladatelství ČSAV, Praha 1956: 403-410, 2. vyd., Praha 1963: 633-643 [též něm., Dynastienübersicht, in: J. Rypka a kol., Iranische Literaturgeschichte, Leipzig 1959: 553-561; angl., Survey of Dynasties, in: J. Rypka and others, History of Iranian Literature, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht 1968: 741-749]; Slované v arabských zemích, NO 11 (1956): 44-46; Arabská liga, ibid.: 145-147; Der dritte Stamm der "Rus" nach den arabischen Quellen, ArOr 25 (1957): 628-652; Tři ruská "centra" u arabských zeměpisců, NO 12 (1952): 47; Muhammad - posel boží, NO 13 (1958): 10-11; Několik poznámek ke vzniku Sjednocené arabské republiky, ibid.: 121-122; Muhammad Ahmad - súdánský mahdí, NO 14 (1959): 114-115; Bulghar, in: The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. I, Leiden-London 1960: col. 1304-1308; Slavjaně na službe u Fatimidov, in: Soobščenija čechoslovackich orientalistov, Moskva 1960: 63-67; Arabština, in: Světový tlumočník 26 řečí, Práce, Praha 1960: 372-447; Islamic Sects, NOB 1 (1960): 1-4; Politické poměry v jižní a východní Arábii, NO 15 (1960): 18-20, 42-44; The Empire of Mali in the Middle Ages, NOB 2 (1961): 129-132; Říše Mali ve středověku, NO 16 (1961): 135-137; The Chronology of Ibn Battuta's Travels, ArOr 30 (1962): 409-486; Abdarrahmán aš-Šarkáwí a jeho román "Země", in: Arabská moderní literatrura, SPN, Praha 1962: 158-165; Les Slaves balkaniques et les pays arabes, in: Actes du Colloque International des Civilisations Balkaniques, Bucuresti 1962: 183-188; Samori Ture, An African Hero, NOB 3 (1962): 73-75; Samori Ture - africký hrdina, NO 17 (1962): 16-18; Dějiny Afriky - nový pohled, ibid.: 122-124; Jména afrických států, Lidé a země 10 (1962): 143-146, 232-234; Studium afrických dějin a jeho význam, Informační bulletin k otázkám rozvojových zemí, ÚMPE, Praha 1963, č. 12: 121-127; O nové pojetí afrických dějin, NO 18 (1963): 77-78; Mytologie jihoafrického rasismu, NO 18 (1963): 211-214; Vývoj a dnešní stav studia arabských pramenů o Slovanstvu, in: Vznik a počátky Slovanů V (1964), Nakladatelství ČSAV, Praha 1964: 13-51; The Project of "Fontes Africae Historiae", in: Proceedings of the First International Congress of Africanists (Accra 1962), Luzac, London 1964: 68-71; Doslov, in: B. Davison, Černá paní Afrika: Léta zkoušek, Mladá fronta, Praha 1964: 321-338; Dante Alighieri and the Islam, NOB 4 (1965): 129-131; Islám, in: Bozi a lidé, Svoboda, Praha 1965: 62-95; The Problem of Periodisation of African History, NOB 5 (1966): 33-37; The Possibilities and Limits of Arabic Source Material to the History of Tropical Africa, in: Actes de XIIème Congrès de l'histoire V, Wien 1968: 311-316, 324; Towards a Periodisation of African History, in: T. O. Ranger (ed.), Emerging Themes of African History, Nairobi 1968: 37-52; HG und verwandte semitische Wurzel, in: Gedenkbuch für Carl Brockelmann, Halle 1968: 95-104; The Initial Phase of Mahmadu Lamin's Activities, in: Studies in the History of Islam in Africa, London 1968: [68 s.]; The Russians in Baghdad in 9th Century, ArOr 36 (1968): 563-566; Překlady arabských pramenů, in: Magnae Moraviae Fontes Historicii III, FF UJEP, Brno 1969: 326-329, 342-348, 404-423, 425-433; Rozpad arabské říše, Dějiny a současnost 11 (1969), 5: 32-37; Muhammad, Korán a sex, in: Odvěká tabu a dnešní člověk, Avicenum, Praha 1971: 193-213; Vers une tentative de périodisation de l'histoire africaine, in: Perspectives nouvelles sur l'histoire africaine. Comptes rendus du Congrès International d' historiens de l'Afrique, Dar es Sallam, Octobre 1965, Présence Africaine, Paris 1971: 125-139; Jak poznáváme africkou minulost [doslov], in: B. Davidson, Africká minulost, Orbis, Praha 1972: 249-261; Ibn Battuta, in: Encyclopaedia Britannica, 15. vyd., Vol. VIII, Chicago 1974: 144-145; (spoluaut.), Dictionary of Oriental Literatures, Vol. III - West Asia and North Africa [14 hesel], Allen and Unwin, London 1974; Historické kořeny současného konfliktu na Blízkém východě. Sionismus a antisemitismus. (K ideologii a praxi sionismu), in: Blízký a Střední východ. Bulletin fakulty společenských věd USL, Praha 1974: 2-18, 19-35; Two Opposite Views on African Cultural History, in: Problems of Cultural Change in Africa, SPN, Praha 1975: 1-18; K pozadí Balfourovy deklarace, NO 30 (1975): 284-287; Jak je tomu vlastně s islámským kalendářem? NO 31 (1976): 17-18; A Fighting Marabout - The Beginnings of Mahmadu Lamin's Struggle in Senegal, ArOr 44 (1976): 1-27; Egypt, Nubia and Eastern Deserts, in: R. Oliver (ed.), The Cambridge History of Africa, Vol. 3, c. 1050-1600, Cambridge University Press, Cambridge 1977: 10-97; Zdroje a kořeny panafrikanismu, in: Nacionalismus v národně osvobozeneckém hnutí afrických a arabských zemí, OÚ ČSAV, Praha 1977: 82-130; Africké dějiny jako oblast ideologického zápasu, in: Teorie nemarxistického socialismu v afrických a arabských zemích, OÚ ČSAV, Praha 1977: 204-235; African History as a Field of Ideological Struggle, in: Theories of Non-Marxist Socialism in African and Arab Countries, OÚ ČSAV, Praha 1978: 160-176; (spoluaut.), J. Kočí a kol., Tunisko, Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1978: 8-22, 26-30, 41-45; Sto let od anglo-zulské války, NO 34 (1979), 4-5: příl.; Some Remarks on Sékou Touré's Ideology, in: The Most Recent Tendencies in the Socialist Orientation of Various African and Arab Countries, OÚ ČSAV, Praha 1979: 143-151; Inegrace v předkoloniální a koloniální Africe. Panafrikanismus, in: Integrační a desintegrační tendence v subsaharské Africe, OÚ ČSAV, Praha 1979: 38-59, 63-72; Islam and Arab Nationalism in Historical Perspective, in: Nationalism in the Countries of Asia and Africa, Oriental Institute, Prague 1980: 102-105; Les sources écrites ą partir du XVe siècle, in: Histoire Générale de l'Afrique, Vol. I, Jeune Afrique - Stock - UNESCO, Paris 1980: 137-166 [též angl., Written Sources from the Fifteenth Century Onwards, in: General History of Africa, Vol. I, Heinemann, University of California Press, UNESCO, London 1981: 114-141]; (spoluaut. A. M. Hakem, J. Vercoutter), La civilisation de Napata et MeroĎ, in: Histoire Générale de l'Afrique, Vol. II, Jeune Afrique - Stock - UNESCO, Paris 1980: 315-346 [též angl., General History of Africa, Vol. II, Heinemann, University of California Press, UNESCO, London 1981: 298-325]; (spoluaut.), J. Filip a kol., Alžírsko, Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1980: 12-25; (spoluaut.), I. Dankovičová a kol., Libye, Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1980: 10-32; (spoluaut.), R. Macek a kol., Egyptská arabská republika, Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1981: 12-47, 61-67; (spoluaut.), J. Muzikář a kol., Libanon, Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1981: 10-47; (spoluaut.), J. Filip a kol., Maroko, Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1981: 10-49; Čeh, in: The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Suppl. A., Leiden-London 1981, col. 170-171; Angolská cesta k nezávislosti [doslov], in: J. Hotmar, Tamtamy duní svobodu, Práce, Praha 1981: 241-252; General Faidherbe and the French Colonial Policy in West Africa, ArOr 49 (1981): 1-19; (spoluaut.), J. Muzikář a kol.: Palestinská otázka, Academia, Praha 1983: 7-78, 145-154; The Disintegration of Political Unity in the Maghrib, in: General History of Africa, Vol. IV, Heinemann, University of California Press, UNESCO, London 1984: 78-101; (spoluaut. M. Adamu), The Hausa and Their Neighbours in the Central Sudan, in: ibid.: 266-300; A List of African Ethnonyms, in: African Ethnonyms and Toponyms (Studies and Documents, 6 - General History of Africa), UNESCO, Paris 1984: 141-186; Než přišli Evropané. Subsaharská Afrika v předkoloniální době, Ročenka Lidé a země '85, Academia, Praha 1984: 33-41; (spoluaut.), J. Vraný a kol., Západní Afrika I., Institut zahraničního obchodu - ČTK-Pressfoto, Praha 1984: 23-41, 105-115, 153-160, 169-177, 333-339, 379-399; Islámská koncepce dějin, in: J. Muzikář a kol., Islám a současnost, Academia, Praha 1985: 7-28; Sionizm i antisemitizm. (Ob ideologii i praktike sionizma), in: Arabskije strany. (Meždunarodnyj sbornik, t. II), SPN, Praha 1985: 514-530; Stručné dějiny Afriky do roku 1945, in: K. Lacina a kol., Nejnovější dějiny Afriky, Svoboda, Praha 1987: 11-108; La lutte des nationalités de l'Empire Autrichien pour l'egalité politique, culturelle et sociale, in: Annals de la 4ta Universitat d'Estiu, Andorra 85, Conselleria d'Educació i Cultura, Andorra 1988: 23-43; Marco Polo jako člověk a cestopisec [doslov], in: Marco Polo, Milión, Odeon, Praha 1989: 199-228; Vztah náboženství a politiky v islámu. Přeměna islámských zemí v kolonie a polokolonie. Militantní směry islámského reformismu v 18. a 19. století, in: J. Muzikář a kol., Od mešity k parlamentu. Zápas o novodobý stát v islámském světě, Academia, Praha 1989: 11-40, 60-75; Ibn Battuta and the Maldive Islands, in: J. Prosecký (ed.), Ex Pede Pontis, Oriental Institute, Prague 1992: 56-69.

PŘEKLADY: [z arabštiny], Ghassán Kanafání: Návrat do Hajfy, Světová literatura 20 (1975), 6: 130-157; Ghassán Kanafání: Hámid přestal slyšet povídání strýčků, NO 30 (1975): 156-158; (spoluaut.), Palestinská otázka v dokumentech, OÚ ČSAV, Praha 1976 [překlady č. 1-7, 11, 12 a 54, s. 194-224, 242-248, 468-476].

L.: Asian and African Studies in Czechoslovakia, Nauka, Moscow 1967: 52; al-cAqíqí, N.: Al-mustašriqún [Orientalisté], III. Dár al-macárif, Bajrút 1981: 241; Gombár, E.: Úvod do dějin islámských zemí, Najáda, Praha 1994: 59; Gombár, E.: Arabic Studies in Prague: Tradition and the Present, in: Zemánek, P. (ed.): Studies in Near Eastern Languages and Literatures. Memorial Volume of Karel Petráček, Oriental Institute, Praha 1996: 241-242; Gombár, E.: Ivan Hrbek - mustacrib wa báhith mumtáz fí-d-dirását al-islámíja wa-l-ifríqíja [Ivan Hrbek - vynikající arabista, islamista a afrikanista], Al-haját at-tšíkíja - Český život, 1997, č. 1: 5. BIBLIOGRAFIE: Hulec, O.: Ivan Hrbek - Bibliography, in: Hulec, O., Mendel, M. (ed.): Threefold Wisdom. Islam, the Arab World and Africa. Papers in Honour of Ivan Hrbek, Praha 1993: 248-266.

(eg)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka