Časopisy, publikace a edice


zpět na obsah


Časopisy o zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky * Orientalistické časopisy a neperiodické publikace vydávané na Slovensku * Orientalistické a iberoamerikanistické edice

Časopisy o zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky

Annals of the Náprstek Museum

Vydavatel: Národní muzeum, Praha

Redakce: NM - Náprstkovo muzeum, Praha

Annals of the Náprstek Museum vychází od roku 1962 se statutem nepravého periodika, od 1997 jako periodikum (dodnes vyšlo celkem 19 svazků). Jsou zde publikovány odborné práce pracovníků a spolupracovníků muzea s problematikou hmotné, případně i duchovní kultury mimoevropských kultur (práce archeologické, etnografické, umělecko-historické, historické), v časovém rozpětí od nejstarších dob po současnost. Publikováno ve světových jazycích - angličtině, němčině, francouzštině, španělštině. (js)

Archív orientální

Vědecký čtvrtletník Orientálního ústavu, vydávaný v nakladatelství Academia, byl založen 1929 jako mezinárodní cizojazyčné periodikum (do 1973 pod názvem Archiv orientální) přinášející původní vědecké studie věnované jazykům, historii, kultuře a společnosti asijských a afrických zemí, doplněné o kritické recenzní články a anotace nejnovější orientalistické produkce. Jeho zakladatelem a dlouholetým šéfredaktorem byl Bedřich Hrozný. S výjimkou let 1940 a 1944-45 časopis vycházel i během nacistické okupace, 1943 pod jménem Archivum Orientale Pragense. Mezi lety 1976 a 1989 bylo na zásah politických míst jeho obsahové zaměření neorganicky rozšířeno o problematiku Latinské Ameriky a zvýšil se podíl příspěvků s politologickou a ekonomickou tematikou. Po 1989 časopis navázal na původní akademické tradice svých zakladatelů a slouží jako publikační platforma domácích i zahraničních orientalistů a afrikanistů. (jf)

Ibero-Americana Pragensia

Ročenka Ibero-Americana Pragensia (IAP) je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií, vycházející od roku 1967 ve vydavatelství Karlovy univerzity. Byla prvním španělsky publikovaným vědeckým periodikem ve střední a východní Evropě, přináší zejména studie z oblasti historie, literární vědy a lingvistiky, v menší míře pak z etnologie, dějin umění, filozofie a dalších společenských věd. V oddílu materiály pak seznamuje především s prameny ke vztahům střední Evropy se španělsky a portugalsky mluvící společností. Třebaže spolupracuje s autory z celého světa, dává příležitost hlavně českým iberoamerikanistům seznámit mezinárodní odbornou veřejnost s jejich prací. Nepravidelně pak doplňuje ročenku řada Ibero-Americana Pragensia Supplementa, přinášející monografie, edice pramenů a příspěvky prezentované na konferencích s iberoamerikanistickou problematikou pořádané na Karlově Univerzitě. Do roku 1998 vyšlo XXXII svazků IAP a VII svazků suplement. (jo)

New Orient Bimonthly

Od počátku roku 1960 začala Československá společnost orientalistická při ČSAV vydávat orientalistický časopis New Orient Bimonthly - dvouměsíčník v anglické řeči, určený pro zahraničí. Náplň tvořily populárně vědecké články našich i zahraničních orientalistů z nejrůznějších vědních oborů orientalistiky, reportáže, překlady (především východních próz), polemiky, recenze a zpravodajství. Jako svůj hlavní cíl si nový časopis vytkl prohlubování vědomostí světové veřejnosti o zemích Orientu a popularizaci výsledků vědeckých bádání v orientalistice.

Předsednictvo ČSO pověřilo vedením redakce dr. D. Zbavitele a členy redakční rady jmenovalo dr. Jiřího Bečku, dr. L. Hájka, dr. E. Herolda, dr. I. Hrbka, dr. M. Krásu, dr. B. Krebsovou a dr. A. Paláta. Po roce 1968 časopis zanikl. (ak)

Nový Orient

Populárně-vědecký měsíčník Orientálního ústavu, určený nejširšímu okruhu zájemců o orientalistiku, o minulost a současnost zemí Asie a Afriky, dávné východní civilizace, jejich myšlenkové dědictví, staré i nové písemnictví, náboženské a etické hodnoty, umění, folklor i společenský vývoj. U zrodu časopisu, jehož první číslo vyšlo 15. října 1945, stáli naši přední znalci starého i nového Orientu: šéfredaktorem se stal indolog V. Lesný, odpovědným redaktorem chetitolog V. Čihař, členy redakčního kruhu indologové L. Hájek, O. Pertold, V. Pořízka, japanisté V. Hrdlička a V. Hilská, sinolog J. Průšek, koreanista A. Pultr, íránista J. Rypka, arabista F. Tauer. Za více než půlstoletí své existence Nový Orient přinesl stovky překladů z východních literatur, stati o chápání a způsobu života, o umění a dějinách, o politice i hospodářství zemí Asie a Afriky (v normalizačních dobách též - v rozporu s názvem a geografickým zaměřením časopisu - Latinské Ameriky), jakož i o orientálních písmech a jazycích. (jf)

Oasa

Časopis, který vycházel „nákladem Klubu přátel Orientu v Praze XVI, Zborovská 64“ v letech 1933-36. Vedoucím redaktorem byl Vladimír Kraus. V prvním ročníku vyšlo 5 čísel, ve 2. a 3. ročníku po dvaceti číslech, ve 4. ročníku čtyři čísla, celkem 780 stran. Patrně úplný soubor je v Národní knihovně v Praze, sign. 54 D 30845.

Obsahuje převážně populární cestopisné reportáže od soudobých českých cestovatelů, v menší míře články národopisné, o náboženstvích, posudky na knihy, zprávy o přednáškách Klubu nebo Orientálního ústavu v Praze, ojediněle drobné překlady z východních literatur. Jsou tu také inzeráty a nabídky turistických cest, především do zemí Předního východu. Články se týkají převážně oblastí Asie a Afriky, ale také Evropy, hlavně jižní, Ameriky a Austrálie. Příspěvky jsou často provázeny fotografiemi či kresbami.

Častější autoři: J. Baum, M. A. Brikcius, A. Czech-Czechenherz, S. Drahorádová-Lvová, F. A. Elstner, L. J. Erben, F. V. Foit, J. Frankenberger, J. Havlasa, B. Holas, Vsevolod Ivanov, V. Kálalová-Lotti, N. Mardirossian, A. V. Novák, P. Poucha, V. Zelenka. Obsáhlejší příspěvky na pokračování: M. A. Brikcius, V říši půlměsíce (roč. 2-3, 28x), V. Kolátor, Orient v české literatuře (roč. 3-4, 11x), F. Nachtikal, Vývoj kalendářů u orientálních národů a moderní snahy o jejich reformu (roč. 1, 3x), P. Poucha, Z náboženského života dnešních Indů (roč. 2, 6x), T. Tretjakov, Dějiny světové války v Orientě (roč. 3, 11x), V. Zelenka, ve 2. a 4. ročníku malé kursy hovorové arabštiny. (jb)

ORIENTALISTICKÉ ČASOPISY A NEPERIODICKÉ PUBLIKACE VYDÁVANÉ NA SLOVENSKU

Asian and African Studies, Kabinet orientalistiky SAV ve Vedě, vydavateľstve SAV. 26 sv. (v období 1965-1990 vycházelo jako ročenka)

I. sv., ed. Jozef Blaškovič, II.-XIX. sv., ed. Ivan Doležal, od XXI. sv. ed. Viktor Krupa a Jozef Genzor.

Asian and African Studies (n. s.), ed. Viktor Krupa a Jozef Genzor. Kabinet orientalistiky SAV ve vydavateľstve SAP, Bratislava (od roku 1992 vychází dvakrát do roka).

Graecolatina et Orientalia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (od roku 1969-).

Bakoš, Ján (ed.), Orientalistický sborník. Materiály z V. vedeckej konferencie orientalistov, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1963

Studia semitica philologica necnon philosophica Ioanni Bakoš dicata. Edenda curavit Stanislaus Segerti, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1965

Gálik, Marián (ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on the Theoretical Problems of Asian and African Literatures, Bratislava 1983

Interliterary and Transliterary Aspects of the May Fourth Movement 1919 in China, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990

Gálik, Marián (ed.), Chinese Literature and European Context, Institute of Asian and African Studies of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1994. (ko)

Orientalistické a iberoamerikanistické edice

ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV FF UK

Monografická řada Abúsír:

Verner, M., Abusir. The Mastaba of Ptahshepses. Reliefs, Praha 1986

Verner, M., Baugraffiti der Ptahschepses-Mastaba, Praha 1992

Bareš, L. - Strouhal, E., Secondary Cemetery in the Mastaba of Ptahshepses at Abusir, Praha 1993

Verner, M., The Pyramid Complex of Khentkaus, Praha 1995

Bareš, L., The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir, Praha 1998.

DUŠE VÝCHODU (vyd. Rudolf Škeřík, 1896-1968)

Sv. 1. Dhammapadam. Buddhistická sbírka průpovědí správného života. Z jazyka páli přeložil Vincenc Lesný. Symposion, Praha b. r., 95 s.

Sv. 2. Sattasaí. Sbírka sedmi set strof. Z prákrtu přel. Oldřich Friš. Symposion, Praha 1947, 69 s.

Sv. 3. Čtyřverší Omara Chajjáma. Z perštiny přel. Josef Štýbr. Symposion, Praha 1947, 153 s.

Sv. 4. Rubá’iját. Výbor ze starých perských mystiků. Z perštiny přel. Věra Kubíčková. Praha, Symposion, Praha 1948, 67 s.

Sv. 5. Védské hymny. Ze sanskrtu přel. Oldřich Friš. Symposion, Praha 1948, 79 s.

Sv. 6. Zpěv indické duše. Poesie starých posvátných textů. Parafráze Rudolfa Janíčka. Symposion, Praha 1947, 81 s.

Sv. 7. Po cestách Alláhových. Perské legendy a paraboly. Přeložili Jan Rypka a Věra Kubíčková. Symposion, Praha 1948, 99 s.

Sv. 8. Kožený střevíc. Dračí plán. Dvě povídky kung-an ze středověké Číny. Z čínského originálu přeložil Jaroslav Průšek. 1. vyd., Symposion, Praha 1948, 103 s.; 2. vyd., ibid.

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Anthropological Papers of the Náprstek Museum

1. Šolc, Václav: Chiriqui Culture, Náprstek Museum, Prague 1970, 218 s., 32 s. obr. příl.

2. Nováková, Nea: Terres cuites de Tell Erfad. I. Analyse. Part I., II. Musée Náprstek, Prague 1971, 163, 166 s., obr. příl.

3. Hrdličková, Věna: Japanese Pottery of Everyday Life, National Museum, Prague 1974, 213 s., obr. příl.

4. Knížková Hana: The Drawings of the Kalighat Style, National Museum, Prague 1975, 193 s., obr. příl.

Bibliografie publikované Náprstkovým muzeem

Klápšťová, Kateřina: Bibliography of the Scientific and Popularizing Literature Concerning American Indians, Published in Czech in the Period of 1945-1974, Annals of the Náprstek Museum 10 (1981): 21-71;

Zahradníček, Vladimír - Linková, Marcela: Krajanská sbírka knihovny Náprstkova muzea. 3 díly ve 4 svazcích, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum, Praha 1994;

Souček, Vladimír - Siegelová, Jana: Systematische Bibliographie der Hethitologie 1915-1995. Zusammengestellt unter Einschluss der einschlägigen Rezensionen, I-III. Národní muzeum, Praha 1996, 343 + 330 + 448 s.

ORIENTÁLNÍ ÚSTAV

Archív orientální - Supplementa

1. Krebsová, B.: Lu Sün. Sa vie et son oeuvre, Praha 1953, 111 s.

2. Žába, Z.: L’orientation astronomique dans l’ancienne Égypte et la précession de l’axe du monde, Praha 1953, 80 s.

3. Kubíčková, V.: Qa’ ani poŹte persan du XIX siŹcle, Praha 1954, 78 s.

4. Poucha, P.: Die Geheime Geschichte der Mongolen als Geschichtsquelle und Literaturdenkmal. Ein Beitrag zu ihrer Erklärung, Praha 1956, 248 s., II tab., 1 mp.

5. Tauer, F.: Cinq Opuscules de Hafiz-i Abru concernant l’histoire de l’Iran au temps de Tamerlan, Praha 1959, XI + 115 s.

6. Zvelebil, K. V.: The Tamil Skandapuranam, Praha 1992, 48 s.

7. Kolmaš, J.: The Ambans and Assistant Ambans of Tibet (A Chronological Study), Praha 1994, 86 s.

8. Obuchová, Ľubica - Štěpánek, Petr - Hrubý, Jakub (ed.): Essays on Ottoman Civilization. Proceedings of the XIIth Congress of the Comité International d’Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, Praha 1996, Oriental Institute, Praha 1998, 423 s.

Bibliografická edice Orientálního ústavu ČSAV (AV ČR)

Sv. 1. Šíma, Jiří (sest. a red.): PhDr Jaroslav Cesar CSc. Bibliografie 1953-1977, Orientální ústav ČSAV, Praha 1977, 127 s.

Sv. 2. Šíma, Jiří (sest. a red.): Danuška Heroldová, CSc. Bibliografie 1951-1976, Orientální ústav ČSAV, Praha 1977, 81 s.

Sv. 3. Klöslová, Z. (sest. a red.): Doc. PhDr. Alois Pultr. Bibliografie 1946-1977, Orientální ústav ČSAV, Praha 1978, 51 s.

Sv. 4. Bučinská-Saitó, Stanislava (sest.): Univerzitní profesorka PhDr. Vlasta Hilská (22. 6. 1909 - 26. 5. 1968. Bibliografie 1935-1988, Orientální ústav ČSAV, Praha 1991, 105 s.

Sv. 5. Hruška, Blahoslav (sest.): Univerzitní profesor dr. Lubor Matouš. Bibliografie 1933-1978, Orientální ústav ČSAV, Praha 1978, 67 s.

Sv. 6. Prosecký, Jiří (sest.): Akademik Bedřich Hrozný (6. V. 1879 - 12. XII. 1952). Bibliografie 1902-1979, Orientální ústav ČSAV, Praha 1979, 149 s.

Sv. 7. Šíma, Jiří (sest. a red.): Jaroslav Průšek. Bibliografie 1931-1991, Orientální ústav AV ČR, Praha 1994, 56 s.

Sv. 8. Fass, Josef - Šíma, Jiří (sest.): Timoteus Pokora. Bibliografie 1952-1987, Orientální ústav AV ČR, Praha 1994, 60 s.

Sv. 9/1-2. Šíma, Jiří (sest. a vyd.): Jarmila Kalousková. Bibliografie 1938-1978; Třísková, Hana (sest.), Oldřich Švarný. Bibliografie 1952-1993, Orientální ústav AV ČR, Praha 1995, 46 s.

Sv. 10. Doleželová-Velingerová, Milena - Třísková, Hana za spolupráce Vladimíra Liščáka: Milena Doleželová-Velingerová. Bibliografie 1953-1997, Orientální ústav AV ČR, Praha 1997, 39 s.

Sv. 11. Horáková, Štěpánka (sest.): Vladimír Pucek. Bibliografie 1956-1998, Praha 1998, xxi, 13 s.

Sv. 12. Filipský, Jan (ed.), Soupis publikovaných a nepublikovaných prací Josefa Kolmaśe. Bibliografie 1953-1998 (v tisku).

Dissertationes orientales

Vol. 1. Kalousková, J.: Les aspects du verbe chinois, 1964

Vol. 2. Zgusta, L.: Anatolische Personennamensippen I-II, 1964

Vol. 3. K. Zvelebil, Tamil in 550 A. D., 1964

Vol. 4. Král, O. a kol., Rise and Development of Modern Literatures in Asia I, 1965

Vol. 5. Turková, H.: Die Reisen Evliya Celebis, 1965

Vol. 6. Miltner, V.: Early Hindi Morphology and Syntax, 1966

Vol. 7. Petráček, K.: Studien über die südsemitische Volkspoesie, 1966

Vol. 8. Kalousková, J.: La phrase dans le chinois moderne, 1966

Vol. 9. Słupski, Z.: The Evolution of a Modern Chinese Writer, 1966

Vol. 10. Shaki, M.: Principles of Persian Bound Phraseology, 1967

Vol. 11. Minn Latt: Modernization of Burmese, 1966

Vol. 12. Kolmaš, J.: Genealogy of the Kings of Derge, 1968

Vol. 13. Heroldová, D.: Acupuncture and Moxibustion I, 1968

Vol. 14. Průšek, J.: Origins and Autors of the hua-pen, 1967

Vol. 15. Král, O. a kol.: Rise and Development of Modern Literatures in Asia II, 1969

Vol. 16. Kolmaš, J.: Tibetan Manuscripts and Blockprints, 1969

Vol. 17. The East under Western Impact (Proceedings of Conference, I), 1969

Vol. 18. Klíma, V.: Modern Nigerian Novels, 1969

Vol. 19. Bečka, Jiří: A Study in Pashto Stress, 1969

Vol. 20. Průšek, J.: Three Sketches of Chinese Literature, 1969

Vol. 21. Heřmanová-Novotná, Z.: Affix-like Word-Formation Patterns in Modern Chinese, 1969

Vol. 22. Pantůček, S.: La littérature algérienne, 1969

Vol. 23. Interrelations in Asia and Africa (Proceedings of Conference, II) 1970

Vol. 24. Zgusta, L.: Neue Beiträge zur kleinasiatischen Anthroponymie, 1970

Vol. 25. Zvelebil, Kamil - Vacek, Jaroslav: Introduction to the Historical Grammar of the Tamil Language, 1970, 222 s.

Vol. 26. Jisl, L.: Balbals, Steinbalbals und andere Steinfiguren als Äusserungen der religiösenVorstellungen der Ost-Türken, 1970

Vol. 27. Pantůček, S.: Das Epos über den Westzug der Banú Hilál, 1970

Vol. 28. Černá, Z. a kol.: Rise and Development of Modern Literatures in Asia III, 1970

Vol. 29. Zbavitel, D.: Non-Finite Verbal Forms in Bengali, 1970

Vol. 30. Ortová, J.: Étude sur le roman au Cameroun, 1971

Vol. 31. Hřebíček, L.: Turkish Grammar as a Graph, 1971

Vol. 32. Klíma, V.: South African Prose Writing in English, 1971

Vol. 33. Zima, P.: Problems of Categories and Word Classes in Hausa (The Paradigm of Case), 1972

Vol. 34. Černý, V. a kol.: Asian and African Languages in Social Context, 1974

Vol. 35. List of Red Guard Publications in the Lu Hsün Library of the Oriental Institute Prague, 1975

Vol. 36. Klíma, V., LegŹre, K., Zima, P.: African Culture and Integration, 1976

Vol. 37. Klíma, O.: Beiträge zur Geschichte des Mazdakismus, 1977

Vol. 38. Theories of Non-Marxist Socialism in African and Arab Countries (Materials of the International Scientific Symposium), 1978

Vol. 39. Mrázek, R.: The United States and the Indonesian Military 1945-1965, I, II, 1978

Vol. 40. Ottoman Rule in Middle Europe and Balkans in the 16th and 17th Centuries, 1978

Vol. 41. The Most Recent Tendencies in the Socialist Orientation of Various African and Arab Countries, 1979

Vol. 42. Bečka, Jan: The National Liberation Movement in Burma during the Japanese Occupation Period (1941-1945), 1983

Vol. 43. Hřebíček, L.: Quantities of Social Communication. With General Application to Islam and Social Morphogenesis, 1986

Vol. 44. Cesar, J.: The Ideology of the British Imperialism, 1987

Vol. 45. Pawliková-Vilhanová, V.: History of Anti-Colonial Resistance and Protest in the Kingdoms of Buganda and Bunyoro, 1890-1899, 1988

Vol. 46. Heroldová, D.: Acupuncture and Moxibustion I + Supplement, II, 1990

Vol. 47. Charvát, P.: Ancient Mesopotamia, Humankind’s Long Journey into Civilization, 1993

Vol. 48. Kolmaš, J.: Prague Collection of Tibetan Prints from Derge, Volume III. Index of Titles. Book 1-2, 1996

Dokumenty k vývoji Čínské lidové republiky

Vyd. Orientální ústav ČSAV, Praha, středisko vědeckých informací, red. Josef Kolmaš.

Sv. 1. Ústavy Čínské lidové republiky, Praha 1983, X, 181 s.

Sv. 2. XI. sjezd Komunistické strany Číny (1977), Praha 1980, VIII, 179 s.

Sv. 3. Dokumenty 1. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1978), Praha 1980, VIII, 195 s.

Sv. 4. Dokumenty 2. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1979), Praha 1981, VII, 187 s.

Sv. 5. Sedm zákonů přijatých na 2. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1979), Praha 1981, XIII, 212 s.

Sv. 6. Dokumenty 3. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1980), Praha 1984, XII, 217 s.

Sv. 7. Čtyři zákony přijaté na 3. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1980), Praha 1984, VIII, 68 s.

Sv. 8. Dokumenty 1. až 7. plenárního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Číny XI. funkčního období (1977-1982), Praha 1985, VIII, 294 s.

Sv. 9. Dokumenty 4. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1981), Praha 1985, 168 s.

Sv. 10. XII. sjezd Komunistické strany Číny (1982), Praha 1985, XI, 272 s.

Sv. 11. Dokumenty 5. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců V. funkčního období (1982), Praha 1986, VIII, 343 s.

Sv. 12. Dokumenty 1. až 5. plenárního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Číny XII. funkčního období (1982-1985), Praha 1986, XI, 164 s.

Sv. 13. Celostátní konference Komunistické strany Číny (1985), Praha 1986, X,
137 s.

Sv. 14. Dokumenty 1. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VI. funkčního období (1983), Praha 1987, IX, 211 s.

Sv. 15. Dokumenty 2. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VI. funkčního období (1984), Praha 1987, IX, 224 s.

Sv. 16. Dokumenty 3. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VI. funkčního období (1985), Praha 1987, VIII, 146 s.

Sv. 17. Dokumenty 4. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VI. funkčního období (1986). Část 1., Praha 1987, VIII, 212 s.

Sv. 18. Dokumenty 4. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VI. funkčního období (1986). Část 2., Praha 1988, X, 206 s.

Sv. 19. Dokumenty 5. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VI. funkčního období (1987), Praha 1988, X, 255 s.

Sv. 20. Vybrané dokumenty k otázce Hongkongu a Macaa, Praha 1989, XI, 213 s.

Sv. 21. Dokumenty 6. a 7. plenárního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Číny XII. funkčního období (1986-1987) a rozšířeného zasedání jeho politického byra (16. ledna 1987), Praha 1989, X, 101 s.

Sv. 22. XIII. sjezd Komunistické strany Číny (1987), Praha 1989, XIII, 223 s.

Sv. 23. Komuniké Státního statistického úřadu Čínské lidové republiky o plnění plánu národohospodářského a sociálního rozvoje Číny v letech 6. pětiletky (1981-1985), Praha 1990, X, 136 s.

Sv. 24. Dokumenty 1. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VII. funkčního období (1988). Část 1., Praha 1990, XII, 245 s.

Sv. 25. Dokumenty l. zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců VII. funkčního období (1988). Část 2., Praha 1990, XIII, 156 s.

Ex Oriente

Löwensteinová, M.: Hvězda blesku. Hrdinské příběhy ze staré Koreje, Praha 1992

Pantůček, S. a kol.: Jasmínový náhrdelník. Antologie arabských povídek, Praha 1992

Jazykové příručky Orientálního ústavu

1. Otakar Pertold, Učebnice hindustání pro školy i samouky se zvláštním zřetelem k potřebám obchodníků, konsulárních úředníků a turistů, Praha 1930

Část. I. Cvičebnice, mluvnice a čítanka. 608, 56, 38, VI s.

Část II. Písmo devanágarí. 112, V s. Přídavek: Návod, jak snadno a rychle se naučiti písmu arabskému se zvláštním zřetelem k jazyku hindustání, Praha 1938, 6 s.

2. Vlasta Průšková-Novotná - Jaroslav Průšek, Učebnice hovorového jazyka japonského, Praha 1939, 19, 375 s.

Malá knižnice Orientu

Sv. 1. Čo Ki-čchon: Ulice v plamenech. Básně z boje korejského lidu za svobodu. Z korejského originálu přeložil Alois Pultr. Dřevoryty vyzdobila Bohumila Doležalová. Nový Orient, Praha 1952. 39 s. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 2. Tři zvonečky. Arabské lidové ukolébavky a říkadla. Z arabštiny přeložili Karel Petráček a Věra Kubíčková. Nový Orient, Praha 1952, nestr. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 3. Bilhana: Dnes ještě... Ze sanskrtského originálu Čaurísuratapaňčášiká přeložil Oldřich Friš a František Hrubín. Nový Orient, Praha 1953, nestr. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 4. Nářek nad zkázou města Uru. Sumerská báseň ze druhého tisíciletí před naším letopočtem. Z originálu přeložil Lubor Matouš..., úpravu provedla a původními litografiemi vyzdobila Hermína Melicharová. Nový Orient, Praha 1953, 62 s. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 5. Nefritová flétna. Čtyřverší z doby dynastie Tchangů. Z originálu přeložil a doslovem opatřil Augustin Palát, přebásnil František Hrubín, graficky upravil a kresbami vyzdobil Miloslav Troup. Nový Orient, Praha 1954, 67 s. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 6. Víramámunivar: Žertovné příběhy mistra Paramárty. Přeložil, předmluvou a poznámkami opatřil Kamil Zvelebil, ilustracemi vyzdobil a graficky upravil Miloslav Troup. Nový Orient, Praha 1954, 66 s. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 7. Pantuny o lásce. Malajská lidová poesie. Z malajského orig. přel. a doslov napsal Miroslav Oplt. Graficky upravila a původními dřevoryty vyzdobila Hermína Melicharová. Nový Orient (Nakladatelství ČSAV), Praha 1954, 48 s. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 8. Nacume, Sóseki: Deset snů. Z japonského orig. Jodžu přel. a doslov napsala Vlasta Hilská, původními dřevoryty vyzdobil Jaroslav Lukavský, typograficky upravil Oldřich Menhart. Nový Orient (Nakladatelství ČSAV), Praha 1954, 51 s. (550 číslovaných výtisků).

Sv. 9. Kálidása: Šest ročních dob. Ze sanskrtu přebásnil Oldřich Friš, doslov a poznámky napsal Erich Herold, původní litografií a kresbami v záhlaví vyzdobila Ludmila Jiřincová, typograficky upravil Method Kaláb. Nakladatelství ČSAV, Praha 1956, 49 s. (800 číslovaných výtisků).

Sv. 10. Nejlepší z mužů Dzán-Dzalúdaj. Mongolské lidové epos. Z mongolštiny přeložil, doslov a poznámky napsal Pavel Poucha, původními dřevoryty vyzdobil Pavel Šimon, typograficky upravil Oldřich Menhart. Nakladatelství ČSAV, Praha 1957, 48 s. (800 číslovaných výtisků).

Sv. 11. Zpěvy Nilu. Výbor z lyriky starého Egypta. Ze staroegyptských originálů přel. a doslov napsal Zbyněk Žába, přebásnila Věra Kubíčková. Pěti barevnými litografiemi vyzdobil Arnošt Karásek, graficky upravil Method Kaláb. Nakladatelství ČSAV, Praha 1957, 99 s. (800 číslovaných výtisků).

Sv. 12. Po Ťu-I: Drak z černé tůně. Z čínštiny přeložil Josef Kolmaš, přebásnila Jana Štroblová, doslov napsal Jaroslav Průšek. Pěti původními litografiemi vyzdobil a graficky upravil Zdeněk Sklenář. Nakladatelství ČSAV, Praha 1958, 61 s. (1 000 číslovaných výtisků).

Sv. 13. Firdausí: Zál a Rúdábe. Z perštiny přeložila a doslov napsala Věra Kubíčková. Původními lineoryty vyzdobil a typograficky upravil Zdeněk Seydl. Nakladatelství ČSAV, Praha 1958, 89 s. (1 000 výtisků).

Sv. 14. Bašó: Pouť do vnitrozemí. Z japonského originálu „Óku no hosomiči“ přebásnil a doslov napsal Miroslav Novák. Linoryty vyzdobil a typograficky upravil Ota Janeček. Nakladatelství ČSAV, Praha 1959, 65 s. (1 250 výtisků).

Malé učebnice Nového Orientu

Otakar Pertold: Hindustání Rózmarrah. Příručka hindustání do kapsy pro potřebu každého dne, příl. NO 2-4 (1947-48), 216 s.

Alois Pultr: Učebnice korejštiny, NO 5-6 (1949/50-51), 170 s.

Josef Bartůšek, Augustin Palát: Učebnice hovorové čínštiny, NO 7-9 (1952), 112 + CVIII s.

Miroslav Oplt: Učebnice indoneštiny, NO 10-12 (1955-57), 180 + xxiv s.

Karel Petráček: Učebnice spisovné arabštiny, NO 12-14 (1957-59), 184 s.

Svetozár Pantůček: Túniská hovorová arabština, NO 20 (1965), 42 s.

Ivo Fišer: Sanskrt, NO 20-21 (1965-66), 58 s.; 2. vyd., NO 46 (1991), 62 s.

Jiří Jelínek: Úvod do moderní japonštiny, NO 21-23 (1966-68), 73 s.

Karel Růžička: Úvod do swahilštiny, NO 23-24 (1968-69), 87 s.

Luděk Hřebíček: Turečtina, NO 24 (1969), 56 s.

Vladimír Sadek: Novohebrejština, NO 25 (1970), 56 s.

Jiří Osvald: Hovorová teheránská perština, NO 26-27 (1971-72), 88 s.

Vladimír Souček: Úvod do klínového písma a babylonštiny, NO 27 (1972), 71 s.

Milena Hübschmannová: Základy romštiny, NO 28-29 (1973-74), 120 s.

Zorica Dubovská: Úvod do javánštiny, NO 29-30 (1974-75), 80 s.

Václav A. Černý: Základy gruzínštiny, NO 30-31 (1975-76), 102 s.

Odolen Smékal: Učme se hindsky. Áo áen hindí parhen, NO 32-34 (1977-79), 117 s.

Jiří Bečka: Úvod do paštského jazyka, NO 35 (1980), 112 s.

Vladimír Pucek: Základy korejštiny, NO 37-38 (1982-83), 97 s.

Jan Bečka: Úvod do moderní barmštiny, NO 38-40 (1983-85), 136 s.

Jiří Bečka: Úvod do tádžičtiny, NO 40-42 (1985-87), 158 s.

Hana Třísková, Tchang Jün-ling Rusková, Drahomír Illík: Česko-čínská konverzace, NO 45-46 (1990-91), 163 s.

Vladimír Miltner: Konverzační příručka. Našim v Indii, Pákistánu a Bangladéši, NO 46 (1991), 64 s.

Monografie Archivu orientálního

Sv. I. Hrozný, Bedřich: Les inscriptions hittites hiéroglyphiques.

Livraison I. Prag 1933, 119 s., 2 tab.

Livraison II. Transcription et traduction de 41 des plus importantes inscriptions hittites hiéroglyphiques avec commentaire, Prag 1934, iv + 194 s., 14 tab.

Livraison III. Transcription et traduction de 45 inscriptions hittites hiéroglyphiques avec commentaire, Prag 1937, 196 s., 90 tab.

Sv. II. Duda, Herbert: Ferhád und Schírín. Die literarische Geschichte eines persischen Sagenstoffes, Prag 1933, viii + 215 s.

Sv. III. Ritter, H. - Rypka, J. (hrsg.): Heft Peiker. Ein romantisches Epos des Nizámí Genge’í, Prag 1934, 368 s.

Sv. IV. Wesselski, Albert: Der Sinn der Sinne. Ein Kapitel der ältesten Menschheitsgeschichte, Prag 1934, 34 s.

Sv. V. Tauer, Félix: Histoire des conquźtes de Tamerlan entitulée Zafarnáma par Nizámuddín Šámí. Avec des additions de Háfiz-i Abrú. Édition critique par... Tome I: Texte persan, Prag 1937, 295 s.; Tome II: Introduction, Commentaire, Index, Praha 1956, xxiv, 320 s.

Sv. VI. Gampert, Wilhelm: Die Sühnezeremonien in der altindischen Rechtsliteratur, Prag 1939, x + 279 s.

Sv. VII. Hrozný, Bedřich: Über die älteste Völkerwanderung und über das Problem der Proto-Indischen Zivilisation, Prag 1939, 24 tab., 21 s.

Sv. VIII. Klíma, Josef: Untersuchung zum altbabylonischen Erbrecht, Prag 1940, xi + 113 s.

Sv. IX. Hopfner, Theodor: Plutarch, über Isis und Osiris. I. Teil: Die Sage. Text, Übersetzung und Kommentar, Prag 1940, xii + 192 s., 35 obr., 1 mp., 11 hieroglyfických tab.; II. Teil: Die Deutungen der Sage, Übersetzung und Kommentar. Mit einem Anhang über die Feste, Prag 1941, iv + 314 s., 16 obr., 5 hieroglyfických tab.

Sv. X. Menzel, Theodor: Meddah, Schattentheater und Orta Ojunu. Eine Kritische Übersicht über die Ergebnisse der jüngeren Forschung nebst neuen Beiträgen von... Aus dem Nachlaß herausgegeben von Ottakar Menzel, Prag 1941, xx + 100 s.

Sv. XI. Stegemann, Viktor: Dorotheos von Sidon und das sogenannte Introductorium des Sahl ibn Bišr, Prag 1942, 88 s.

Sv. XII. Hrozný, Bedřich: Les inscriptions crétoises. Essai de déchiffrement. Traduction franćaise par Madeleine David. Avec 18 planches et nombreuses facsimilia dans le texte, Orientální ústav, Praha 1949, 411 s., xviii obr. příl.

Sv. XIII. Grohmann, Adolf: Einführung und Chrestomathie zur arabischen Papyruskunde, Bd. I. Einführung, SPN, Praha 1954, 298 s., 20 s. tab. [2. díl nevyšel].

Sv. XIV. Hrozný, Bedřich: Les inscription cunéiformes du Kultépé. Vol. I., SPN, Praha 1952, 23 s., cxxix s. tab.; Vol. II., SPN, Praha 1962, 32 s., 139 s. tab.

Sv. XV. Poucha, Pavel: Institutiones linguae tocharicae. Pars I. Thesaurus Linguae Tocharicae Dialecti A., SPN, Praha 1955, XIV, 466 s.; Pars II. Chrestomathia Tocharica, SPN, Praha 1956, 44 s.

Dále jako Monografie Orientálního ústavu ČSAV

Sv. XVI. Zgusta Ladislav: Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, SPN, Praha 1955, 468 s.

Sv. XVII. Klíma, Otakar: Mazdak. Geschichte einer sozialen Bewegung im sassanidischen Persien, Nakladatelství ČSAV, Praha 1957, 317 s.

Sv. XVIII. Klíma, Otakar: Manis Zeit und Leben, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962, 556 s.

Sv. XIX. Zgusta, Ladislav: Kleinasiatische Personennamen, Nakladatelství ČSAV, Praha 1964, 701 s.

Orientální knihovna

Sv. I. Lexová, Irena: O staroegyptském tanci, Praha 1930, 71 s. 78 tab.; Lexová Irena, Ancient Egyptian Dances (přel. K. Haltmar), Praha 1935, 84 s., 78 tab.

Sv. II. Lesný, Vincenc: Indie a Indové. Pouť staletími, Praha 1931, 316 s., 86 foto., 7 faksimilí.

Problémy soudobého vývoje Číny

Orientální ústav ČSAV, Praha 1974-1983 [sv. 1-11 red. Josef Kolmaš]

1. Dvacet pět let Čínské lidové republiky, 1949-1974 (Teze informativního materiálu), Praha 1974, 70 s.

2. Nikl, Miroslav a kol.: Problémy soudobého vývoje Číny II. [soubor studií k otázkám vnitřního i zahraničněpolitického vývoje ČLR po X. sjezdu KS Číny], Praha 1975, 124 s.

3. Nikl, Miroslav a kol.: Problémy soudobého vývoje Číny III. [soubor statí k aktuálním problémům zahraniční poltiky ČLR], Praha 1975, 127 s.

4. Kolmaš, Josef: Mezinárodní konference o otázkách statutu a hranic Tibetu (Simla, 1912-1914), Praha 1975, 7, 261 s.

5. Nikl, Miroslav a kol.: Základní problémy politiky Čínské lidové republiky vůči rozvojovým zemím, Praha 1976, 316 s. [Vztah Čínské lidové republiky k rozvojovým zemím, sv. 1]

6. Nikl, Miroslav a kol.: Základní problémy vztahů Čínské lidové republiky k Asii, Praha 1976, 178 s. [Vztah Čínské lidové republiky k rozvojovým zemím, sv. 2]

7. Nikl, Miroslav a kol.: Vztah Čínské lidové republiky k asijským socialistickým zemím, Praha 1976, 256 s. [Vztah Čínské lidové republiky k rozvojovým zemím, sv. 3]

8. Nikl, Miroslav a kol.: Politika Čínské lidové republiky vůči oblasti jihovýchodní Asie, Praha 1976, 134 s. [Vztah Čínské lidové republiky k rozvojovým zemím, sv. 4]

9. Nikl, Miroslav a kol.: Politika Čínské lidové republiky vůči oblasti jižní Asie, Orientální ústav ČSAV, Praha 1976, 268 s.

10. Nikl, Miroslav a kol.: Politika Čínské lidové republiky vůči zemím Blízkého a Středního východu a Afriky, Praha 1976, 257 s. [Vztah Čínské lidové republiky k rozvojovým zemím, sv. 6]

11. Nikl, Miroslav a kol.: Politika Čínské lidové republiky vůči zemím Latinské Ameriky, Praha 1976, 188 s. [Vztah Čínské lidové republiky k rozvojovým zemím, sv. 7]

12. Šíma, Jiří: Postavení státních orgánů ČLR. Část I. 1949-1969, Praha 1979, 73 s.

13. Schindler, Bohumír: K některým personálním otázkám maoistického vedení, Praha 1979, v, 127 s.

14. Třicet let Čínské lidové republiky 1949-1979. Informativní materiál, Praha 1979, v, 110 s.

15. Křížkovský, Ladislav: Vývojové přeměny politického a ústavního systému soudobé Číny, Praha 1979, 4, 175 s.

17. Vlach Václav: Čína a rozvojové země. - Klinderová, Iva: Vztah ČLR k rozvojovým zemím Jihovýchodní Asie, Praha 1979, iii, 122 s.

18. Klöslová, Zdenka: Korejsko-čínské vztahy od ukončení „Velké kulturní proletářské revoluce“ v Číně do současnosti. Vývoj korejské nezúčastněnosti, Praha 1979, vi, 151 s.

19. Strategie a taktika maoistického vedení ČLR vůči rozvojovým zemím v druhé polovině 70. let, Praha 1979, iv, 75 s.

20. Vlach, Václav: Úloha armády v čínské politice od „kulturní revoluce“ do současnosti (1965-1980), Praha 1980, iii, 175 s.

21. Formánek, M. - Schindler, Bohumír: Základní otázky maoistické ideologie, část I-III, Praha 1980, (4), 354 s.

22. Ekonomické a sociální problémy současné ČLR, Praha 1980, iii, 91 s.

23. Šíma, Jiří: Postavení státních orgánů ČLR. Státní aparát ČLR v letech 1969-1979, Část II. Praha 1980, 171 s.

24. K vývoji Komunistické strany Číny (1976-1980), Praha 1980

25. Politika a ekonomika ČLR po Mao Ce-tungově smrti (1976-1980), sv. 1-2, Praha 1981, (4), 291 l.

26. Ďurej, Ján: K některým otázkám zákonodárství ČLR (1975-1980), Praha 1981, (4), 53 l.

27. Fiala, Karel: Studie o materiálech a realizaci závěrů XIV. sjezdu KS Japonska, Praha 1981, (4), 103 l.

28. Bakešová, Ivana, Hradečný, Pavel: Čínsko-albánské vztahy 1949-1978, 3 sv., Praha 1980, 468 s.

29. Klinderová, Iva: Vietnam 1945-1956, Praha 1981, (4), 98 s.

30. Fiala, Karel: Japonsko-čínské vztahy v letech 1976-1981, Praha 1982, iv, 90 s.

31. Pečara, Alexander: Spojené státy, Japonsko a Čína v 70. a 80. letech (Některé aspekty americké zahraniční politiky v Asii), Praha 1982, iv, 79 s.

32. Schindler, Bohumír: Čínsko-africké vztahy 1949-1976, Praha 1982, iv, 173, xix s.

33/1-8. Schindler, Bohumír: Chronologie KS Číny (1917), I. 1921-1934, Praha 1982, xxii, 80 s.; Chronologie KS Číny (do 7. sjezdu), II. 1935-1945, Praha 1982, (3), 81-148; Chronologie KS Číny 1945-1956, Praha 1983, (3), 149-228; 1957-1966, Praha 1983, (3), 229-321; 1967-1976, Praha 1983, (4), 322-458; 1977-1978, Praha 1984, (4), 459-562; 1979-1980, Praha 1984, (4), 563-637; 1981-1982, Praha 1984, (4), 638-747.

34. Vasiljevová, Zdeňka: Japonská historická věda a Čína, Praha 1982, iii, 76 s.

35. Fiala, Karel: Zahraničně politická orientace Komunistické strany Japonska a Socialistické strany Japonska (do poloviny roku 1982), Praha 1983, iii, 74 s.

36. Schindler, Bohumír: Chronologie ČLR 1982, Praha 1983, 123 s.

37. Současná zahraničně politická orientace Japonska. Japonsko a rozvojové země. Fiala, Karel: Japonsko a rozvojové země Jihovýchodní Asie, Praha 1983, (1), 45, 47-107 s.

38. Vlach, Václav: K některým právním a politickým aspektům postavení armády v čínské společnosti v letech 1949-1983, Praha 1983, (1), 117 s.

39. Čejpa, Viktor: Průmyslový vývoj ČLR a tendence k militarizaci (1949-1980), Praha 1983, 177 s.

40. Schindler, Bohumír: Chronologie ČLR 1983, Praha 1984, (2), 138 s.

Pozn.: Sv. 16 se nepodařilo identifikovat.

Publikace Hospodářského odboru Orientálního ústavu

1. Aul, Josef: Tropická zdravověda, Praha 1934, 114 s.

2. Haltmar, Karel: Zlaté pobřeží. Gold Coast, Praha 1937, 93 s. 1 mp.

3. Haltmar, Karel: Anglo-egyptský Súdán, Praha 1938, 142 s., 2 mp.

UNIVERZITA KARLOVA

Acta Universitatis Carolinae: Orientalia Pragensia

Philologica 1 (1960): Orientalia Pragensia I 

Souček, V.: Einige Bemerkungen zum hethitischen Strafrecht

Tauer, F.: Einige Randglossen zu Tausendundeine Nacht

Petráček, K.: A Study in the Structure of Arabic

Blaskovics, J.: Some Notes on the History of the Turkish Occupation of Slovakia

Pořízka, V.: The Hindi Genitive

Philologica 2 (1964): Orientalia Pragensia II

Hilská, V.: A Contribution to the Study of Japanese Prolaterian Literature

Novák, M.: Watakushi-shosetsu - The Appeal of Authenticity

Pultr, A.: Der sozialistische Realismus im Werke von Čo Ki-čhon

Kalvodová, D.: Contribution to the Study of Categories of Types in Chinese Theatre

Philologica 3 (1964): Orientalia Pragensia III

Fiedler, M.: Sudanese and Upper Egyptian Folk-Tales

Petráček, K.: Die Vorbereitungsperiode der arabischen Literatur

Hrdličková, V.: Some Observations on Chinese Art of Story-telling

Král, O.: Several Artistic Methods in the Classic Chinese Novel JU-LIN WAI-
-SHIH (I)

Philologica 4 (1967): Orientalia Pragensia V 

Veselý, R.: Quelques aspects historiques de l’évolution du mouvement nationaliste arabe contemporain

Wolf, J.: A Contribution to the Problems of Ethnogenesis in North East Africa

Petráček, K.: A propos de la situation sociolinguistique en Egypte (RAU)

Fiedler, M.: The Social Development in Contemporaneous Egypt. A Synopsis

Oliverius, J.: Les problŹmes des différents classes et couches de la société egyptienne et leur reflet dans certaines oeuvres de la littérature égyptienne moderne

Kropáček, L.: The Ethnic Factor in the Sudanese Mahdiya

Fiedler, M.: Social and Political Development in Contemporaneous Yemen

Philologica 2 (1969): Orientalia Pragensia VI 

Petráček, K.: Zur semantischen Struktur der Beschreibung des Regens von Imra’al-Qais

Veselý, R.: Zu den Quellen al-Qalqašandi’s Subh al-Ac

Bahrami, H.: The Criticism of the Mysticism in Ahmed Kasrawi’s Book „Sufigari“

Kropáček, L.: Al-Azhar and the Modern World

Pultr, A.: Vokalische Gruppen in der Dichtung von Jun Sön-do

Pucek, V.: Some Observations on the Form of the Korean Poems „SIJO“ of the Chong Ch’ol

Vacek, J.: Some Problems of the Tamil Phonological Structure

Vochalová, Ž.: A Few Remarks on the Problem of Delimiting the Basic Linguistic Units in Chinese

Philologica 4 (1977): Orientalia Pragensia X 

Brzobohatá, M.: Some Remarks on the Language Situation in Ghana

Litvinová, Š.: Sistema bchakti v „Dochavali“ Tulsi Dasa

Oliverius, J.: Der Reflex der sozialen Verhältnisse und historischen Begebenheiten im arabischen Volksuch von Zír Sálim

Pucek, V.: Otnošenije mužčiny i ženščiny v proizveděnijach korejskoj „novoj prozy“ (sin-sosol)

Vasiljevová, Z.: On the Nature of Ideological Mobilisation in the War-Time Japan

Veselý, R.: Der richterlichen Beglaubigungsmittel

Vošahlíková, P.: Bemerkungen zum Lebensiniveau der altbabylonischen Gesellschaft

Philologica 4 (1985): Orientalia Pragensia XI

Nováková, N., Souček, V.: Zur Graphik der Gesetze Hammurabis

Oliverius, J.: Zur Auffassung von Literaturgeschichte und -kritik bei Taha Husain

Petráček, K.: Das Saharanische und die Nilo-saharanische Sprachfamilie

Philologica 1 (1989): Orientalia Pragensia XII

Vasiljevová, Z.: Japanologie na filozofické fakultě UK

Vasiljevová, Z.: Rozvoj poznání Japonska v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

Kraemerová, A.: Tradice překladů z japonštiny do češtiny

Chmielová, L.: Styky mezi Československem a Japonskem v oblasti výtvarného umění

Škampová, V.: Styky mezi Československem a Japonskem v oblasti hudby

Kasík, Z.: Historie československého džiu-džitsu a džuda

Philologica 3 (1995): Orientalia Pragensia XIII

Vacek, J., Dvořák, J. (ed.): Kamil V. Zvelebil, Tamulica et Dravidica. A Selection of Papers on Tamil and Dravidian Linguistics, Karolinum - Charles University, Prague 1998, 295 s.

Philologica Monographia VIII (1965)

Král, O.: Umění čínského románu, Praha 1965, 88 s.

Philologica Monographia XIV (1966)

Fišer, I.: Indian Erotics of the Oldest Period, Praha 1966, 139 s.

Philologica Monographia XXVII (1971)

Hilská, V. - Vasiljevová, Z.: Problems of Modern Japanese Society, Praha 1971

Philologica Monographia LXX (1978)

Vochala, J.: Chinese Writing System, Praha 1986

Philosophica et Historica. Monographia CXVII

Kubešová, M.: Cesty čínské revoluce. 1946-1956, Praha 1987, 116 s.

Philosophica et Historica 4 - 1984. Velké osobnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2.

František Lexa, zakladatel české egyptologie, Praha 1989, 201 s., 14 obr. příl.

Philosophica et Historica 4 - 1990. Velké osobnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 5.

Smékal, Odolen (ed.): Vincenc Lesný a česká indologie, Karolinum, Praha 1991, 152 s., 33 obr. příl.

Philosophica et Historica 5 - 1994. Theatralia X.

Kalvodová, Dana (ed.): The Bamboo-Leaf Boat. The Magic of the Chinese Theatre, Karolinum, Praha 1996, 225 s.

Ibero-Americana Supplementa

1. Poselství z Prahy do Moskvy roku 1589. Misión de  Praga a Moscú 1589, Praha 1974

2. František Vrhel, Apuntes tipológicos sobre las  lenguas nativas del Paraguay, Praha 1981

3. Josef Opatrný, Antecendentes históricos de la  formación de la nación cubana, Praha 1986

4. Josef Opatrný, US Expansionism and Cuban  Annexationism in the 1850’s, Praha 1990

5. Identidad Nacional y Cultural de las Antillas  Hispanoparlantes, Praha 1991

6. Josef Neumann, Historia de las Sublevaciones Indias  en la Tarahumara, Praha 1994

7. J.  Opatrný (ed.), Cuba. Algunos problemas de su historia, Praha 1995

Studia Orientalia Pragensia

Sv. I. Slavíková, Magdalena: A Statistical Analysis of Swahili Morphology, 1969, 98 s.

Sv. II. Venyš, Ladislav: A History of the Mau Mau Movement in Kenya, 1970, 125 s.

Sv. III. Bayerl, J.: The Style of the Modern Arabic Short Story, 1971

Sv. IV. Veselý, R.: An Arab Diplomatic Document from Egypt, 1971

Sv. V. Petráček, K. (ed.): New Methods of Analysis in Oriental and African Studies, 1972

Sv. VI. Fiala, K.: A Bi-Planic Approach to Japanese Semantics, 1972

Sv. VII. Souček, V. (ed.): Aspects of Ancient Oriental Historiography, 1975

Sv. VIII. Vacek, Jaroslav: The Sibilants in Old Indo-Aryan, 1976

Sv. IX. Kubešová, M. (ed.): Asian and African Linguistic Studies, 1979

Sv. X. Poláček, J.: Afrikanskoje demokratičeskoje objediněnije, 1979

Sv. XI. Kubešová, M., Jurjev, F. M. (ed.): Aktuaľnyje problemy istorii Kitaja, 1982

Sv. XII. Vacek, J., Dulam, S.: A Mongolian Mythological Text, 1983, 152 s.

Sv. XIII. Kubešová, M., Pavlov, V. I. (ed.), Socio-Economic Problems of Asian and African Countries, 1984

Sv. XIV. Vochala, Jaromír (ed.): Asian and African Linguistic Studies II., 1985, 132 s.

Sv. XV. Kubešová, Marcela, Vasiljevová, Zdeňka (ed.): Miscellanea, 1986, 161 s.

Sv. XVI. Vasiljevová, Zdeňka (ed.): Far Eastern Studies I., 1987, 212 s.

Sv. XVII. Kraemerová, Alice (ed.): Asian and African Linguistic Studies III., 1988, 157 s.

Sv. XVIII. Vacek, J., Dvořák, J. (ed.): Trends in Indian Studies. Proceedings of the ESIS, 1998

Sv. XIX. Vochala, Jaromír, Vochalová, Žu-čen: Verbo-nominal Phrasemes in Modern Chinese, 1990, 121 s.

Sv. XX. Lubsangdorji, J., Vacek, Jaroslav (ed.): Čilagun-u bičig. A Mongolian Prophetic Text [edice, překl., komentář], 1997, 87 s.


zpět na obsah