Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

HELLER Jan - český starozákonník a religionista

* 22. 4. 1925 Plzeň

Po maturitě na gymnáziu v Plzni (1936-44) krátce působil jako katecheta českobratrské evangelické církve. Poté zahájil studium bohosloví na Husově čs. fakultě bohoslovecké (1945-48) a češtiny a filozofie na FF UK; 1947-48 studoval na Teologické fakultě univerzity v Basileji.

Po skončení studií byl duchovním Českobratrské církve evangelické (1948-51) a připravoval disertaci na téma Mesiášská tradice efrajimská, na jejímž základě získal titul ThDr. Současně působil jako lektor hebrejštiny na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. Tam v červenci 1951 nastoupil jako asistent a kromě hebrejštiny vyučoval i řečtině a latině. Roku 1954 byl jmenován odborným asistentem. Roku 1963 podal přihlášku k habilitačnímu řízení, ale k jmenování docentem došlo až 1966 po obhajobě habilitační práce Problém řecko-hebrejského ekvivalentu na základě Septuaginty. 1966-68 pobýval jako hostující docent v Berlíně, a to nejdříve na Teologické fakultě Humboldtovy univerzity a poté na Kirchliche Hochschule (Západní Berlín). Po návratu do Prahy se habilitoval z religionistiky a 1968-70 působil na Komenského fakultě jako docent religionistiky, 1970-92 jako profesor, a to 1970-77 na religionistice 1977-92 jako profesor Starého zákona.

Společně s brněnskými religionisty založil 1990 novou vědeckou Společnost pro studium náboženství a do 1994 byl jejím prvním předsedou. Od 1. 4. 1992 je ve starobním důchodu s částečným úvazkem na Evangelické teologické fakultě UK.

Zaměřil se na výzkum v oboru religionistiky, v němž nově zpracoval základy a strukturu etické koncepce předizraelského Kenaanu. Dále rozpracoval problematiku "etického zlomu", tj. doby, kdy na základě rozpadu magického obrazu světa vznikají téměř současně taoismus a konfucianismus v Číně, buddhismus a džinismus v Indii, mazdakismus v Persii, a kdy došlo i k působení velkých proroků v Izraeli a prvních filozofů v Řecku. Rovněž předložil novou hypotézu o vzniku náboženství, kterou nazval "responzivní" a podle níž je náboženství pokusem o odpověď na otázku po smyslu bytí.

V oblasti starozákonního bádání se zabýval především otázkou hebrejsko-řeckého ekvivalentu, který zpracoval statisticky i sémanticky ve své habilitační práci. Dále nově osvětlil některá nejasná místa Starého zákona (např. zastavení slunce v Gabaon, Jozue 10, 11-14, nebo zpětný pochod stínu, 2. Královská 20, 8-11 atd.). Nově objasnil i sémantickou strukturu některých hebrejských vlastních jmen či semitských slovních základů. Od 60. let se rovněž věnuje hebrejské onomatologii, a to nejenom etymologiím, nýbrž zvláště onomatologii synchronní, tj. průzkumu, jak jazyková vrstva, v níž se jméno nachází, toto jméno přeznačuje a naplňuje novým obsahem. Dosavadní výzkum by měl vyústit do slovníkového zpracování biblických jmen.

D.-k.: Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovník pro bohoslovce, ÚCN, Praha 1955, 84 s., 2. vyd. 1956; Přehled hebrejské gramatiky [skriptum Komenského evangelické bohoslovecké fakulty], Praha 1958; Der tschechische Alttestamentler Slavomil Daněk (1885-1946). Studientexte für das Forschungsseminar an der Kirchlichen Hochschule, Berlin 1968, 92 s.; Praktická znalost Písma. I. díl, Starý zákon [skriptum Komenského evangelické bohoslovecké fakulty], Praha 1974; Starověká náboženství: Egypt, Kenaan a Mezopotamie, Kalich, Praha 1978, 430 s., 2. vyd. 1988; (spoluaut., red.), Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách [kap. Egypt, Sýrie], Vyšehrad, Praha 1982; (s Milanem Mrázkem), Zákon a proroci, Kalich, Praha 1984, 230 s.; (s Milanem Mrázkem), Nástin religionistiky, Kalich, Praha 1988, 349 s., mp.; An der Quelle des Lebens. Aufsätze zum Alten Testament, Peter Lang, Frankfurt a. M. 1988, 287 s.; Von der Schrift zum Wort. Das Alte Testament zwischen gestern und heute, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1990, 111 s.; Bůh sestupující. Pokus o christologii Starého zákona, Kalich, Praha 1994, 159 s.; Tři svědkové: Mojžíš - Izaiáš - žalmista, Oikumene, Praha 1995, 206 s.

EDICE: (spoluaut.), M. Bič a J. B. Souček (vyd.), Biblická konkordance [revize hebrejských a řeckých ekvivalentů], 3 sv., 1954-67, 2 442 s.; (spoluaut.), Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad [přel. část žalmů a Knih královských, v Novém zákoně epištolu sv. Pavla k Židům a obecné epištoly], ÚCN, Praha 1984; (spoluaut.), Zdeněk Šoušek (uspoř.), Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy [přel. a pozn. aparátem opatřil Závěti patriarchů], Vyšehrad, Praha 1995: 202-289; (spoluaut.), H. Rothe a F. Scholz (ed.), Kralitzer Bibel. (Biblia slavica, Serie I. Tschechische Bibeln, Band 3), VII. Kommentare [stať Die Theologie der Kralitzer Bibel und ihre Erforschung in den letzten zwei Jahrhunderten], F. Schöning, Paderborn 1995: 215-242.

D.-č./sb.: viz BIBLIOGRAFIE in: Zákon a proroci, Praha 1984; An der Quelle des Lebens, Frankfurt a. M. 1988; Landgabe - Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag, Oikumene, Praha 1995.

L.: Pokorný, Petr: Profesor Jan Heller sedmdesátiletý, Religio (1995), 3: 90-97 [výběr z bibliografie]; "On je ten, který přijímati má" [interview], Proglas 1994, 5: 38-41.

(A)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka