Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-N Zpět na abecední vyhledávání P->

ODLOŽILÍK Otakar - český historik

* 12. 1. 1899 Kostelec u Holešova, + 14. 7. 1973 Jugoslávie

Jako gymnazista se zúčastnil 1. světové války na bojištích jižní a jihovýchodní Evropy. Od roku 1918 studoval na Filozofické fakultě české univerzity historii, od 1919 v semináři prof. Václava Novotného. Roku 1923 nastoupil praxi v Archivu ministerstva vnitra; v témže roce absolvoval Státní archivní školu. Roku 1926 byl jmenován docentem československých dějin, od akademického roku 1926/27 počal přednášet na FF UK. Od roku 1927 pobýval v Londýně, 1928-30 působil jako lektor českého jazyka na tamní Škole slovanských studií. Roku 1930 se vrátil do AMV a na FF UK. 1934 byl jmenován mimořádným profesorem československých dějin, posléze získal po V. Novotném stolici čs. dějin na FF UK.

V letech 1939-43 se zdržoval v exilu v USA, 1943-45 ve Velké Británii. 1945 se vrátil do Československa, od zimního semestru 1945/46 zahájil přednášky na FF UK již jako řádný profesor. Roku 1948 začal působit na letní škole University of Colorado v Boulderu, v letním semestru 1949 na University of Kansas, v akademickém roce 1949/50 se stal profesorem Masarykovy stolice čs. dějin na Columbia University v New Yorku. Po jejím zrušení československou stranou 1950 zůstal na Columbia University jako hostující profesor a dobrovolný exulant. Od roku 1955 přešel na University of Pennsylvania v Philadelphii, od 1969 byl v důchodu.

Zabýval se mimo jiné údělem a posláním exilu, zejména osudy pobělohorských exulantů, které studoval za svých pobytů ve Velké Británii (J. A. Komenský). Formuloval cíle exilového snažení první poloviny 40. let; ty prezentoval například v měsíčníku Husův lid, vydávaném společně s teologem J. L. Hromádkou v Chicagu Národní jednotou československých protestantů v Americe a v Kanadě. V létě 1943 podnikl cestu do Mexika. Ta zanechala v jeho díle trvalou stopu, která zapadá do studia dějin středoevropsko-latinskoamerických vztahů. Věnoval pozornost misijním aktivitám České provincie Tovaryšstva Ježíšova v Novém Španělsku v 17. a 18. století. Průkopnicky pojednal o jejich osudech a práci v provinciích Tarahumara, Pimería Alta, Dolní Kalifornie, Sonora a Nayarit. Po V. Kybalovi byl druhým z významných českých historiků, jenž soustavněji studoval v latinskoamerickém prostředí a stanul u počátků zájmu české historiografie o jezuitské misie; v obdobném směru působil v domácím prostředí Z. Kalista.

D.-k.: (spoluaut. J. L. Hromádka), S druhého břehu. Úvahy z amerického exilu 1940-1945, Praha 1946 [výbor z textů z Husova lidu].

D.-č./sb.: Čeští misionáři v Mexiku, Obzor (Londýn), 1944, č. 1: 53-60; Misioneros Checos en México, Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (México), Tomo 60, mayo-junio de 1945, No 3: 423-436; Czech Missionaries in New Spain, The Hispanic American Historical Review (Durham), vol. 25 (1945): 428-454. Po celou 2. světovou válku přispíval do Husova lidu (Chicago), do Slavonic and East European Review (London) a do Journal of Central European Affairs (Boulder).

L.: P. Brock & H. G. Skilling (ed.), The Czech Renascence of the Nineteenth Century. Essays presented to Otakar Odložilík in Honour of his Seventieth Birthday, Toronto - Buffalo 1970; Selected Bibliography of the Publications Otakar Odložilík, in: ibid.: 315-325; Polišenský, J.: O. Odložilík, Studia Comeniana et historica 3 (1973): 147-155; Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 2, Praha 1977: 323-326; Polišenský, J.: Panu profesorovi s úctou, Gottwaldovsko v minulosti a současnosti 9 (1987): 45-54; Polišenský, J.: Úděl českého historika: O. Odložilík (1899-1973), Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1990/3: 9-12; Winters, S. B.: Odložilík's American Career: the Uneasy Self-exile of a Czech Historian, 1948-1973, in: E. Schmidt-Hartmann & S. B. Winters (ed.), Großbritanien, die USA und die böhmischen Länder 1848-1938, München 1991: 153-169 [zde je uvedena i další literatura o Odložilíkovi]; Sekyrková, M.: Otakar Odložilík (12. 1. 1899 - 14. 7. 1973), Historický obzor 4 (1993), 7-8: 188-190; Sekyrková, M.: Několik stránek ze života Otakara Odložilíka (Pražské archivy k životu Otakara Odložilíka), Sborník archivních prací 44 (1994), 1: 34-67. Odložilíkova pozůstalost je uložena v Ústředním archivu AV ČR; jeho osobní spisy jako zaměstnance Archivu ministerstva vnitra a Ministerstva školství a národní osvěty jsou uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze. Část Odložilíkovy pozůstalosti (převážně korespondence) je deponována ve Státním okresním archivu Kroměříž se sídlem v Holešově.

(ib)

OLIVERIUS Jaroslav - český arabista, hebraista

* 8. 5. 1933 Praha

V letech 1951-56 vystudoval obor arabistika-hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul promovaný filolog. Po absolvování FF UK byl přijat jako odborný pracovník v Orientálním ústavu ČSAV (1956-59), v letech 1959-61 působil jako odborný asistent v Čs. egyptologickému ústavu UK a od 1961 nastoupil jako pedagog na katedru věd o zemích Asie a Afriky, nyní Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK. Roku 1968 dosáhl vědecké hodnosti kandidát věd o umění, 1969 získal titul PhDr., 1988 se habilitoval jako docent, 1993 byl jmenován profesorem dějin arabské literatury.

Přednáší arabskou literaturu, vede kursy arabštiny, na oboru hebraistika vyučuje biblickou hebrejštinu a aramejštinu. Zajišťuje přednášky pro veřejnost (Náprstkovo muzeum, různé kulturní instituce, školy aj.), spolupracuje s nakladatelstvími (lektorské posudky, odborné revize apod.), tlumočí pro státní úřady, připravuje posudky pro grantové agentury, oponentury při habilitačním a profesorském řízení.

Zabývá se moderní arabskou literaturou, egyptskou literární kritikou, středověkou arabskou lidovou literaturou. Je autorem nebo spoluautorem učebnic a vysokoškolských skript (arabská literatura, arabský jazyk), překládá z arabské moderní literatury.

D.-k.: (spoluaut.), Slovník spisovatelů. Asie a Afrika 1-2, Odeon, Praha 1967 [35 hesel o moderní arabské literatuře]; (s R. Veselým), Egyptská hovorová arabština. Učebnice a konverzační příručka, 1. vyd., SPN, Praha 1965, 4. vyd., Praha 1982, 389 s.; Syntaktická cvičení z moderní spisovné arabštiny [skripta FF UK], 1. vyd., Univerzita Karlova, Praha 1976, 210 s. (dotisk 1981); Svět klasické arabské literatury, Atlantis, Brno 1995, 385 s.; Moderní literatury arabského Východu, Karolinum, Praha 1995, 216 s.

PŘEKLADY: Nagíb Mahfúz: Skandál v Káhiře [z arabštiny, doslov a poznámky], Odeon, Praha 1968, 196 s.

D.-č./sb.: Izrael, in: Světové dějiny státu a práva ve starověku, Orbis, Praha 1963: 115-135; Themen und Motive im arabischen Volksbuch von Zir Salim, ArOr 39 (1971): 129-145; The Epic and Genealogical Cyclization in the Arabic Folk Book about Zir Sali, in: Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, Orientalia Pragensia IX: 27-44; Le Monde des Ideés et des Significations dans les Pieces de Théatre de Tawfiq al-Hakim, ArOr 41 (1973): 355-374; Muhammad Mandur und seine Auffassung der Literaturkritik, ArOr 48 (1980): 50-59; Die soziale Wirklichkeit und das individuelle Menschenlos in den Erzählungen des Nagib Mahfuz, in: Die Vorstellung vom Schicksal und die Darstellung der Wirklichkeit in der zeitgenössischen Literatur islamischer Länder, Bern 1983: 169-182; Der traditionelle Islam in der Konfrontation mit den sozialen Umwandlungen auf dem algerischen Lande. cAbdalhamid Benhaduqas Roman Rih al-ganub, in: Die Welt des Islams, N. S., Band XXIII & XXIV, E. J. Brill, Leiden 1984: 156-164; Zur Auffassung von Literaturgeschichte und -kritik bei Taha Hussain, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 4, Orientalia XI: 45-70; Die Interpretation des literatischen Werkes und ihre ästhetischen und ideologischen Aspekte im Spiegel der ägyptischen Literaturkritik, ArOr 56 (1988): 216-229.

(A)

ONDRÁŠ František - český literární vědec v oblasti arabské literatury, učitel arabštiny

* 8. 8. 1964 Opočno

V letech 1983-88 absolvoval studium orientalistiky-arabistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce na téma Realistická metoda v díle Iráčana Gh. T. Farmána), 1990 na téže fakultě získal titul PhDr. v oboru arabské literární vědy, v letech 1990-95 pracoval jako lektor češtiny v Káhiře.

Od roku 1995 působí jako odborný asistent v Ústavu Blízkého východu a Afriky na FF UK v Praze. Vede kursy praktické arabštiny a egyptského dialektu. Zabývá se literární vědou, literární kritikou zaměřenou na moderní arabsky psanou prózu. Věnuje se též překládání z arabštiny.

D.-č.: Die Orts- und Gestaltenmythologisierung in Roman Der Reiher von Ibráhím Aslán, ArOr 64 (1996): 163-186; Čeština v Egyptě, Čeština ve světě 3 (1996): 7-8.

PŘEKLADY: N. Mahfúz: Pod deštníkem, NO 44 (1989), 10: 317-319; J. Seifert: Muchtárát min ši'rihi, Ath-Thagáfa al-džadída 75 (1994).

(vn)

OPATRNÝ Josef - český historik-iberoamerikanista

* 19. 11. 1945 Skryje u Rakovníka

Studoval historii a češtinu v letech 1963-68 na Filozofické fakultě UK, v období let 1968 až 1971 byl interním aspirantem Střediska ibero-amerických studií FF UK, potom zde působil jako odborný a posléze vědecký pracovník. Habilitoval se v roce 1992, 1995 byl jmenován řádným profesorem obecných dějin se zaměřením na Latinskou Ameriku. Od roku 1990 je vedoucím Střediska ibero-amerických studií, od 1985 ředitelem ročenky Ibero-Americana Pragensia. V letech 1989-93 byl členem akademického senátu FF UK. V roce 1990 a poté opět od roku 1994 byl členem vědecké rady FF UK.

Zabývá se především dějinami Kuby v 19. století v souvislosti s problematikou formování novodobých národů v Latinské Americe, myšlením některých představitelů kreolské společnosti na Kubě (José Antonio Saco a José Martí), otázkou vztahů střední Evropy a amerického kontinentu v 19. století v podobě migrace i obrazu amerického kontinentu v české společnosti. K těmto tématům přednášel na řadě mezinárodních konferencí a kongresů a při krátkodobých pobytech na univerzitách ve Španělsku, na Kubě, v Mexiku, ve Spojených státech, v Panamě, ve Spolkové republice Německo, ve Velké Británii a Francii. Od 80. let se věnuje ve stále větší míře některým problémům dějin Spojených států ve druhé polovině 19. století. Publikoval řadu populárně-naučných děl, pro širší veřejnost byla určena i latinskoamerická hesla v Malé československé encyklopedii, na jejichž přípravě se podílel (spolupracuje též na heslech pro MacMillan Encyclopedia of Mexican War). K popularizační činnosti patří též jeho působení v rozhlase a televizi i práce v Latinskoamerické společnosti, jejímž předsedou je od 1997.

Od roku 1987 je členem Asociación de Historiadores Latinoamericanstas Europeos (AHILA), v letech 1987-90 zde byl členem skupiny národních koordinátorů, 1990-93 členem výkonného výboru, od 1993 působí jako koordinátor pracovní skupiny AHILA "Cuba y su historia", 1996 byl zvolen viceprezidentem asociace. Od roku 1994 je členem New York Academy of Sciences. Od roku 1993 zasedá v redakční radě časopisu Historický obzor, v letech 1990-93 a poté opět od 1996 se stal členem edičního výboru buletinu Historia Latinoamericana en Europa (Liverpool, Turín), v letech 1992-95 pracoval jako člen poradního výboru ročenky Cuban Studies (Pittsburgh), od 1996 přijal členství ve sboru asesorů časopisu Revista de Indias (Madrid), od 1996 je členem vědecké rady vydavatelství Doce Calles (Madrid) a od 1997 členem mezinárodního poradního výboru časopisu Journal of Latin American Studies (Cambridge).

D.-k: Benito Juárez, Praha 1974, 94 s.; José Martí, Praha 1975, 109 s.; (spoluaut.), Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1978: 329-417; Španělsko a USA v zápase o Kubu, Praha 1978, 183 s.; Průplav dvou oceánů, Praha 1979, 216 s.; 77 zajímavostí z Kuby, Praha 1983, 252 s.; (ed.), José Martí. Moje Amerika, Praha 1985, 326 s.; Válka Severu proti Jihu, Praha 1986, 269 s.; 2. rozšířené vyd., Libri 1998, 327 s.; (se S. Binkovou), 88 zajímavostí z Mexika, Praha 1986, 286 s.; Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana, Praha 1986, 254 s. (americké vydání Historical Pre-conditions of the Origin of the Cuban Nation, Lewiston, Queenston, Lampeter 1994, 248 s.); Poslední indiánské války, Praha 1990, 326 s.; US Expansionism and Cuban Annexationism in the 1850s, Praha 1990, 272 s. (americké vydání Lewiston, Queenston, Lampeter 1993, 318 s.); (ed.), Identidad nacional y cultural de las Antillas hispanoparlantes, Praha 1990, 213 s.; Objevitelé, dobyvatelé, osadníci, Praha 1992, 205 s.; Bitva u Little Bighornu, Praha 1994, 205 s.; Amerika presidenta Granta, Praha 1994, 199 s.; (ed.), Cuba. Algunos Problemas de su Historia, Praha 1995, 178 s.; Amerika v proměnách staletí, Nakladatelství Libri, Praha 1998, 841 s.

D.-č./sb.: El fin del dominio español en las Filipinas, Ibero-Americana Pragensia IV (1970): 113-128; Boj Kuby proti španělskému kolonialismu v 19. století, Společenské vědy ve škole XXIX (1972-3), 4: 99-105; Desetiletá válka na Kubě, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2-4, Studia Historica IX-X, 1973: 21-34; (s J. Polišenským), Václav Link a jeho Deník z cesty na sever Kalifornského poloostrova, Jižní Morava 1974-II: 95-102; José Martí a jeho místo v kubánské revoluci, Společenské vědy ve škole XXXIII (1976-7), 9: 227-233; Los Checos y Eslovacos en los EE. UU. y la guerra contra el colonialismo espańol en Cuba, 1895-1898, Ibero-Americana Pragensia X (1976): 211-218; Občanská válka ve Spojených státech 1861-1865, Společenské vědy ve škole XXXVI (1979-80), 6: 166-170; El aEo 1903 en la historiografía panameEa, Ibero-Americana Pragensia XV (1981): 67-86; Spojené státy a Panama v roce 1903, Sborník k problematice dějin imperialismu 15, ÚČSD ČSAV, Praha 1983: 63-69; (s F. Vrhelem), Apuntes metodológicos sobre la formación de las naciones en América Latina, Ibero-Americana Pragensia XVII (1983): 23-44; EspaEa de fines de los aEos setenta del siglo XIX vista por un checo, ibid.: 263 -278; El anexionismo en Cuba y el contexto internacional, Ibero-Americana Pragensia XVIII (1984): 95-114; Los estudios iberoamericanos en Checoslovaquia, Historia latinoamericana en Europa I (1986): 52-59; Latinsko-americká politika USA na počátku 20. století, Sborník k problematice dějin imperialismu 19, ÚČSD ČSAV, Praha 1987: 29-36; Politika USA na Kubě v prvním desetiletí 20. století, Sborník k problematice dějin imperialismu 24, ÚČSD ČSAV, Praha 1988; Češi a Slováci v Americe a španělsko-americká válka, Češi v cizině I, Ústav pro etnografii a folkloristiky ČSAV, Praha 1986: 43-55; Intervence a císařství v Mexiku, Společenské vědy ve škole XLIII (1986-87), 8: 235-240; En torno al problema de la iglesia y de la religión en el proceso de la formación de la nación cubana, Iglesia, Religión y Sociedad en la Historia Latinoamericana (1492-1945), III., Szeged 1989: 257-266; Los últimos decenios de la esclavitud en Cuba, Historia latinoamericana en Europa VII (1989): 37-41; The U. S. A. and Cuba in the Period of Annexionism, Studie k dějinám kolonialismu a imperialismu 4, Orientální ústav ČSAV, Praha 1989: 91-133; En torno a algunos problemas de la formación de la nación cubana, Estudios Latinoamericanos 12 (1989): 211-237; El papel de la historia en la formación de la conciencia de una identidad particular de la comunidad criolla en Cuba, in: Identidad Nacional y Cultural en las Antillas Hispanoparlantes, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 5, Praha 1991: 51-61; Las raíces de las reflexiones de Martí acerca de la identidad nacional y cultural en América, Ibero-Americana Pragensia XXV (1991): 190-196; Sedmiletá válka v Americe, Historický obzor II (1991), 1-2: 21-27; První americká cesta Kryštofa Kolumba, in: Amerika - země Indiánů, Brno 1992: 7-12 Acerca de algunos problemas de la industria azucarera de Cuba en la primera mitad del siglo XIX, Europa e Iberoamérica: Cinco siglos de intercambios II, Sevilla 1992: 343-351; Vinland severských ság, Historický obzor III (1992), 5: 139-145; El fin del colonialismo espańol en América: Cuba, siglo XIX, Bulletin of Hispanic Studies LXIX (1992): 71-84; Kolumbovi soupeři a následovníci, Historický obzor IV (1993), 5: 106-110; Problems in Czech Immigration History, Nebraska History 74 (1993), 3-4: 120-129; Algunos aspectos del estudio de la formación de la nación cubana, Cuba, la perla de las Antillas. Actas de las I Jornadas sobre "Cuba y su historia", Madrid 1994: 249-259; El Proyecto de una Colonia de Agricultores Checos en Argentina (El viaje de Ferdinand Klindera), Ibero-Americana Pragensia XXVIII (1994): 133-149; První plavba kolem světa, Historický obzor V (1994), 10: 218-223; El problema de la nación americana en José Martí, Lateinamerika-Studien 34, Frankfurt am Main 1994: 57-66; Primeras noticias sobre el Nuevo Mundo en los países checos, El Reino de Granada y el Nuevo Mundo, Granada 1994: 51-60; José Antonio Saco's Path toward the Idea of "La Cubanidad", Cuban Studies 24 (1994): 39-56; Algunos problemas del estudio de la emigración checa a América Latina, Estudios Migratorios Latinoamericanos IX (1994), 27: 381-399; La iberoamericanística en la República Checa: historia y perspectivas, Revista Interamericana de Bibliografía XLV (1995), 1-2: 171-183; El azúcar americano en Europa del siglo XVIII, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 32 (1995): 215-230; Notas acerca de la emigración Checa y Eslovaca a Iberoamérica, Estudios Sociales Iberoamericanos. Acerca de las migraciones centroeuropeas y mediterráneas a Iberoamérica: aspectos sociales y culturales, Universidad de Oviedo 1995: 63-81; Die farbige Bevölkerung und die Entwicklung des "Nationalbewußtseins" in Kuba in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Internationale Schulbuchforschung XVII (1995): 141-151; Indiánské války v USA po roce 1865, Historický obzor VI (1995), 6-7: 146-151; Algunos apuntes sobre los estudios de la historia de Cuba en Europa en los aEos noventa, Cuba. Algunos Problemas de su Historia. Ibero-Americana Pragensia Supplementum 7, Praha 1995: 5-16; Los aEos cuarenta del siglo del siglo XIX en la historia de Cuba, ibid.: 81-96; El fin de la época europea en América: Cuba 1878-1898, La Nación SoEada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Actas del Congreso Internacional celebrado en Aranjuez del 24 al 28 de abril de 1995, Aranjuez 1996: 785-796; Los Cambios Socio-económicos y el Medio Ambiente: Cuba. Primera Mitad del Siglo XIX, Revista de Indias LVI, 207 (1996): 367-386; Un Viaje Centroamericano de un Pintor Checo, Ibero-Americana Pragensia XXX (1996): 159-178; Cuba a mediados del siglo XIX en las relaciones internacionales, Prague Papers on History of International Relations (1997): 99-120.

L.: Latinoamericanistas en Europa 1985, Amsterdam 1986; Latinoamericanistas en Europa 1990, Amsterdam 1990: 146-147; Kdo je kdo, Praha 1991; Kdo je kdo, Praha 1994; Latinoamericanistas en Europa 1995, Amsterdam 1995: 183; Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in Progress, Berlin 1994: 9; Marquis Who's Who in the World, New Providence 1997; International Authors and Writers Who's Who, Cambridge 1997.

(A)

OPLT Miroslav - český novinář, indonesista

* 24. 3. 1923 Hostomice (okres Teplice), + 29. 7. 1998 Praha

Po maturitě v roce 1943 byl totálně nasazen v továrně Aero. Současně se učil malajsky. Od června 1945 působil v Čs. rozhlase, který jej 1946 vyslal jako zahraničního zpravodaje k Mezinárodnímu vojenskému tribunálu v Norimberku (duben-září 1946), poté byl zpravodajem v Německu, Rakousku a Itálii. V roce 1949 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal titul JUDr. V letech 1947-52 byl redaktorem týdeníku Svět práce, v roce 1952 nastoupil do Orientálního ústavu ČSAV jako vědecký pracovník; později se stal též členem redakční rady a posléze šéfredaktorem časopisu Nový Orient. Roku 1965 mu byla udělena vědecká hodnost CSc.

V Orientálním ústavu působil až do roku 1966, kdy se stal zahraničním zpravodajem ČTK v Indonésii, Singapuru a Malajsii. Po návratu z jihovýchodní Asie 1971 pracoval jako šéfredaktor Mezinárodní redakce ČTK, 1976 přešel do Čs. rozhlasu, kde pracoval až do odchodu do důchodu 1986.

V letech 1952-66 přednášel dějiny Indonésie, indonéskou literaturu, gramatiku indonéštiny, vedl praktický kurs a seminář tohoto jazyka na FF UK. V témže období vyučoval indonéštinu i na Škole orientálních jazyků v Praze. V 70. letech byl předsedou Československé společnosti orientalistické při ČSAV. Zajímal se především o moderní jazyk, literaturu a historii Indonésie. Kandidátskou práci věnoval vzpouře indonéských a holandských námořníků na válečné lodi De Zeven Provincien. Pracoval na přehledu moderní indonéské literatury, překládal lidovou poezii a díla moderních básníků a prozaiků (Idrus, P. A. Toer).

D.-k.: Základy indonéštiny, 1. díl, Státní jazykový ústav, Praha 1954, 70 s.; Učebnice indonéštiny, Orientální ústav ČSAV, Praha 1955, 206 s.; Bahasa Indonesia - Učebnice indonéštiny - Indonesian Language, SPN, Praha 1960, 357 s.; 2. přeprac. vyd., SPN, Praha 1966, 395 s.; Vzpoura námořníků na lodi "De Zeven Provincien", Orientální ústav ČSAV, Praha 1964, 249 s.; Indonésie. Edice Zeměmi světa, Nakladatelství politické literatury, Praha 1963, 158 s.; Návraty na Bali. Edice Cesty, Panorama, Praha 1985, 208 s.; Hledání Indonésie. Edice Cesty, Panorama, Praha 1989, 256 s.

PŘEKLADY: Pantuny o lásce, malajská lidová poesie [překlad a výběr z malajského originálu]. Malá knižnice Orientu, sv. 7, Praha 1954, 48 s.; Drahokamy v trávě, indonéské milostné pantuny [přel. z indonéštiny], Státní nakladatelství krásné litertury a umění, Praha 1963, 94 s.; Sukarno: Indonésie žaluje, Orbis, Praha 1959, 375 s.; Pramoeday Ananta Toer: Na břehu řeky Bekasi, Naše vojsko, Praha 1962, 152 s.

D.-č./sb.: Malajská a indonéská literatura, in: Z dějin literatur Asie a Afriky, SPN, Praha 1964: 106-134.

L.: Kdo je kdo, Obec spisovatelů, Praha 1996.

(A)

OSTROVSKÁ Sylvia - česká historička a vysokoškolská pedagožka slovenského původu se zaměřením na dějiny rozvojových zemí

* 9. 8. 1937 Zvolen

Po maturitě na jedenáctileté střední škole absolvovala studium historie na Filozofické fakultě UK v Praze (1955-60). Po promoci byla přijata jako odborná pracovnice do Muzea hl. města Prahy (1960-62), krátce pracovala jako učitelka a vychovatelka na základní škole (1962-63) a poté nastoupila jako asistentka (později odborná asistentka) na katedře zeměpisu a dějepisu (později historie) Společenskovědní fakulty Univerzity 17. listopadu (1962-74). Přednášela v jazyce francouzském a českém obecné dějiny a dějiny Československa pro posluchače z rozvojových zemí a studující oboru tlumočnictví a překladatelství. Roku 1973 získala na FF UK doktorát filozofie (rigorózní práce Rakouská politika v Itálii v předvečer revoluce 1848), 1980 na téže fakultě dosáhla kandidatury historických věd v oboru obecné dějiny (disertační práce Příspěvek k problematice šlechtického podnikání v Belgii v období průmyslové revoluce).

V letech 1974-91 působila jako odborná asistentka a (po habilitaci pro obor dějiny národně-osvobozeneckých hnutí 1988) jako docentka na Pedagogické fakultě UK na oddělení jazykové a společenskovědní přípravy expertů, které bylo zprvu součástí jazykových kateder PedF a později se ustavilo jako samostatná katedra. Přednášela obecné dějiny se zaměřením na dějiny rozvojových zemí pro experty připravující se k výjezdu do zahraničí v denním a dálkovém studiu, dějiny SSSR pro posluchače oboru rusistika s různými oborovými kombinacemi.

V rámci svého odborného zaměření se soustřeďovala na období 18.-20. stol. s přihlédnutím k politickým a kulturním vazbám Československa s evropskými i mimoevropskými zeměmi. Od roku 1991 se podílí na specializovaných historických přednáškových cyklech Lidové univerzity Městské knihovny v Praze.

Je členkou Čs. společnosti orientalistické (od 1962) a Historického klubu - Sdružení českých historiků.

D.-k.: Abregé de l' histoire mondiale (1789-1905), Universita 17. listopadu, Praha 1967; Aperću de l' histoire mondiale de la préhistoire ą la Grande révolution franćaise, Universita 17. listopadu, Praha 1969; Dějiny SSSR, SPN, Praha 1982; Vybrané kapitoly z problematiky rozvojových zemí, SPN, Praha 1982, reedice tamtéž 1987; Česko-románské vztahy, CKM, Praha 1984; Po stopách Puškinových přátel, Univerzita Karlova, Praha 1989.

D.-č./sb.: Společenskovědní problematika rozvojových zemí, in: Lingvodidaktická problematika cizojazyčné výuky dospělých se zřetelem k postgraduální přípravě expertů, Informační bulletin - Supplementum XVI, Ústřední knihovna - Odborné informační středisko, PedF UK, Praha 1984; Problém aktualizace výuky ve společensko-vědní přípravě expertů, in: Lingvodidaktická problematika cizojazyčné výuky dospělých se zřetelem k postgraduální přípravě expertů II., Informační bulletin - Supplementum 40, Ústřední knihovna - Oborové informační středisko, PedF UK, Praha 1988.

(A)


Zpět na abecední vyhledávání