Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

BIČ Miloš - český teolog, biblista-starozákonník a hebraista

* 19. 11. 1910 Vídeň

Po obecné škole ve Vídni a v Praze navštěvoval II. českou státní reálku v Praze-Královských Vinohradech s maturitou 1928 a doplňovací maturitou z latiny na Akademickém gymnáziu v Praze a zkouškou z řečtiny (obojí 1929) na Husově evangelické fakultě bohoslovecké v Praze. V letech 1929-33 tamtéž studoval bohosloví, doplněné 1930-31 studiem teologie na Univerzitě v Marburgu nad Lahnou a postgraduálně 1933-34 na Faculté libre de théologie protestante v Montpellier. Za pražských studií zapsán též jako mimořádný posluchač na Filozofické fakultě UK (přednášky prof. B. Hrozného z klínopisu).

Roku 1936 byl promován na Husově evangelické fakultě bohoslovecké v Praze doktorem teologie (ThDr.) z oboru vědy starozákonní, 1966 mu fakulta v Montpellier udělila titul dr. théol. h. c. V letech 1951-95 byl členem poradního sboru mezinárodního čtvrtletníku Vetus Testamentum (Leiden) a současně přispěvatelem anglického Book List jako zástupce pro střední a východní Evropu. Dočasně byl i spolupracovníkem periodik Bibliotheca Orientalis (Leiden) a Theologische Literaturzeitung (Lipsko).

Po ukončení studií byl 1934-36 vikářem českobratrské církve evangelické v Praze-Vinohradech a pak 1936-40 a 1945-50 farářem v Domažlicích. V letech 1940-45 byl pro aktivní účast na odboji na Chodsku vězněn v různých nacistických věznicích, káznicích a koncentračních táborech. Po návratu z Dachau dál působil jako farář v Domažlicích a současně se stal lektorem hebrejštiny na fakultě v Praze. Po habilitaci 1946 byl jmenován docentem a 1948 na podkladě spisu Palestina od pravěku ke křesťanství. I. Země a lid mimořádným profesorem; řádným profesorem se stal 1950. V letech 1954-58 a 1969-73 zastával úřad proděkana; 1977 byl rozhodnutím ministerstva kultury z politických důvodů zbaven profesury.

Od počátku svého bohosloveckého studia se zaměřil na obor starozákonní. V letech 1961-79 pracoval jako vedoucí ekumenického týmu zástupců šesti církví na novém překladu Starého zákona z původních jazyků, doplněném 1987 o překlad knih deuterokanonických (apokryfních). Současně se podílel na přípravě vůbec první úplné řady komentářů ke všem starozákonním knihám v české biblistice.

D.-k.: Palestina od pravěku ke křesťanství. I. Země a lid, Husova čs. evangelická fakulta bohoslovecká, Praha 1948, 462 s.; II. Kult a náboženství, Praha 1949, 395 s.; III. Řeč a písemnosti, Praha 1950, 464 s.; Poklad v Judské poušti. (Kumránské nálezy), Komenského evangelická bohoslovecká fakulta [skriptum], Praha 1960, 309 s.; (s J. B. Součkem), Biblická konkordance, 3 sv., Kalich, Praha 1961, 838 s., 1963, 777 s., 1967, 820 s.; Stopami dávných věků. Mezi Nilem a Tigridem, Vyšehrad, Praha 1979, 274 s.; (s kol.), Starý zákon: překlad s výkladem [z hebrejského textu přel. a výkladem opatřila Starozákonní překladatelská komise při Synodní radě ČCE pod vedením M. Biče a J. B. Součka], 14 sv., Praha 1968-84; Apokryfy zvané též Knihy deuterokanonické nebo nekanonické [z řečtiny s přihlédnutím k hebrejštině, z latiny a staroslověnštiny přel. M. Bič a kol.], Kalich, Praha 1985, 479 s.; Ze světa Starého zákona I-II, Kalich, Praha 1986, 1989, 364 + 797 s.; Při řekách babylónských. Dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu, Vyšehrad, Praha 1990, 382 s.; V zemi sfing a pyramid. Od faraónů k prorokovi, ISE, Praha 1993, 469 s.; Výklady ke Starému zákonu. V., Knihy deuterokanonické (nekanonické, apokryfní), Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996, 327 s.; (s P. Pokorným), Co nevíš o Bibli, Česká biblická společnost, Praha 1997, 173 s.

L.: Vod hu nás. Ročenka českobratrského evangelického sboru v Domažlicích, 1946; Kostnické jiskry 30. 1. 1947; The Expository Times (Edinburgh) LXI (1950), 8: 253 n.; Thulstrup, M.: Čekisk protestantisk teologie 1945-52, in: Dansk teologisk tidsskrift (KNbenhavn) 1953, č. 1: 38 n.; Terezín, Rada židovských obcí, Praha 1965: 357; Brána i klíč [sborník k šedesátinám prof. Biče], Praha 1970: 65; V. Kubáč: Blut in Gürtel und in Sandalen (M. Bič zum 70. Geburtstag am 19. 11. 1980), Vetus Testamentum 31 (1981), 2; týž: K jubileu prof. dr. M. Biče, Český zápas (1985), 46; Kdo je kdo, sv. I. Praha 1991: 57, 2. vyd., Praha 1993; Československý biografický slovník, Academia, Praha 1992: 46; 75 let evangelické fakulty v Praze, Praha 1994: 44-45 a foto; Poloncarz, M.: Duchovenstvo v Terezíně, Terezínské listy 1994, č. 22: 88, 90, 94; GEN, 100 Čechů dneška, sv. IV., Praha 1995: 184-195; Domažlický deník 5. 5. 1995; Domažlicko 18. 5. 1995; Kostnické jiskry 1990, č. 38, 1995, č. 39; Katolické noviny 1995, č. 47.

BIBLIOGRAFIE in: Bič, M.: Radostná zvěst Starého zákona [skriptum s připojenou biografií a bibliografií], 1. vyd. 1980, 2. vyd. 1984.

(A)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka