Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

DANĚK Slavomil Ctibor - český biblista-starozákonník

* 5. 10. 1885 Uherské Hradiště, + 23. 2. 1946 Praha

V roce 1904 po maturitě na gymnáziu v Olomouci studoval teologii ve Vídni a v Basileji, 1917 mu byl udělen titul PhDr. na Filozofické fakultě UK, 1920 se habilitoval a získal profesuru na nově založené Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze.

Po dokončení teologického studia nastoupil do služby v reformované církvi. Působil nejprve krátce jako vikář v Čáslavi a poté v letech 1910-20 jako farář v Libštátě v Podkrkonoší. Tam se setkal s posledními výraznými zástupci evangelických písmáků (J. Rohlíček), jejichž postoj mu byl celoživotně blízký. Sterilitu tehdejší kritické teologie nechtěl překonat návratem do předkritického období (jako např. Jan Karafiát), nýbrž přesnější kritikou nepatřičné kritiky, která by odhalila základní intenci biblického podání. Toto úsilí stojí už v pozadí jeho disertace z roku 1917 Posvátné stromy ve Starém zákoně na FF UK. Doktorát mu otevřel možnost kandidovat při znovuzřízení evangelické teologické fakulty v Praze (tehdy Husova) na místo jejího starozákonníka. Kvalifikoval se habilitačním spisem El šaddaj z roku 1920 a byl jmenován ihned mimořádným profesorem a nedlouho potom i řádným. Dvakrát zastával funkci děkana fakulty.

Výchozím bodem jeho přístupu ke Starému zákonu je poznání, že kritická teologie na konci 19. století a na počátku 20. století nedocenila sakrální ráz a kultické pozadí bible. V tom navazuje na školu nábožensko-dějinnou, která však z tohoto poznání nevyvodila dostatečné metodické důsledky pro exegesi. Teologické jádro Starého zákona tvoří zápas Izraele o jeho náboženskou svébytnost, tedy proti náboženským jevům (kultu) a představám (bohům) v jeho okolí, a to ve jménu jeho svrchovaného Boha - Hospodina. Při výkladu Starého zákona je třeba vstoupit do tohoto zápasu a sledovat, jak bible v tradičním procesu stále znovu purifikuje kult i učení, tedy očišťuje je od pohanských, tj. především magických zbytků a nánosů. V řadě dalších prací promítl tento přístup i do jiných teologických oborů, např. christologie a eklesiologie.

D.-k: Přehled dějů biblických, Nákladem vlastním, Libštát 1918; Rudimenta hebraitatis Veteris testamenti lexicalia. Rozmnoženo péčí Husovy fakulty, Praha 1935, 47 s.; Principia hebraitatis Veteris Testamenti grammatica. Rozmnoženo péčí Husovy fakulty, Praha 1934, ed. altera 1936, 51 s.; Krize kritiky. Tři filologické vykřičníky. Včera i dnes 1, Vsetín 1935, 44 s.; Verbum a fakta Starého zákona, Ročenka Husovy fakulty za rok 1935-36, Praha 1937, 38 s.; Listy poslům. Sedm kázání sborových. Dnem i nocí 3, Vsetín 1940, 46 s.; Požehnání Boží (Job 1, 1. 12). Výchovný odbor pražského seniorátu ČCE, Praha 1943, 31 s.; Solí ozdobená. Dva essaye zvěstovatelské, Vsetín 1948, 44 s.; Dobové pozadí Starého zákona. Spisy Komenského fakulty řada A, sv. XVIII, Praha 1951, 212 s.

D.-č./sb.: Náboženský význam dogmatu, Kalich (1919): 22-29; Problém náboženského inferiorna, Kalich 7 (1923): 230-239; Stát a náboženství, Kalich 9 (1924-25): 142-162; Gedalja. Ilustrace k teorii exegese, in: Sborník k prvnímu desítiletí Husovy fakulty, Praha 1930: 51-98; Církev, revoluční útvar náboženské společnosti, in: Kristus - revoluce, Praha 1932: 9-34; Žijící kniha, Bratrstvo 15 (1933): 82-85, 107-110.

L.: Pospíšil, B.: K slovu tvému. Sborník k šedesátinám prof. Dr. Slavomilu Ctiboru Daňkovi, soukromý tisk, Zlín 1945; Heller, J.: Výročí S. Daňka, Křesťanská revue (1985): 231-237; Huml, Emanuel: Slavomil Daněk, rozbor jeho teologického myšlení a zrání do roku 1922 [nepublikovaná disertace], Praha 1986 (strojopis v knihovně ETF UK); příspěvky ze sympozia ke čtyřicátému výročí Daňkova úmrtí a 100. výročí jeho narození na Komenského fakultě (20.-21. 2. 1986), Kostnické Jiskry - Evangelický týdeník 71 (1986), č. 13. (jh)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka