Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-L Zpět na abecední vyhledávání N->

MINN LATT YEKHÁUN Maung (alias Htun Kyi) - barmský lingvista, literární historik, spisovatel a pedagog působící v Praze

* 19. 7. 1925 Barma, + konec 80. let Barma

Koncem 2. světové války se zúčastnil povstání proti japonské okupaci v oblasti Pegu v Dolní Barmě. Roku 1948 odešel jako člen KS Barmy (Bílé vlajky) do ilegality. V letech 1950-67 působil v Československu.

Od roku 1950 studoval na Filologické fakultě Univerzity Karlovy anglistiku a historii, obhájil diplomovou práci Burma in English Letters. V období let 1955-67 pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, 1960 se stal kandidátem věd. Aktivně působil v lingvistickém kroužku OÚ, vypracoval řadu vědeckých studií o moderní barmštině a barmské literatuře. Překládal z barmštiny a sám byl literárně činný - jeho povídky a básně vyšly v Barmě i v ČSSR.

V letech 1955-58 vyučoval barmštinu na Jazykové škole v Praze, 1960-62 přednášel barmanistiku na FF UK. V letech 1967-69 pobýval v Pekingu, kde se vedle politické činnosti věnoval studiu šanského jazyka. Od roku 1969 působil v Šanském státě na severovýchodě Barmy, na území ovládaném KS Barmy. Tam na přelomu 80. a 90. let zahynul.

D.-k.: The Prague Method Burmese Reader with Burmese-English and English-Burmese Alphabetical Vocabularies [učebnice pro Jazykovou školu], Prague 1956, 105 s.; Barma - křižovatka Asie, SNPL, Praha 1958, 82 s.; Modernization of Burmese. Dissertationes orientales 11, Oriental Institute, Academia, Prague 1966, 349 s.

D.-č./sb.: Paprsky měsíce na pohovce, NO 12 (1957), 5: 66-68; The Prague Method Romanization of Burmese, ArOr 26 (1958): 145-167; A Contribution towards the Identification of the Word and the Parts of Speech in Modern Burmese, ArOr 27 (1959): 318-335; Vývoj barmského divadla, NO 15 (1960): 134-137; Mainstreams in Burmese Literature, NOB 1 (1960), č. 1, 3, 6; 2 (1961), 6: 172-175; 3 (1962), 6: 172-176; First Report on Studies in Burmese Grammar, ArOr 30 (1962): 49-115; Second Report on Studies in Burmese Grammar, ArOr 31 (1963): 230-273; Third Report on Studies in Burmese Grammar, ArOr 32 (1964): 265-292; Barmská literatura, in: Z dějin literatur Asie a Afriky V. Literatury jihovýchodní Asie a Indie [skripta], SPN, Praha 1964: 149-178; Tone and Juncture, Terminal and Stress in Modern Burmese, Kolloquium 1965.

(db)

MIŠTINOVÁ Anna - česká hispanistka, iberoamerikanistka

* 21. 6. 1946 Prešov

V letech 1965-70 vystudovala španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, doktorát (PhDr.) získala 1971. Absolvovala půlroční postgraduální stáž na Filologické fakultě Havanské univerzity (1970), vykonala státní zkoušky z jazyka ruského, italského a francouzského. Vzhledem ke strukturalistickému pojetí rigorózní doktorské práce a nečlenství v KSČ bylo zamezeno její vědecké aspirantuře na FF UK. Pracovala v Domě kubánské kultury v Praze jako vedoucí lektorátu španělštiny až do roku 1989. V 1. 1987-89 externě vyučovala na katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK. Od roku 1990 pracuje jako odborná asistentka pro obor španělský jazyk v Ústavu románských studií FF UK, jehož je od 1993 tajemnicí.

Zabývá se lingvistickou problematikou zvukové stránky, morfosyntaxe a lexikologie současného španělského jazyka na americkém kontinentě i jeho historickým vývojem. Na základě vědeckých úkolů "Americké varianty španělského jazyka" a "Hispanoamerická dialektologie v rámci lingvistické iberoamerikanistiky" vypracovala koncepci základů této disciplíny a připravila pro obor iberoamerikanistika a romanistika nový cyklus přednášek o variantách americké španělštiny. Účastnila se řady mezinárodních sympozií a vědeckých konferencí, přednášela na zahraničních univerzitách, spolupracuje se Střediskem iberoamerických studií UK.

Je členkou Obce překladatelů, Latinskoamerické společnosti, Asociace profesorů španělštiny, Rady pro latinskoamerická studia ve střední a východní Evropy (CRELECO) se sídlem ve Varšavě, koordinační komise mezinárodního vědeckého programu "Diálogo Interregional entre la Europa Centro-Oriental y América Latina" a koordinátorkou projektu "Europa Centro-Oriental - América Latina: presencias mutuas en la formación universitaria y colaboración científica". Je členkou redakční rady ročenky Ibero-Americana Pragensia a oborové rady doktorského postgraduálního studia pro iberoamerikanistiku FF UK.

Kromě vědecko-pedagogické, publikační a překladatelské činnosti se věnovala rovněž lektorské činnosti pro různá nakladatelství, tlumočení a spolupráci s Českým rozhlasem.

D.-k: Antilské rytmy [bilingvní výbor z poezie Nicoláse Guilléna], Československý spisovatel, Praha 1980, 87 s.; (spoluaut. M. Krbcová), Hablas Español, rozhlasový kurs španělštiny, 1. díl, nakl. Fraus, Plzeň 1994, 56 s.

D.-č./sb.: La metáfora en el Romancero gitano de Federico García Lorca, Ibero-Americana Pragensia VII (1973): 37-54; M. Arregui, povídky z knihy "La sed y el agua", Světová literatura 6/1973: 180-191; Centro Cultural Juan Marinello, Ibero-Americana Pragensia XVII (1983): 309-311; (spoluaut. S. Binková), I Encuentro de Latinoamericanistas en La Habana, Ibero-Americana Pragensia XXII (1988): 209-210; El español de América: "Un fenómeno desconocido en Checoslovaquia", Ibero-Americana Pragensia XXVII (1993): 181-182; Comentarios a un método de español de los aEos treinta, Ibero-Americana Pragensia XXVIII (1994): 171-174; Hispanística en las universidades australianas, ibid.: 184-185; Diferentes enfoques del concepto de "americanismo" en algunas obras de la lexicografía hispánica, Ibero-Americana Pragensia XXIX (1995): 209-217; La geografía lingüística y los atlas lingüísticos de Hispanoamérica, Ibero-Americana Pragensia XXX (1996): 17-36; Algunos aspectos de la metodología de la enseEanza del español de América, in: La Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico, Krakow 1996: 323-327; Experiencias y perspectivas de la iberoamericanística lingüística en la Universidad Carolina de Praga, in: América Latina e Europa Centro-Oriental, Perspectivas para o Terceiro Milźnio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1996: 335-342; Docencia e investigación del español de América en la República Checa, in: Memorials del III Congreso Latinoamericano, Warszawa 1996, II: 461-465; En torno a la problemática de la investigación linguística del español de América, Linguistica Pragensia 2 (1997): 91-100; El papel didáctico de algunos elementos contrastivos entre el sistema lingüístico español y el checo, Estudios Hispánicos (Wrocław) VII (1998): 125-132.

(A)

MLČOCH Melichar - český bohoslovec zabývající se semitskými jazyky, překladatel Starého zákona z hebrejštiny

* 6. 1. 1833 Kladky na Moravě, + 6. 4. 1917 Olomouc

Studoval v Moravské Třebové, pak v Olomouci německé gymnázium a bohosloví. Byl vysvěcen 1856. Působil v duchovní správě, 1860 získal doktorát teologie, věnoval se dalšímu studiu na vídeňské univerzitě. Roku 1869 byl jmenován řádným profesorem biblického starozákonního studia v Olomouci. Kladl důraz na to, aby starozákonní texty byly překládány z hebrejštiny. Jeho žákem byl A. Musil.

D.-k.: Succinta Archaeologica biblica secundum academicas praelectiones, 1870; Starověda biblická, Praha 1888; Mluvnice jazyka hebrejského (autograf), Olomouc 1884 a další publikace biblického obsahu.

L.: Dvořák, R.: III. Jazyky východní, in: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., Praha 1898: 85-88; OSN 17, Praha 1901: 454-455.

(jb)

MOTALOVÁ Ludmila - česká armenoložka a překladatelka

* 22. 4. 1935 Kroměříž, + 29. 8. 1975 Praha

Zájem o jazyky a literaturu ji přivedl na studia do Prahy, kde začala studovat nejdříve slavistiku, ale záhy se zaměřila na arménštinu, které nakonec věnovala veškeré úsilí. Její zájem o Arménii byl velmi všestranný. Již před ukončením vysokoškolských studiíí vydala první překlady a také její diplomová práce vycházela již ze základu hluboké znalosti arménského jazyka. Jejím učitelem arménštiny na Filozofické fakultě UK byl prof. J. Jedlička. Z významných literárních osobností Arménie ji záhy zaujal moderní klasik arménské literatury, Avetik Isahakjan; právě k jeho drobným prózám se obrátila svými prvními překlady.

Široký záběr, soustředěný na kulturní zónu se starou tradicí, jí umožnil najít souvislosti mezi literaturou, výtvarným uměním, zejména grafikou a malířstvím, a hudbou. Její disertace byla zaměřena na strukturní analýzu literárního textu. Její výzkumy byly ovlivněny pražskou strukturalistickou školou. Textová analýza se opět týkala literárních děl A. Isahakjana. Dalším tématem, jež ji zaujalo, byl proces formování arménského národa. Osobní seznámení s Arménií a rozsáhlé osobní kontakty s Armény v diaspoře jí umožnily shromáždit množství materiálu k další činnosti. Kromě vědecké práce se věnovala popularizační a překladatelské činnosti. Velké pracovní vypětí a zdravotní problémy neočekávaně ukončily její život ve věku 40 let.

D.-k.: Čarovná růže. Arménské pohádky, Praha 1972; Jablíčko zelené, červené a bílé. Arménské pohádky, Praha 1972.

PŘEKLADY: Avetik Isahakjan: V čem je útěcha, Praha 1958; Jeghiše Čarenc: Sladký slunný svět, Praha 1962; (s M. Bouškovou), Gevorg Aršakjan: Údolí gladiol, Praha 1966; Avetik Isahakjan: Abulalá al Maarrí, Praha 1968; (s Vladimírem Holanem), Mkrtič Armen: Zázračný pramen, Praha 1968; Parujr Sevak: Hymnus na světlo, Praha 1972; Hrant Mathevosjan: Síla země, Praha 1973; Avetik Isahakjan: Bezpočtu cest, Praha 1975.

D.-č.: Smyslovoje vospriňatie mira v poeme A. Isaakjana "Abelala Maari" i jego otraženie v russkom perevode V. Ja. Brjusova, ArOr 35 (1967): 372-377; Arménská literatura, její tradice a současnost, Příloha Metodického zpravodaje č. 4, 1972.

(ak)

MRÁZEK Rudolf - český indonesista-historik, politolog a pedagog

* 18. 6. 1942 Praha

V roce 1964 absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na něž navázal studiem indonesistiky (1969). Roku 1968 byl přijat do Orientálního ústavu ČSAV, kde se specializoval na novodobé dějiny a politický vývoj zemí jihovýchodní Asie, se zvláštním zřetelem k Indonésii. Roku 1970 absolvoval postgraduální studium na Cornellově univerzitě (Ithaca, N. Y.), kam se 1988-90 vrátil jako hostující výzkumný pracovník. PhDr. (1986), CSc. (1988).

Od roku 1990 působí na katedře historie Michiganské univerzity v Ann Arbor, zpočátku jako docent, od 1994 jako mimořádný profesor.

Ve své odborné a pedagogické činnosti se zaměřuje na dějiny evropské koloniální expanze, soudobý vývoj v jihovýchodní Asii, srovnávací historii, dějiny techniky a problematiku nacionalismu.

Je členem Dutch Royal Institute of Linguistics and Anthropology a American Association for Asian Studies. V letech 1981-89 pracoval v redakční radě Nového Orientu, od 1996 je členem redakční rady časopisu Indonesia (Cornell University).

D.-k.: Indický antibaedeker, Academia, Praha 1976, 180 s. [část vyšla jako příloha časopisu Nový Orient 31 (1976), č. 4-6; poté na zásah ČÚTI vydávání zakázáno]; United States and the Indonesian Military, 1945-1965, 2 sv., Dissertationes orientales, Vol. 39, Academia, Praha 1978, 235 + 285 s.; Jihovýchodní Asie, 1900-1975, Svoboda, Praha 1980, 774 s. [ocenění "Nejlepší kniha roku"]; Bali: The Split Gate to Heaven, Orbis Publishers, London 1983, 129 s. [též v něm., franc. a holand. překladu, Hannover, Zürich, Amsterdam 1984-1992]; Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia, 1906-1966, Studies in Southeast Asia, Cornell University, Ithaca 1994, 526 s. [též v indonéském překl., Sjahrir: Politik dan Keasingan, Yayasan Obor, Jakarta 1996, 896 s.]; Semesta Tan Malaka [Tan Malakův svět], BiGrafi Publishing House, Yogyakarta 1994, 108 s.

D.-č./sb.: Indonéské nacionalistické hnutí během japonské okupace, 1942-1945, Sborník historický 14 (1965): 54-136; Tan Malaka: A Political Personality's Structure of Experience, Indonesia (1972): 1-46; Nationalism and the Indonesian Armed Forces, ArOr 43 (1975): 1-32; Sutan Sjahrir: Effort at Integrity, in: Papers presented to the Conference on Multilingualism organized by the Social Science Research Council (Pacet, Indonesia, August 20-22, 1981), 58 s.; Tan Malaka: Just as artisans, when gathered together, Indonesia 53 (1992): 65-71; Glass House, Takashi Shiraishi and Indonesian Studies in Motion, ibid.: 169-177; Boven Digul: Exile in the Netherlands East Indies, in: Daniel S. Lev, R. T. McVey (ed.), Making Indonesia, Cornell Southeast Asia Program, Ithaca 1996; Politics of Clothes in Late Colonial Period, in: Henk Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearance: Clothing the state and society in the 20th century Indonesia, Royal Institute for Linguistics and Ethnography, Leiden 1997: 117-150; Let Us Become Radio Mechanics: Technology and National Identity in Late-Colonial Netherlands East Indies, Comparative Studies in Society and History 39, No. 1: 3-33; Only Deaf Can Hear Well: Exile at the Time of Wirelessness, Indonesia 61, April 1996: 51-92; Sjahrir and the Left Wing at the Times of the Revolution, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (The Hague), 1997, 28 s.; From Darkness to Light: optics of policing in late-colonial Netherlands East Indies, in: H. M. J. Maier, Vincente Raffael (ed.), Crime after Punishment: Criminality in Southeast Asia, Cornell University Press, Ithaca 1998, 54 s.

L.: -lip- [Filipský, Jan]: Nad Indickým antibaedekerem Rudolfa Mrázka, NO 31 (1976), 3: 92-94.

(jf)

MRKOS Josef - český překladatel z perštiny a arabštiny

* 2. 1. 1869 Malostovice, + 1927 Praha

Po maturitě na malostranském gymnáziu studoval v letech 1889-93 orientální jazyky a filozofii. Roku 1895 obhájil doktorskou práci Šejch Muslihuddín Sadi, Gulistan u prof. R. Dvořáka. Po J. Pekařovi nastoupil do Strakovy akademie a stal se pak jejím ředitelem.

D.-k.: (přel.), Perské povídky, Praha 1891; (přel.), Tisíc a jedna noc, 4 díly, Praha [1905].

D.-č.: Slavnost Mekkanská, Niva 6 (1896): 300-305.

(jb)

MÚČKA Ján - slovenský vietnamista, tlumočník a překladatel

*31. 10. 1941 Rimavská Sobota, + 3. 6. 1994 Senec

Roku 1966 ukončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor vietnamistika-rusistika; předtím studoval filologické obory na Vyšší pedagogické škole v Banské Bystrici (1958) a na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1959-62). PhDr. (1985), CSc. (1983).

Pracoval jako tlumočník a překladatel na Obchodním oddělení zastupitelství ČSSR v Hanoji (1966), v letech 1967-70 pracoval jako odborný asistent v Studijním středisku zahraničních studentů Univerzity 17. listopadu v Senci. Roku 1970 nastoupil do Kabinetu orientalistiky SAV na místo odborného pracovníka, v letech 1974-82 tam působil i ve funkci vědeckého tajemníka. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na oboru vietnamistika (1976-78), a na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1990-94). V letech 1982-90 byl vědeckým pracovníkem Literárnovedného ústavu SAV, po obnovení Kabinetu orientalistiky SAV (1990) v něm pracoval jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení orientální filologie do 1994. V letech 1970-90 několikrát studijně navštívil Vietnam, kde se zaměřoval na výzkum současné vietnamské literatury a jazyka, 1977 absolvoval studijní pobyt ve Francii. Zúčastnil se mezinárodních kongresů a sympozií v Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku, Nizozemsku, Francii, Vietnamu i Mongolsku. Byl členem Slovenské spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry a tlumočníkem agentury Videopress.

Zabýval se především výzkumem moderní vietnamské literatury (1918-45) a jazyka, soustředil se na zkoumání některých sociologicko-etnologických otázek klasické vietnamské společnosti. Věnoval se i teoretickým otázkám literární komparatistiky a jejich aplikaci na meziliterární vztahy literatur jihovýchodní Asie.

Publikoval řadu studií ve vědeckých periodikách a kolektivních monografiích doma i v zahraničí. Je autorem četných překladů literárních děl, které vyšly knižně i v časopisech (Romboid, Revue svetovej literatúry aj.), encyklopedických hesel a populárně-vědeckých článků. Spolupracoval s rozhlasem a televizí.

D.-k.: (spoluaut.), Glosár slovensko-vietnamský k učebnici Slovenčina pre cudzincov, I. časť, Univerzita 17. listopadu, Praha 1973, 92 s.; (spoluaut.), Učebnica slovenského jazyka pre vietnamských občanov. Skupina odborov chémia-sklárstvo-drevárstvo, Alfa, Bratislava 1980, 80 s.

PŘEKLADY: Nguyen Hong: Zlodejka, Tatran, Bratislava, 1973, 224 s.; Ho Chi Minh, Song Hong, To Huu: Ranený bambus neumiera, Tatran, Bratislava, 1981, 116 s.; To Hoai: Západný kraj, Tatran, Bratislava, 1981, 264 s.; Sedem želaní [vietnamské ľudové rozprávky], Mladé letá, Bratislava, 1985, 174 s.

D.-č./sb.: Štruktúrna charakteristika vietnamského jazyka, Bulletin USL-VAAZ, č. 5-6, Praha 1971: 24-29; Kinship System and Terminology in Vietnam, AAS VII (1971), Bratislava 1973: 33-39; Introduction ą la prose réaliste vietnamienne, in: Problemy Literatur Orientalnych, PAN, Komitet Nauk Orientalistycznych, Warszawa 1974: 293-299; Quelques remarques sur le conte vietnamienne de la période de 1930-1945, AAS X (1974), Bratislava 1975: 113-123; Nguyen Cong Hoan et son roman "Le dernier pas", AAS XI (1975): 87-99; Quelques remarques sur le roman vietnamien moderne, AAS XVII (1981): 55-67; Le conte de Nguyen Cong Hoan et le conte de A. P. Tchékhov, in: Literaturen Asiens und Afrikas, Akademie-Verlag, Berlin 1981: 373-376; Remarks on the National-Literary and Interliterary Aspects of Literary History, Slavica Slovaca 18 (1983), 2: 201-203; Certains aspects du développement de la prose vietnamienne pendant les années 1959-1965, AAS XX (1984): 101-111; Traits fonciers de la famille classique au Vietnam, AAS XXII (1986): 129-139; Le caractère du mariage dans la famille vietnamienne classique, AAS XXIII (1987), Bratislava 1988: 87-100; Le processus interlittéraire et forme spécifique de la communauté historique de la littérature vietnamienne et chinoise, AAS XXIV (1988), Bratislava 1989: 95-105; Proces emancipácie vietnamskej literatúry, in: Premeny a návraty, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989: 65-92; Vývin vietnamského literárneho jazyka, in: ibid.: 222-235; La force créatrice de Nguyen Hong (1918-1982), AAS XXV (1989), Bratislava 1990: 57-65.

L.: Celnarová, Xénia: Za vietnamistom Jánom Múčkom, Literárny týždenník 7, č. 27: 2.

(me)

MÜLLER Zdeněk - český arabista

* 12. 2. 1947 Praha

V letech 1965-70 vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor filozofie - arabština; pod vedením prof. K. Petráčka se zaměřil na sledování moderních myšlenkových a ideologických směrů v arabských zemích a na základě obhajoby doktorské práce Fuád Mursí a pojetí egyptské cesty k socialismu 1971 získal titul PhDr. v oboru filozofie. V letech 1971-75 absolvoval vědeckou aspiranturu v Orientálním ústavu ČSAV; 1973-74 byl vyslán na studijní pobyt na univerzitu v Damašku (Sýrie), jehož využil k přípravě kandidátské práci na téma Palestinské hnutí odporu. Roku 1978 mu byla udělena vědecká hodnost CSc. v oboru obecné dějiny.

Roku 1980 začal pracovat jako samostatný vědecký pracovník a zaměřil se na studium moderního a politického islámu. Roku 1985 byl pozván na Jordánskou univerzitu v Ammánu, kde přednášel a shromažďoval pramenný materiál.

Vyučoval arabštinu na Jazykové škole v Praze a později i na FF UK v kursu pro vojenské specialisty (1986-88). V prosinci 1989 byl zvolen ředitelem Orientálního ústavu a v této funkci setrval do 15. 9. 1991. Z OÚ odešel v lednu 1993 a od té doby pracuje jako nezávislý publicista a překladatel. Žije střídavě v Praze a Paříži a sleduje vývoj islamologických a arabistických studií ve světě. K této tématice se vrací v článcích pro kulturní a odborná periodika.

D.-k.: Palestinská otázka v dokumentech, OÚ ČSAV, Praha 1975; Arabsko-český slovník, b. n., Praha 1978; Palestinské hnutí odporu, OÚ ČSAV, Praha 1980; Palestinská otázka: Vznik a vývoj do konce první arabsko-izraelské války v roce 1949, Academia, Praha 1983; Islám a současnost, Academia, Praha 1985; (s M. Mendelem), Svět Arabů, Svoboda, Praha 1989; (s A. Křikavovou a M. Mendelem), Islám - ideál a skutečnost, Panorama, Praha 1990; (spoluaut.), Slovník - judaismus, křesťanství, islám, MF, Praha 1994; Islám: historie a současnost, Svoboda, Praha 1997.

PŘEKLADY: Franćois Decret: Mání a tradice manicheismu, CAD Press, Bratislava 1994.

D.-č./sb.: Islam and Humanism: Remarks to the Islamic Conception of Human Being, Human Affairs I (1991), 2: 155-159; Understanding al-Ghazali: An Introduction to Al-Munqidh min al-Dalal (The Deliverer from Error), in: Jiří Prosecký (ed.), Ex pede pontis, Oriental Institute, Prague 1992: 180-188; Panorama islámského myšlení: středověk, Filozofia 47 (1992), 8: 467-474; Islamismus - rizikový jev mezinárodních vztahů? Mezinárodní vztahy (1994), 1: 81-92; Muslimové v západní Evropě, Listy XXVI (1996), 1: 78-85.

(A)

MÜLLEROVÁ Petra - česká vietnamistka

* 27. 3. 1963 Praha

Po maturitě na gymnáziu v Praze 4 studovala v letech 1981-86 obor vietnamština-angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde 1987 získala titul PhDr. Již během studií vyučovala vietnamštinu na Státní jazykové škole v Praze 1. Po promoci nastoupila v roce 1986 jako asistentka na obor vietnamistika na tehdejší katedru věd o zemích Asie a Afriky FF UK v Praze. V letech 1987-90 přednášela na Truong dai hoc ngoai ngu (Vysoké škole cizích jazyků) v Hanoji, kde se intenzivně zabývala studiem vietnamských zvyků a specifiky vietnamského myšlení. Od roku 1990 působí v Ústavu Dálného východu FF UK jako vedoucí oboru vietnamistiky. Přednáší dějiny Vietnamu, kapitoly z dějin vietnamského umění, lidovou literaturu a její odraz v umění, nejnovější kulturně-politické problémy Vietnamu, vybrané kapitoly z vietnamské gramatiky a vede příslušné semináře. Překládá z angličtiny a vietnamštiny.

D.-k.: (spoluaut. F. Honzák, M. Žáková), Vietnamesische Märchen, Dausien - Aventinum, Praha 1991, 200 s.; též franc., Contes Vietnamiens, Grund - Aventinum, Praha 1991, 200 s.; Viet Nam - nhung dieu bo ich va li thu [Zajímavosti Vietnamu], Karolinum, Praha 1997, 75 s.

PŘEKLADY: Jihovýchodní Asie, in: Batman, Eghanov: Zeměpis světa, Columbus, Praha 1994: 439-459; Hunter, John: Hodiny, Columbus, Praha 1993, 159 s.; (s A. Kraemerovou), Gordon, Stuart: Paranormální jevy, ilustrovaná encyklopedie I-II, BETA - Dobrovský, Ševčík, Praha - Plzeň 1997, 704 str.; Nguyen Duy Khien, Mark Carr: Podnikáme ve Vietnamu, Vietnamská obchodní a průmyslová komora, Společnost obchod & služby, Praha 1998, 120 s.

D.-č./sb.: Lidové dřevořezy ve Vietnamu, NO 46 (1991), 9: 264-266; Chcete se podívat na slony? NO 1994, 5: 156-157; Kdo bude novým asijským tygrem? NO 50 (1995), 10: 361-362; Dějiny státního zřízení a pramenů práva ve Vietnamu od prvopočátku do roku 1945, in: Balík, Stanislav, Müllerová, Petra: Kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, Západočeská univerzita Plzeň, Právnická fakulta, Plzeň 1995: 112-134; 2. upravené a rozšířené vyd., Plzeň 1997: 123-145; Vietnamese Diaspora in the Czech Republic, ArOr 66 (1998): 121-126;

FILMY: (autorská spolupráce, překlady dialogů), Zastavení v Saigonu, vyrobilo Space Studio, 1995; Vietnamští léčitelé, vyrobila ČT 2, 1995.

(A)

MUNELES Otto - pražský judaista, hebraista

* 8. 1. 1894 Praha, + 4. 3. 1967 Praha

Pocházel ze staré pražské židovské rodiny, zmiňované již v 16. stol. Studoval na pražské německé univerzitě, kterou ukončil 1922-24. Pak působil v pražském Pohřebním bratrstvu. V období nacistické perzekuce byl vězněn v Terezíně a ztratil celou svou rodinu. Po válce pracoval jako vědecký pracovník v pražském Židovském muzeu a jako vedoucí jeho knihovny. Externě přednášel na Filozofické fakultě UK a zasloužil se o zachování kontinuity judaistických studií v Praze.

Hlavní předmět jeho vědeckého zájmu tvořila hebrejská bibliografie, v níž byl prvořadým odborníkem. Dále se zabýval hebrejskými hřbitovními nápisy (Starý židovský hřbitov v Praze), hebrejskými rukopisy, archiváliemi a historickými studiemi, vztahujícími se k dějinám a kultuře Židů v českých zemích. Mimořádně hluboké byly jeho znalosti rabínské literatury, kabaly a chasidismu. Jeho nejdůležitější práce tvoří Bibliografický přehled židovské Prahy a monografie Starý židovský hřbitov v Praze, kterou napsal se svou druhou manželkou Miladou Vilímkovou. Řadu studií uveřejnil v Judaica Bohemiae. Intenzivní byla jeho činnost konzultační a výchovná (mezi jeho žáky patřil také autor tohoto hesla), díky níž se zachovala kontinuita pražských judaistických studií také v poválečných letech.

D.-k.: Bibliografický přehled židovské Prahy (Bibliographic Survey of Jewish Prague), Praha 1952; Starý židovský hřbitov, Praha 1955 (vyšlo též hebrejsky v Izraeli).

D.-č./sb.: O vědeckém studiu kabaly, in: Židovská ročenka, Praha 1959/1960: 129-150; Die Briefsammlung in Simon Hocks Nachlass, Judaica Bohemiae 1965: 69-74; Zur Prosopographie der Prager Juden, Judaica Bohemiae 1966: 3-13, 64-96; Die hebräische Literatur auf dem Boden der ČSSR, Judaica Bohemiae 1969: 108-138; Die Rabbiner der Altneuschul, Judaica Bohemiae 1969: 92-107; Kommentare zu den ausgewählten Grabinschriften vom Alten jüdischen Friedhof in Prag, Judaica Bohemiae 1976: 3-29.

L.: Sadek, Vladimír: Dr. Otto Muneles und sein wissenschftliches Werk, Judaica Bohemiae 1967: 73-78; Sadek, Vladimír: PhDr. Otto Muneles a jeho vědecké dílo, Věstník židovských obcí v Československu, březen 1987: 4-5. (vs)


Předchozích 10 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 10