Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

ČIHAŘ Václav - český orientalista, chetitolog a srovnávací jazykovědec

* 24. 9. 1900 Jablonec nad Nisou, + 4. 10. 1981 Praha

Po maturitě na Malostranském gymnáziu studoval v letech 1919-24 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze slovanskou, baltskou a staroindickou filologii a indoevropskou srovnávací jazykovědu (žák prof. J. Zubatého). V letech 1924-27 studoval baltskou filologii na univerzitě v Rize (Lotyšsko), kde zároveň působil jako lektor češtiny a slovenštiny. V letech 1929-40 byl činný jako spolupracovník a spoluredaktor Dodatků Ottova slovníku naučného nové doby. Ve 30. letech studoval v semináři pro klínopisné bádání a dějiny starého Orientu FF UK v Praze u prof. B. Hrozného jazyky starověkého Předního východu, zejména chetitštinu, a v letech 1933-35 tam působil jako knihovník. Od roku 1935 byl správcem knihovny a sbírek Orientálního ústavu v Praze a tajemníkem redakce časopisu Archiv orientální. Roku 1949 získal titul doktora filozofie (PhDr.) na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1951 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu pro obor maloasijské filologie (chetitologie). V 50. a 60. letech přednášel na FF UK v Praze chetitskou jazykovědu. Roku 1964 získal titul kandidáta filologických věd (CSc.). V Orientálním ústavu ČSAV byl zaměstnán do prosince 1969.

Publikoval řadu příležitostných článků v litevském i českém denním tisku, přispíval do Masarykova naučného slovníku, Dodatků Ottova slovníku naučného nové doby, časopisu Slovanský přehled v oboru slovanské, baltské, staroindické filologie, srovnávací jazykovědy a orientalistiky. Úzce spolupracoval s prof. B. Hrozným a podílel se na vydání řady jeho pozdních i posmrtných děl. Těžiště Čihařovy vědecké práce tkví v oblasti výzkumu maloasijských jazyků, zvláště pak skladby chetitského jazyka.

D.-k.: Syntaktická bádání v oblasti jazyka chetitského. Primitivní větné útvary a věty nominální v jazyce chetitském, Orientální ústav, Praha 1963.

D.-č./sb.: Bibliographie des travaux scientifiques de M. Bedřich Hrozný, ArOr 11 (1939): 140-154; Nejstarší jazyky a národy Předního Orientu ve světle nejnovějšího bádání, NO 3 (1948): 83-86; Bibliographie des travaux de Bedřich Hrozný, ArOr 17 (1949): 1-20; Stará Kréta ve výzkumech profesora Hrozného, NO 4 (1949): 46; Symbolae ad studia Orientis pertinentes Frederico Hrozný dedicatae. Ed. von V. Čihař, J. Klíma, L. Matouš. Pars I-V, ArOr 17-18 (1949-1950); Zu den neuen Forschungsresultaten auf dem Gebiete der vorgriechischen Sprachschichten im östlichen Mittelmeer, ArOr 20 (1952): 584-597; Bedřich Hrozný und die Hethitologie, ArOr 21 (1953): 167-174; O knihovnách, archivech a písařských školách starověkého Orientu, NO 8 (1953): 79-81; Zaříkadla a kletby starých Chetitů, NO 8 (1953): 133-134; Die charakteristischen Züge des mediterranen Substrats, ArOr 22 (1954): 406-433; Chetitské umění, NO 9 (1954): 42-43; Syntaktische Forschungen auf dem Gebiete der hethitischen Sprache I., ArOr 23 (1955): 331-363; About the Libraries, Archives and Writing Schools of the Ancient Orient, NOB 1 (1962), 3/4: 113-116; Etruskové a Malá Asie, NO 22 (1967): 312-314.

L.: H. [Jaromír Hruška]: K osmdesátinám, Katolické noviny, č. 39, 1980; H. [Jaromír Hruška]: Kytice vzpomínek, Katolické noviny, č. 45, 1981; R. Bertulis: Čehu valodnieks Vaclavs Čiharžs un baltistika, in: Valodas aktualitates - 1984, Zinatne, Riga 1985: 24-28. (jp)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka