Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-J Zpět na abecední vyhledávání L->

KLÁPŠŤOVÁ Kateřina - česká etnoložka-amerikanistka

* 21. 10. 1948 Plzeň

V letech 1968-73 studovala národopis a prehistorii u prof. K. Dvořáka, J. Filipa a A. Robka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium ukončila diplomovou prací na téma Středověká keramická plastika. Roku 1988 získala titul PhDr.

Od roku 1973 pracuje v etnografickém oddělení Náprstkova muzea jako kurátorka sbírek amerických domorodých kultur a věnuje se odbornému zpracování sbírkových předmětů, jakož i publikační, výstavní a přednáškové činnosti. Roku 1985 absolvovala studijní pobyt v Mexiku, během něhož se zaměřila na lidové umění ve státech Oaxaca a Michoacán. Roku 1991 pobývala krátkodobě v Kanadě, kde studovala materiální kulturu Indiánů Severozápadu v etnologickém Museum UBC ve Vancouveru a v Royal British Columbia Museum ve Victorii.

Od roku 1991 pracuje ve výboru Latinskoamerické společnosti; je členkou Národopisné společnosti a členkou Helsinského občanského shromáždění.

Roku 1983 se v Náprstkově muzeu podílela na vytvoření stálé expozice indiánských kultur jako autorka části "Indiánské kultury Severní a Střední Ameriky" a zároveň vytvořila řadu krátkodobých a monotematických výstav.

Odborně se zabývá etnickými procesy Střední Ameriky a zároveň se zaměřuje na systematické zpracování archeologických pramenů starověké Mezoameriky a etnografických fondů současné Střední Ameriky. Od roku 1993 se věnuje též vysokoškolské pedagogické činnosti v oboru etnologie na FF UK, Středisku iberoamerických studií a na IZV UK.

D.-k.: (spoluaut.), Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Encyklopedie Diderot [hesla z oblasti předkolumbovské Ameriky], Nakladatelský dům OP, Praha 1996.

D.-č./sb.: Bibliography of the Scientific and Popularizing Literature concerning American Indians, published in Czech in the Period of 1945-1974, Annals of the Náprstek Museum 10 (1980): 21-71; Barevný svět mexických Vičolů, Září 1986 v NpM; Pohled do mexické indiánské kuchyně, Červen 1988 v NpM: 1-7; Společnost starých Aztéků v 1. pol. 16. století, Červenec 1989 v NpM: 1-7; Indiánské panenky nejen na hraní, Květen 1993 v NpM: 1-7.

KATALOGY: (s O. Kandertovou), Severní Amerika, Střední Amerika, in: Indiánské kultury Severní a Jižní Ameriky, Náprstkovo muzeum, Praha 1983: 3-38; Setkání dvou světů [katalog výstavy k 500. výročí objevení Ameriky], Náprstkovo muzeum, Praha 1992: 1-8; (spoluaut. J. Opatrný, V. Halászová, O. Kandertová), Mezoamerika starověká a současná, in: Amerika země Indiánů, Moravské zemské muzeum, Brno 1992: 16-20, 34-39; Indiánské hračky in: Hračky z Afriky, Asie a Ameriky, Náprstkovo muzeum, Praha 1995.

VÝSTAVY: Současná lidová tvorba Mexika (1991); Hračky z domorodé Ameriky (1992); Setkání dvou světů, výstava k 500. výročí objevení Ameriky, Náprstkovo muzeum (1992); (s V. Halászovou), Amerika - země Indiánů, Moravské zemské muzeum v Brně (1992); Mexické lidové umění (1993); Svět indiánských rodičů a dětí. Všednodenní život původních obyvatel Amerického kontinentu, Muzeum Plzeň-jih (1997).

(A)

KLEIN (též Klain, Clain) Pavel (Paul, Paulus, Pablo) - českoněmecký misionář na Filipínách

* 25. 1. 1652 Cheb, + 30. 8. 1717 Filipíny

V roce 1669 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova; následoval noviciát v Brně a studia na jezuitské koleji v Praze. Roku 1678 bylo vyhověno jeho žádosti odejet do zámořských misií - putoval přes Janov, Španělsko a Mexiko (1681) na Filipíny (1682). Působil v Manile jako farmaceut, profesor na jezuitské koleji a v letech 1708-12 jako provinciál.

Popsal zatmění Měsíce 1686 v Manile (vyšlo v Mémoires de l'Académie des Sciences, 7. sv., Paříž), ovládal filipínský jazyk tagalštinu (autor slovníku) a několik dalších domorodých jazyků. Díky svému předchozímu studiu farmacie sepsal léčivé byliny (názvy v lat., špan., tagalštině, bisaya a pampanga), jakož i jejich využití v léčbě tamních nemocí. Je i autorem dalších, většinou náboženských děl, která vyšla v 18. stol. tiskem v Manile španělsky i tagalsky.

D.-k.: Remedios fáciles para diferentes enfermedades apuntados por el Padre Pablo Clain de la CompaEía de Jesús para el alivio y socorro de los s. Ministros evangélicos de las doctrinas de los naturales..., Manila 1712, 2. vyd., Madrid 1852; Vocabulario tagala, Manila 1754.

L.: Renée Gicklhorn: Missionsapotheker. Deutsche Pharmazeuten im Lateinamerika des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1973: 65-70; J. a M. Martínkovi: Kdo byl kdo - naši cestovatelé a geografové, Libri, Praha 1998: 236.

BIBLIOGRAFIE in: Rudolf Grulich, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts, Königstein/Ts. 1981.

(sb)

KLÍMA Jan - český historik a politolog

* 8. 12. 1943 Vysoké Mýto

Po studiích na Pedagogickém institutu v Pardubicích (1960-64) studoval historii a český jazyk na Filozofické fakultě UK Praha (1967-72) se specializací na dějiny Latinské Ameriky (prof. J. Polišenský, doc. V. Nálevka). Zde vykonal roku 1973 také rigorózní zkoušku v oboru obecných dějin. Působil jako učitel gymnázia ve Vysokém Mýtě, jazykový a pedagogický expert v Mosambiku (1985-88), ředitel gymnázia ve Vysokém Mýtě (1990-91), první tajemník a chargé d'affaires velvyslanectví ČSFR v angolské Luandě (1992), od 1993 vyučuje na Pedagogické fakultě Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové (Ústav historických věd).

Předmětem jeho odborného zájmu je historie i současnost zemí portugalské a španělské oblasti, politické a kulturní procesy spojené s kolonizací a dekolonizací těchto teritorií.

D.-k.: Simón Bolívar, Praha 1983, 283 s.; polsky, Katowice 1988, 267 s.; Kam dohlédnu z Vumby [cestopis z Mosambiku a Zimbabwe], Praha 1990, 177 s; Přehled dějin Portugalska, Hradec Králové 1995, 173 s.; Portugalská koloniální říše. Vznik a zánik prvního a posledního impéria, Hradec Králové 1996, 117 s.; Přehled dějin Latinské Ameriky, Hradec Králové 1996, 130 s.; Dějiny Portugalska, Praha 1996, 307 s.; Dějiny Brazílie, Praha 1998, 458 s.

D.-č./sb.: La asociación bonaerense Vorwärts en los aEos ochenta del siglo pasado, Ibero-Americana Pragensia VIII (1974): 111-134; Počátky dělnického hnutí v Latinské Americe, Společenské vědy ve škole (1974-75), 10: 295-299; Živá tradice (Ke vzniku uruguayského státu), Společenské vědy ve škole (1978-79), 2: 40-43; Dědictví kompromisu. (Vytvoření Brazilské republiky), Společenské vědy ve škole (1979-80), 10: 290-293; Pedagog Simón Rodríguez, Pedagogika (1983), 5: 595-602; Lidové hudební nástroje Mosambiku, Hudební nástroje (Hradec Králové), 5/1987: 175-177; Přelom. Sto let od zrušení otroctví v Brazílii, Společenské vědy ve škole (1987-88), 9: 261-264; Mosambický historický archiv, Archivní časopis (1991), 4: 213-216; Nová Angola v novém světě, Mezinárodní politika (1992), 10: 25-28; Východní Timor - dějiny zapomenuté rezistence, Historický obzor (1994), 9: 205-209; Břemeno nezávislosti. Dvacet let od pádu posledního koloniálního impéria, Mezinárodní vztahy (1995), 4: 58-64; Angola na nové cestě, Mezinárodní politika (1995), 12: 28-29; Poeta culturae lupus aneb Angolská kultura po dvaceti letech nezávislosti, Literární noviny č. 8, 21. 2. 1996: 9; Rodí se transatlantická osa Brazílie - Portugalsko, Mezinárodní politika (1996), 5: 18-19; Angola: Ztráta, nebo nabytí identity, in: Prolínání kultur: konec kulturní identity? Hradec Králové 1996: 27-29; Česko-portugalské vztahy. Dějiny - intenzita - tendence, Mezinárodní vztahy (1996), 3: 73-83; Historie česko-portugalských styků, Listy katedry historie č. 10, Hradec Králové 1996: 102-125; Lusofonní commonwealth startuje aneb vznik Společenství lusofonních zemí v roce 1996, Mezinárodní vztahy (1996), 4: 112-114; Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství, Mezinárodní vztahy (1997), 1: 47-58.

(A)

KLÍMA Josef - český historik klínopisného práva starého Předního východu

* 16. 11. 1909 Vídeň, + 30. 11. 1989 Praha

V roce 1928 maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze s rozšířenými zkouškami z latiny, řečtiny a francouzštiny. V letech 1928-32 studoval na Právnické fakultě UK v Praze a od 1931 i na Filozofické fakultě UK, kde poslouchal přednášky B. Hrozného. Na německé univerzitě v Praze od 1930 studoval babylonské, asyrské a chetitské právní texty u M. San Nicoloa a P. Koschakera. V letech 1932-39 byl asistentem u O. Sommera, přičemž dále studoval klasickou filologii a dějiny antických zemí (1932-36). V cizině pobýval v Paříži u V. Scheila a v Lipsku u B. Landsbergera (1934-35 společně s L. Matoušem).

V roce 1935 se stal neplaceným členem Orientálního ústavu v Praze, jinak byl 1935-50 s přestávkami zaměstnán jako úředník pražské finanční prokuratury. Jeho habilitační práce o starobabylonském dědickém právu byla přijata až roku 1947. Na Právnické fakultě UK mohl vyučovat jenom do čistek po převratu 1948. Po smrti B. Hrozného byl roku 1953 vedoucím oddělení Předního východu v Orientálním ústavu ČSAV, kde působil až do odchodu do důchodu (1975).

Přednášel ve Varšavě (1954, 1958), Krakově (1964) a v Leningradu (St. Petersburgu). V roce 1970 byl jmenován stálým členem-korespondentem Academie des Inscriptions et Belles lettres (Institut de France) v Paříži.

Soustavně se zabýval otázkami právních dějin a společnosti starověké Mezopotámie. Byl též členem redakční rady Archívu orientálního, Nového Orientu a New Orient Bimonthly. Kromě vědecké práce se věnoval i popularizaci výsledků výzkumu starého Předního východu a překladatelské činnosti. Spolupracoval také s bibliografickými středisky pro výzkum antického práva v Římě a v Paříži a napsal řadu hesel do Reallexikon der Assyriologie und der vorderasiatischen Archäologie (Berlin).

D.-k.: Untersuchungen zum altbabylonischen Erbrecht, Monographien des Archiv orientální, sv. 8, Praha 1940; Querella inofficiosi testamenti. Příspěvek k vývoji nepominutelných práv dědických, Praha 1947; Odkazy v římském právu, Praha 1948; Zákony Chammurapiho, Praha 1954; Prawa Hammurabiego, Warszawa 1957; Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Praha 1962, 2. vyd. 1963, německy Praha 1964, rusky Praha 1967, španělsky Madrid 1980, maďarsky Budapešť - Bratislava 1983; (s G. Cardasciou), Introduction bibliographique ą l'histoire du droit et ą l'ethnologie juridique. A/2: Droits cunéiformes, Bruxelles 1966; (s J. Cvetlem), Stát a právo předřímských společností. (Egypt, Klínopisná práva, Řecké státy), Brno 1971; Lidé Mezopotámie. Cestami dávné civilizace při Eufratu a Tigridu, Praha 1976; Nejstarší zákony lidstva. Chammurapi a jeho předchůdci, Praha 1979; Zákony Asýrie a Chaldeje. Pokračovatelé Chammurabiho, Praha 1985.

PŘEKLADY: Kramer, S. N.: Historie začíná v Sumeru. Z nejstarších záznamů o projevech lidské kultury, Praha 1961, 2. vyd. 1966.

D.-č./sb.: Zur Entziehung des Erbrechtes im altbabylonischen Recht, in: Festschrift Paul Koschaker, Bd. 3, Weimar 1939: 80-93; La base religieuse et éthique de l'ordre social dans l'Orient ancien, ArOr 16 (1948): 334-356; Über neuere Studien auf dem Gebiete des Keilschriftrechtes I-II, ArOr 18 (1950): 525-538, 651-666; Einige Bemerkungen zur Bedeutung der "nicht-juristischen" Bestandteile der altbabylonischen Gesetzeswerke, Journal of Juristic Papyrology (Warszawa) 5 (1951): 161-186; Einige Bemerkungen zum Sklavenrecht nach den vorhammurapischen Gesetzesfragmenten, ArOr 21 (1953): 143-152; Über neuere Studien auf dem Gebiete des Keilschriftrechtes IV, ibid.: 604-640; Bibliographisches zum Keilschriftrecht III, Journal of Juristic Papyrology 9-10 (1955-56): 431-475; Přínos české vědy, in: Lipin, L. - Belov, A., Hliněné knihy, Mladá fronta, Praha 1956; Untersuchungen zum ugaritischen Erbrecht, ArOr 24 (1956): 356-374; Die Stellung der ugaritischen Frau, ArOr 25 (1957): 313-333; Donationes mortis causa nach den akkadischen Rechtsurkunden aus Susa, in: Festschrift Johannes Friedrich, Heidelberg 1959: 229-259; Untersuchungen zum elamischen Erbrecht, ArOr 28 (1960): 5-54; Neuere Forschungen über die materielle Kultur Mesopotamiens, ArOr 35 (1967): 275-282; L'ordalie par le fleuve en Élam, Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale (Paris) 66 (1972): 39-59; Im ewigen Banne der muškenu-Problematik? Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 22 (1974): 267-274; La communauté rurale dans la Babylonie Ancienne, in: Les communautés rurales. Deuxième partie: Antiquité, Recueils de la Société Jean Bodin 41, Paris 1983: 107-132.

L.: V. Kubáč: Úmrtí vynikajícího badatele (Doc. JUDr. Josef Klíma), Český zápas (1989), 52.

(bh)

KLÍMA Otakar - český íránista

* 15. 11. 1908 Praha, + 29. 12. 1988 Praha

Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval na Filozofické fakultě UK slovanské, germánské a orientální jazyky; 1931 získal doktorát filozofie a pak až do 1952 učil češtinu a němčinu na různých středních školách. V letech 1953-73 působil jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu ČSAV a jako vedoucí předovýchodního oddělení. Především v posledním období vydal několik závažných publikací a řadu článků z oboru středoperské a staroperské filologie a historie.

D.-k.: Hebräische Grammatik, Praha 1956; Mazdak. Geschichte einer socialen Bewegung im sassanidischen Persien, Praha 1957; Dějiny avestské, staroperské a středoperské literatury, in: Jan Rypka, Dějiny perské a tádžické literatury, Praha 1956 (2. čes. vyd., Praha 1963, něm. Lipsko 1959, angl. Dordrecht 1968, polsky Varšava 1970, rusky Moskva 1970, persky Teherán 1975); Mani's Zeit und Leben, Praha 1962; Zarathuštra, Praha 1964; Sláva a pád starého Íránu, Praha 1977 (něm. Lipsko 1988); (přel.), Oběti ohňům. Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury, Praha 1985; Írán, in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha 1982: 113-181.

D.-č./sb.: Zarathuštra, Věda a život 11 (1945): 102-106; Zur Chronologie von Manis Leben, ArOr 19 (1951): 393-403; Měsíc v životě staroperského člověka, NO 8 (1953): 151-152; Mazdak und die Juden, ArOr 24 (1956): 420-431; Iranische Miszellen I-IV, ArOr 26 (1958): 603-616; 28 (1960): 457-466; 30 (1962): 487-493; 35 (1967): 52-63; The Date of Zoroaster, ArOr 27 (1959): 556-564, Wie sah die persische Geschichtsschreibung in der vorislamischen Periode aus? ArOr 36 (1968): 213-232; Beiträge zum mittelpersischen Lexikon, ArOr 37 (1969): 545-561; O významu a způsobu poznávání jazyků dávných kultur, in: Jazyky národů Asie, Afriky a Oceánie a jejich vztah ke společnosti, politice a kultuře, Praha 1977: 7-32; Die mittelalterliche böhmische Geschichte im Jami'u't-tavarich von Rašid ad-dín Fazlullah, in: Trudy Tbilisskogo gosudarstvennogo Universitěta 241, 1983: 251-253; Das Datum Zarathustra's, Iranische Mitteilungen 17 (1987), 2: 49-67 aj.

L.: Otakar Klíma, in: Acta iranica 20, Bio-bibliographies de 134 savants, Leiden 1979, 303-304; Bečka, J.: Otakar Klíma Turns Seventy, ArOr 47 (1979): 169-181; týž: Otakar Klíma (1908), ArOr 56 (1988): 334-336 (oba články s BIBLIOGRAFIÍ); týž: Rozloučení s Otakarem Klímou, NO 44 (1989): 115-116; Petr Vavroušek (ed.), Iranian and Indo-European Studies. Memorial Volume of Otakar Klíma, Praha 1994.

(jb)

KLÍMA Vladimír - český afrikanista a diplomat

* 11. 2. 1936 Praha

V letech 1954-59 vystudoval kombinaci angličtina - francouzština na Filozofické fakultě UK, kde mu byl udělen titul promovaný filolog. Po vykonání prezenční vojenské služby byl krátce zaměstnán jako redaktor v nakladatelství Orbis; poté 1966-69 absolvoval řádnou aspiranturu v oboru africká literatura v evropských jazycích v Orientálním ústavu ČSAV a získal hodnost kandidáta věd o umění (CSc., 1969). PhDr. (1968).

Po ukončení vědecké výchovy byl zaměstnán v OÚ jako vědecký pracovník odd. Afriky (1969-93), 1993-94 působil v Ústavu mezinárodních vztahů a od 1994 pracuje v diplomatických službách (od 1995 jako velvyslanec v Ghaně).

D.-k.: (spoluaut. J. Ortová), Modern Literatures of Subsaharan Countries, SPN, Praha 1969, 238 s.; Modern Nigerian Novels, Academia, Praha 1969, 205 s.; (spoluaut. J. Ortová), Literatury zemí subsaharské Afriky, SPN, Praha 1970, 150 s.; (spoluaut. J. Ortová), Modern Literatures of Subsaharan Countries, Univerzita 17. listopadu, Praha 1971, 229 s.; South African Prose Writing in English, Academia, Praha 1971, 202 s.; (spoluaut. K. F. Růžička, P. Zima), Literatura černé Afriky, Orbis, Praha 1972, 495 s.; (spoluaut. K. Legère, P. Zima), African Culture and Integration, Academia, Praha 1976, 172 s.; (spoluaut. K. F. Růžička, P. Zima), Black Africa. Literature and Language, Academia, Praha 1976, 310 s.; (spoluaut., s kol.), K. Lacina (ed.), Integrační a desintegrační tendence v subsaharské Africe, Orientální ústav ČSAV, Praha 1979, 213 s.; (spoluaut., s kol.), Subsaharská Afrika po druhé světové válce, Orientální ústav ČSAV, Praha 1980, 599 s.; (spoluaut. V. Kubica, A. Wokoun), Safari za africkou kulturou, Práce, Praha 1983, 442 s., 142 příl., 2 mp.; Nigerijská federativní republika, Svoboda, Praha 1983, 243 s.

D.-č./sb.: Nespoután poddanstvím, NO 18 (1963): 299-301; Čtvrtstoletí négritude, NO 19 (1964): 114-116; Senghorův postoj k básnictví, NO 20 (1965): 138-141; Africká osobnost v literatuře Sierry Leone, NO 21 (1966): 13-15; Ghanské hlasy, ibid.: 181-185; Největší malgašský básník, ibid.: 306-307; Trojhvězdí kamerunského románu, NO 22 (1967): 181-183; Protest jako program, ibid.: 278-282; Tutuola's Inspiration, ArOr 35 (1967): 556-562; Moderní drama v Nigérii, NO 23 (1968): 11-14; Nová nigerijská poezie, ibid.: 26-28; Federace v ohni, ibid.: 201-204; Jomo Kenyatta, ibid.: 207-209; Mobutuova éra - Konžská demokratická republika v šedesátých letech, ibid.: 254-255; První senegalští romanopisci, ibid.: 277-279; O konžské lyrice, ibid.: 307-308; Abrahamsovy abrahamoviny, ibid.: 316-319; Pováleční malgašští básníci, NO 24 (1969): 260-262; Chinua Achebe's Novels, Philologica Pragensia 12 (1969), 1: 32-34; Tutuola's Inspiration, in: The East Under Western Impact, Academia, Praha 1969: 121-128; Vztah dvou literárních center v černé Africe, Zprávy ČSO při ČSAV 8 (1970), 1: 72-75; Autorky a hrdinky jihoafrických próz, NO 25 (1970): 102-103; Négritude dnes, ibid.: 178-181; Some Notes on East African Plays in English, ArOr 38 (1970): 481-485; The Grasp of Négritude, ArOr 39 (1971): 200-210; Perspektivy africké kultury, NO 26 (1971): 37-39; 50 let Cypriana Ekwensiho, ibid.: 123-125; O africkém a evropském divadle, NO 27 (1972): 105-106; Keňská próza v šedesátých letech, Svět literatury 17 (1972), 4: 223-248; Poselství panafrikanismu, NO 28 (1973): 101-102; Africký spisovatel mezi včerejškem a zítřkem, NO 29 (1974): 46-48; Dvě interpretace africké osobnosti, ibid.: 92-94; Tropická Afrika: jediná strana ve státě? ibid.: 171-174; The Changing Function of the African Author, in: Ortová, J. (ed.), Problems of Culture Change in Africa, SPN, Praha 1974: 37-56; The South African Writer's Political Commitment, ArOr 42 (1974): 193-199; Senghorův postoj k socialismu, NO 30 (1975): 21-23; Černý Mojžíš aneb jak Marcus A. Garvey chtěl vyvést americké černochy do Afriky, ibid.: 101-103; Nigerijské drama, Svět literatury 20 (1975), 5: 229-256; Towards a Comprehensive Analysis of the African One-Party System, ArOr 44 (1976): 195-212; Africké školství a kvalifikace, NO 31 (1976): 230-232; Africké sjednocovací snahy, ibid.: 274-276; Sierra Leone - hledání krásné prózy, Světová literatura 21 (1976), 2: 216-253; Kritické období panafrikanismu, NO 32 (1977): 28-30; Nyerere o vývoji Tanzanie, ibid.: 180-182; Základní rysy négritude, in: Nacionalismus v národně osvobozeneckém hnutí afrických a arabských zemí, Orientální ústav ČSAV, Praha 1977: 131-197; Kritické poznámky k doktríně tanzanského prezidenta Nyerereho, in: Teorie nemarxistického socialismu v afrických a arabských zemích, Orientální ústav ČSAV, Praha 1977: 505-525; The Progress of Sub-Saharan Poetry, ArOr 45 (1977): 193-200; Nová keňská próza (psaná anglicky), Výběr (1977), 2: 61; Moderní literatura Mali (Západní Afrika), ibid., 3: 62; Nyerere's Conception of Non-Capitalist Development, ArOr 46 (1978): 18-22; African Political Parties: A Case for Classification, ibid: 193-200; Keňa: kudy a kam? NO 33 (1978): 4-6; Vojenská vláda a budoucnost Nigérie, NO 34 (1979): 6-7; Kulturní determinismus a poznávání Afriky, ibid.: 43-44; Nkrumahismus - africká revoluční ideologie, ibid.: 68-70; In Battle for Peace: William E. B. Du Bois, ArOr 47 (1979): 312-316; Nyerere's Conception of "African Socialism", in: Muzikář, J. (ed.), The Most Recent Tendencies in the Socialist Orientation of Various African and Arab Countries, Dissertationes orientales 41, Academia, Praha 1979: 155-162; Mudrosloví černé Afriky, NO 35 (1980): 117-119; První vavříny západoafrickým filmům, ibid.: 146-149; Počátky divadla v tropické Africe, ibid.: 240-242; První rok Zimbabwe, ibid.: 278-279; Hlas větru, hlas trávy. Poezie anglicky píšících černých básníků z Keni, Světová literatura 25 (1980), 1: 118-119; "Ne" apartheidu, ibid., 2: 245-246; Policejní pronásledování afrických básníků, ibid., 4: 244-246; Tři etapy v ghanské próze, Světová literatura 26 (1981), 3: 151-176; Na řadě je Namibie, NO 36 (1981): 1-4; Muhammadových dvě stě dní, ibid.: 100-101; Afrika: soumrak idealismu, ibid.: 167-168; Ghanské čtvrtstoletí, ibid.: 267-268; A Note on Soviet Research in Sub-Saharan Literatures, ArOr 49 (1981): 170-172; Soviet Essays on Modern African Literatures, ibid.: 354-356; Rhodeská cesta k osvobození, NO 37 (1982): 68-71; (s J. Černým), První český příspěvek o Zimbabwe, ibid.: 268-271; The Present-day Criticism of African Creative Writing, ArOr 51 (1983): 109-115; The Relationship of Culture and Language in Swahili, ibid.: 205-210; Zambie a její měď, NO 38 (1983): 113-115; Dvacet pět let nezávislosti lidové Guineje, ibid.: 193-196; Složitá cesta Horní Volty, ibid.: 304-306; Školství v Nigérii, in: Výchova, vzdělání, školství v rozvojových zemích, Ústav školských informací, Praha 1983: 41-45; Achebovy variace na černobílých klávesách, Světová literatura 28 (1983), 2: 253-255; Vývoj nigerijské literární kritiky, ibid., 6: 250-251; On a ona v keňských románech, Světová literatura 29 (1984), 1: 214-235; Sarkastický novelista ze Zimbabwe, ibid., 3: 231-232; Osvobozenecký boj v Nigérii mezi světovými válkami, NO 39 (1984): 35-36; Proč vládnou v Nigérii opět vojáci? ibid: 97-99; Libérie - země kaučuku a železa, ibid.: 291-293; Kamerunské křižovatky, NO 40 (1985): 65-66; Krize zairského autentismu, ibid.: 134-135; Socialistický směr vývoje na Madagaskaru, ibid.: 261-262; Etnické poměry v Rwandě a Burundi, ibid.: 292-294; Internacionalizace čadského konfliktu, NO 41 (1986): 74; Revoluční proměny Beninu, ibid.: 150; Svahilština v keňské kulturní politice, ibid.: 295-296; Gambijský nálezce životních nejistot, Svět literatury 31 (1986): 240-241; Rozmach nigerijského písemnictví, Světová literatura 31 (1986), 3: 253-255; Politický zápas senegalské levice, NO 42 (1987): 36-37; V popředí zájmu - Afrika, ibid.: 174-175; Patrice Lumumba - symbol osvobození, NO 43 (1988): 74-76; Začalo to v Akkře, ibid.: 97-98; Císařův vzestup a pád, ibid.: 165; Kulturní dědictví a víra v Africe, ibid.: 300-301. (A)

KLIMTOVÁ Zdenka - česká indoložka a historička umění

* 21. 9. 1956 Pardubice

Vystudovala indologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1977-82, PhDr. 1986), kde též pokračovala v postgraduálním studiu dějin umění (1986-89). Je zaměstnána ve sbírce asijského umění v Národní galerii v Praze (od 1982), v současné době jako kurátorka souborů umění jižní a jihovýchodní Asie a islámské oblasti.

D.-k.: (spoluaut.), Hory a řeky bez konce... Krajina, zátiší a mikrosvět přírody v umění Asie i Evropy [katalog výstavy], Praha 1996; (spoluaut.), Buddha. Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění [katalog výstavy], Praha 1996.

D.-č.: Kavkazské koberce I. -V: Sumachy, Starožitnosti a užité umění, 1995/12, (2-3); Skupina kuba, Starožitnosti a užité umění 1996/2: 6-7; Šírvánská skupina, Starožitnosti a užité umění 1996/6: 4-5; Skupina karabach, Starožitnosti a užité umění 1997/1: 2-3; Skupiny kazach a gjandža, Starožitnosti a užité umění (1997): 5.

(mk)

KLINDEROVÁ (roz. Zbořilová) Iva - česká vietnamistka se zájmem o nejnovější dějiny Indočíny a čínskou zahraniční politiku

* 14. 6. 1942 Hradec Králové

V roce 1966 dokončila studium vietnamistiky na Filozofické fakultě UK v Praze, 1981 získala doktorát (PhDr.) a vědeckou hodnost kandidátky historických věd (CSc.). V letech 1966-88 pracovala v Orientálním ústavu ČSAV, poté krátce (1989-91) v Československo-sovětském institutu a v Politologickém kabinetu při Ústavu státu a práva ČSAV (1991-93); po jeho zrušení od 1993 působí v masmédiích.

Zaměřila se na výzkum nejnovějších dějin Indočíny a problematiku čínské zahraniční politiky; překládá a tlumočí z vietnamštiny.

D.-k.: (spoluaut.), Spojené státy a jihovýchodní Asie. Sborník materiálových studií, Orientální ústav ČSAV, Praha 1974, 373 s.; (spoluaut.), USA a jihovýchodní Asie po druhé světové válce, Academia, Praha 1978, 414 s.; (spoluaut.), La politique de l'imperialisme et du maoisme en Asie du Sud-Est 1945-1979, Institut Oriental, Prague 1980, 177 s.; Vietnam 1945-1956, Orientální ústav ČSAV, Praha 1981, 228 s.; (spoluaut.), Armáda a moc v rozvojových zemích jižní a jihovýchodní Asie, Naše vojsko, Praha 1983, 221 s.; Vietnamská socialistická republika, edice Zeměmi světa, Svoboda, Praha 1987, 205 s.; (spoluaut.), Revoluční proces v rozvojových zemích 1945-1985, Academia, Praha 1987, 263 s.; (spoluaut.), Divadelné kultury Východu, Tatran, Bratislava 1987, 429 s.

PŘEKLADY: (z vietnamštiny): Vietnamské povídky, Čs. spisovatel, Praha 1972, 186 s.; (s Odolenem Klinderou), Vietnamské pohádky, Odeon, Praha 1974, 370 s.; (s Odolenem Klinderou), Pohádky rýžových polí, Albatros, Praha 1975, 142 s.; Tvé srdce bdí a bije. Výbor z vietnamské moderní poezie (přebásnil Luděk Kubišta), Odeon, Praha 1980, 106 s. (oceněno čestným uznáním nakladatelství Odeon za rok 1980); Nguyen Dinh Thi: Rozbité břehy, Svoboda, Praha 1989, 337 s.

D.-č.: Politické proudy ve Vietnamu mezi světovými válkami, ČČH 36 (1988), 6: 823-842.

(A)

KLÖSLOVÁ Zdenka - česká koreanistka

[pseud. Klimentová, Zdenka]

* 11. 4. 1935 Radslavice

Po maturitě na gymnáziu v Jeseníku absolvovala v letech 1953-58 studium korejštiny a dějin Dálného východu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy.

Před ukončením studia byla v březnu 1958 přijata do Orientálního ústavu ČSAV do nově založené korejské knihovny. Od září 1959 do srpna 1960 byla na studijním pobytu na Kim Ir Senově universitě v Pchjongjangu, od srpna do prosince 1960 v AV KLDR. Po návratu pracovala v korejské a všeobecné knihovně Orientálního ústavu a částí úvazku, později na celý úvazek v oddělení Dálného východu. V souvislosti s novou orientací výzkumné práce od počátku normalizace a s ní souvisejícími reorganizacemi byla přeřazena do oddělení dokumentace, později znovu do odd. Dálného východu, kde pracovala jako odborný pracovník do odchodu do důchodu v březnu 1991. V září 1990 jí korejská strana umožnila studijní pobyt v Soulu.

Původní zaměření na výzkum korejské klasické literatury vystřídala od počátku 70. let účast na nových úkolech, jako byly zejména mezinárodní vztahy na Dálném východě v rámci výzkumu soudobé ČLR a politický a ekonomický vývoj severní a jižní Koreje. Pořizovala také různé chronologie, rešerše a analýzy, které s koreanistikou nijak nesouvisely, a byla pověřena redakcí interních publikací oddělení Dálného východu. Vedle ústavních úkolů se od poloviny 70. let zabývala moderní korejskou literaturou a divadlem. V rámci vědecko-popularizační činnosti napsala řadu článků, hesel pro slovníky a encyklopedie (korejská literatura, historie, divadlo), recenzí, pořídila časopisecké překlady korejských povídek a poezie. Podílela se na vypracování české transkripce korejských geografických názvů a součástí činnosti bylo tlumočení, titulkování a překlady korejských filmů i občasné pedagogické působení na katedře Dálného východu. Od roku 1983 se zúčastnila s referáty několika mezinárodních koreanistických konferencí, které pořádala jak Association for Korean Studies in Europe (AKSE), tak jiné zahraniční a jihokorejské instituce. Po odchodu do důchodu se zaměřila na zpracování u nás neznámých a v Koreji neprozkoumaných pramenů o přijetí díla K. Čapka v Koreji.

D.-k.: (sest. a red.), Doc. PhDr. Alois Pultr. Bibliografie 1946-1977. Bibliografická edice Orientálního ústavu ČSAV, sv. 3. OÚ ČSAV, Praha 1991, 53 s.; (sest.), Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Bibliography. Korea v Československu (České republice), enigma corporation, Praha 1995, 85 s.

D.-č./sb.: Staré korejské zvyky v prvním měsíci roku, NO 14 (1959), 2: 32; Jižní Korea po roce 1960, NO 20 (1965), 7: 216-217; Korejsko-čínské vztahy, in: Vztahy Čínské lidové republiky k asijským socialistickým zemím, Orientální ústav ČSAV, Praha 1976: 95-199; Korejsko-čínské vztahy od ukončení "velké kulturní proletářské revoluce" v Číně do současnosti, in: Problémy soudobého vývoje Číny 18, Orientální ústav ČSAV, Praha 1979: 1-101; Vývoj korejské nezúčastněnosti, in: ibid.: 103-151; KLDR a spolupráce se socialistickými zeměmi při výstavbě socialismu, NO 34 (1979), 4: 97-99; Dvacet let po pádu Li Syn Manovy diktatury, NO 35 (1980), 4: 115-116; Čon Tu-hwan na místo Paka, ibid., 10: 292-294; Jižní Korea: nastolení "páté republiky", NO 37 (1982), 3: 65-67; Dojde ke sjednocení Koreje? NO 38 (1983), 4: 100-102; Vznik a vývoj korejského divadla, NO 38 (1983), 8: 242-246; Vznik a vývoj divadla v Koreji, NO 39 (1984), 7: 212-216; Dělnická třída jižní Koreje, in: Vědecká zasedání a zprávy z výzkumu I. Orientální ústav ČSAV, Praha 1984: 84-91; Jak dál v jižní Koreji? NO 40 (1985), 8: 233-235; The Beginnings of Modern Theatre in Korea, in: Actes de la 9e conférence annuelle, 10-15 Avril 1985. Chantilly, France: 159-167; Nástěnné malby v hrobkách království Kogurjo, NO 42 (1987), 5: 141-142; Poslové korejského císaře v Haagu, ibid., 6: 176-179; Kórea, in: Divadelné kultúry Východu, Tatran, Bratislava 1987: 263-297; Jižní Korea: hledání kompromisu, NO 43 (1988), 2: 41-43; The Beginnings of Modern Theatre in Korea, ArOr 57 (1989): 47-56; Korejská lidově demokratická republika, in: Světová socialistická soustava v 60. a 70. letech 3, Praha 1989: 74-98; Kim U-jin on Karel Čapek, Korea Journal (Korean National Commission for UNESCO) 32 (1992), 1: 84-92; Chrysantémy: The Czech Translation of Shijo, Korea Journal 33 (1993), 2: 37-41; Kim Ujingwa Kkarel Ch'appek [Kim U-jin a Karel Čapek], Minjok munhaksa yon'gu (Seoul) 1993, 4: 154-165; V Koreji o Karlu Čapkovi, Zprávy Společnosti bratří Čapků 39 (1995): 4-5, 40 (1996): 4-5; Karel Čapek's Work in Korea, ArOr 64 (1996): 85-94.

PŘEKLADY: Na To-hjang: Chlapec z domku u brány, NO 20 (1960): 6; Jak vypudit úředníka. Vyprávění o manželce, která se nechovala tak, jak se sluší na snachu, NO 26 (1971), 10: 302-303, 317; Ju In-mong: O vojákovi, který nastupoval do služby v hlavním městě, ibid., 10: 303; Když kvetla pohanka. Z tradic korejské povídky 20. století, Světová literatura 19 (1974), 6: 156-176; Moderní korejští básníci, NO 38 (1983), 5: 149-150, 137; Kim So-wol: Lyrika, NO 40 (1985), 8: 245; Kim Ju-džong: Kamélie, NO 42 (1987), 9: 285-286; Kim So-wol: Básně, NO 45 (1990), 8: 254. (A)

KMINEK-SZEDLO Giovanni (Jan) - český egyptolog

* 12. 4. 1828 Praha, + 24. 11. 1896 Bologna (Itálie)

V letech 1841-46 absolvoval gymnázium v Plzni, 1847-48 studoval na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy (dnes Karlovy) univerzity v Praze. Roku 1878 byl jmenován soukromým docentem egyptologie v Bologni. Od roku 1882 působil jako inspektor Městského muzea v Bologni.

Po potlačení studentského hnutí 1848 vstoupil do rakouské armády a později byl převelen do dnešní severní Itálie. Po odchodu z armády zůstal v Itálii, kde pokračoval ve studiu. Pečoval o egyptskou sbírku Městského muzea v Bologni, založeného 1871, zprvu jako demonstrátor, později jako správce sbírky. Od roku 1878 přednášel egyptologii na univerzitě v Bologni. Po založení Mickiewiczovy akademie 1879 působil také jako její archivář a knihovník. Rozsáhle publikoval egyptské památky ze sbírek Městského muzea v Bologni, v menší míře se věnoval i egyptské filologii.

D.-k.: Il grande sarcofago del Museo di Bologna, Bologna 1876; Saggio filologico per l'apprendimento della lingua e scrittura egiziana, e la interpretazione della inscrizioni geroglifiche che si leggono sui monumenti del Museo Civico di Bologna, Bologna 1877; L'Egitto moderno e l'Egitto dei Faraoni. Cenni di Confronto, Bologna 1880; Museo Civico di Bologna. Catalogo di Antichita Egizie, Torino 1895 (reprint Wiesbaden 1981).

D.-č./sb.: The Papyrus of Bek-en-Amen (written in Hieratic Script) in the Municipal Museum of Bologna, No. 1086 (Read 1st June, 1880), Transactions of the Society of Biblical Archaeology 7, part 3 (May, 1882): 411-428.

L.: Annuario dell'Universita di Bologna 1897-1898: 229 n.; OSN, sv. 14, Praha 1899: 422; Curto, S., in: Atti del Convegno su la Lombardia e l'Oriente, Milano 1963: 120-126; Vachala, B.: První český egyptolog, NO 40 (1985): 246-248; Vachala, B.: Giovanni Kminek-Szedlo, der erste tschechische Aegyptologe, ArOr 54 (1986): 89-91; Dawson, W. R. - Uphill, E. T.: Who was who in Egyptology, 3. revid. vydání, ed. by M. L. Bierbrier, London 1995: 230; Hostovská, O.: Der tschechische Ägyptologe Giovanni Kminek-Szedlo (1828-1896), ArOr 66 (1998): 351-368.

(lb)


Předchozích 10 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 10