Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

máte před sebou druhé, opravené a doplněné vydání encyklopedie KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, které organicky navazuje na předchozí díl KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918 a je součástí dnes už řady titulů, které LIBRI vydalo či připravuje k vydání (KDO BYL KDO - slavní vojevůdci, KDO BYL KDO - naši cestovatelé a geografové aj.).

První vydání titulu o osobnostech, které zasáhly významným způsobem do našich dějin 20. století, bylo (včetně dotisku) záhy rozebráno a jeho multimediální verze (doplněná o portrétní fotografie, autografy osobností, ukázky uměleckých děl, dokumentů, audio a videoukázky s úvodním slovem Marka Ebena) získala krátce po svém uvedení na trh nejen prestižní ocenění CHIP tip-červenec 1996, ale také 3. místo ve čtenářské soutěži předních časopisů Mladý svět aj. (za Encartou a Langmasterem).

Doufáme, že v novém vydání čtenáři přivítají jak doplnění základního hesláře o další esejistické medailónky, tak zařazení slovníčku-rejstříku se základními daty a charakteristikou mnoha dalších osobností, rozšíření tabulek, stejně jako zařazení fotografických portrétů na 200 osobností. Zde jsme nejednou zvolili i méně známé snímky.

Je třeba říci, že na rozdíl od vzdálené historie, která je předmětem prvního svazku řady KDO BYL KDO, jsou události 20. století a osudy jeho protagonistů často příliš živé a první vydání encyklopedie nevzbudilo jen kladné ohlasy. Zejména extrémně levicový tisk počastoval autory i nakladatelství nejedním nelichotivým přízviskem. Ozvali se však i jednotliví čtenáři - někteří v dobré vůli poskytnout autorům chybějící údaje či data, resp. opravit jejich chyby. Další však byli dotčeni, že ten či onen jejich oblíbenec nebyl vykreslen v barvách, v nichž by ho rádi viděli (došlo i ke kuriózní situaci, kdy jeden ze čtenářů svou kritiku po kratším čase sám odvolal, protože dotyčný politik se mu mezitím znelíbil!).

Na tomto místě je třeba jasně říci, že se nakladatelství či odpovědný redaktor nemusí vždy ztotožňovat s názory jednotlivých autorů a jejich výkladem. Doby, kdy redaktor a nakladatel ručil za "odbornou a ideovou správnost" díla, jsou chválabohu za námi. Někdy se však zdá, že zejména starší čtenáři rychle zapomínají na doby, kdy vyjádření vlastního mínění znamenalo pro mnoho lidí vystavit se tvrdému postihu, resp. možnost vyslovit "jiný" názor nebyla většině lidí vůbec dopřána. Nakladatelství LIBRI se sice zásadně distancuje od extrémistických a rasistických názorů, ať již pocházejí z levého či pravého spektra, ale na druhé straně důsledně odmítá autory "cenzurovat" v případě, že jejich názory nesdílí! Názory i náměty čtenářů vítáme a pokud je zašlou do nakladatelství, rádi je autorům předáme. Prosíme však, aby si všichni nejprve pečlivě přečetli předmluvu, a zejména kritéria pro zařazování osob, protože i tak lze odstranit řadu nedorozumění. Především skutečnost, že se nejedná a ani nemůže jednat o "oborový" slovník vědců, výtvarných umělců, herců a dalších profesí.

Chtěl bych ještě, než se v předmluvě dostaneme k výkladu struktury slovníku, připojit několik osobních slov. Je nám všem nesmírně líto, že dva z hlavních autorů tohoto slovníku, erudovaní historici i vynikající lidé - doc. Ladislav Niklíček a doc. Tomáš Pasák - předčasně zesnuli a druhého vydání se již nedočkali. Jistě by ho rovněž obohatili o nová hesla i závěry svého bádání. Je to nenahraditelná ztráta nejen pro jejich blízké, tento slovník a jeho čtenáře, ale především pro celou českou historiografii, i proto, že v letech totality v podstatě nemohli publikovat a byla jim velmi ztížena i badatelská práce. A tak toto vydání bereme i jako příležitost vyjádřit naši úctu jejich světlé památce.

NÁPLŇ SLOVNÍKU

Autorský kolektiv byl při tvorbě slovníku omezen počtem hesel a jejich rozsahem. Slovník samozřejmě nemůže ani zdaleka obsahovat hesla všech významných osobností nejrůznějších oborů lidské činnosti (ostatně kritéria, podle nichž lze hodnotit osobnosti jako více nebo méně významné, mohou být vždy zpochybněna). Mnohé další osobnosti jsou však zachyceny v podrobném rejstříku, kde mají alespoň malé encyklopedické heslo. Rejstřík je navíc propojen systémem odkazů s 1. dílem (viz dále).

Největší počet hesel, kolem 400, dostali ve slovníku státníci, politici, publicisté, veřejně činné osobnosti, významní představitelé církve, armády apod. Oborům jako je divadlo, film a televize je věnováno asi 270 hesel, výtvarnému umění (včetně uměleckých řemesel a teoretiků) asi 150 hesel a přibližně stejný počet zahrnuje i literaturu a příbuzné obory (překladatelé, nakladatelé, kritici apod.). Tzv. vážné hudbě je věnováno na 100 a populární hudbě asi 40 hesel. Věda a technika všech oborů má přes 100 hesel. Sport je zastoupen jen menším počtem nejvýznamnějších osobností, až na výjimky (J. Železný) z řad těch, kteří už skončili s aktivní činností (asi 40 hesel).

V rámci tohoto rozdělení měl každý z autorů v podstatě volnou ruku ve výběru osobností. Vzhledem k tomu, že slovník se vztahuje především na období existence Československa, je odpovídající počet hesel věnován též osobnostem slovenským, českoněmeckým, maďarským a podkarpatoruským, zejména však v oblasti činnosti politické. I v tomto případě záleželo na autorech, které osobnosti vyberou. Výjimečně jsou některá hesla věnována osobnostem cizím (R. Heydrich, O. Kokoschka apod.). Každé heslo zpracovával jeden autor (jen v několika případech byla spojena hesla dvou autorů), který je uveden zkratkou na konci hesla (viz přehled autorů na konci knihy).

SLOVNÍK KE ČTENÍ

Stejně jako u prvního dílu se autoři pokusili podat čtenáři informace v co nejčtivější podobě, pokud to ovšem prostor dovolil. Při přípravě knížky jsme se často setkávali s názorem, že encyklopedie má být objektivní tím, že uvádí pouze holá fakta (životopisná data, funkce, díla a jejich vročení atd.). Náš slovník nechce být jen faktografickou příručkou - vždyť například jen výčet vyznamenání, řádů, čestných doktorátů atp. by u státníků zahrnoval několik stran textu. A o tom, že se tímto způsobem objektivita nezaručí, se mohli čtenáři po dlouhá desetiletí sami přesvědčovat. Ostatně už samo zařazení či nezařazení některých osob je nutně subjektivní a totéž se týká i uvádění či zamlčování některých stránek života či díla. Autorský kolektiv se pokusil podat co nejvíce informací o životě a díle osobností, které v dějinách státu a jeho kulturního života měly nebo mají důležitou roli, a připomenout i osobnosti, které neprávem upadly v zapomenutí. Je třeba zdůraznit, že o nejvýznamnějších osobnostech se píší celé knihy, a autoři hesel měli k dispozici jen omezený počet řádků. Zvláště u politiků proto uvádějí zejména to, co považují v kontextu současného vývoje za důležité. Už tím posuzují. S názory autorů se čtenář může ztotožnit, může je také rozhořčeně odmítnout, o upřímnosti těchto názorů však nemusí pochybovat. Autoři nepřihlížejí k žádné povinné ideologii a neváže je žádný stranickopolitický zájem.

KATEGORIE HESEL, VYHLEDÁVÁNÍ VE SLOVNÍKU A FUNKCE REJSTŔÍKU

Svou koncepcí se tento svazek neliší od 1. dílu. Abecedně řazená hesla jsou podle významu rozdělena do tří kategorií:
A - nejvýznamnější osobnosti, které se výrazně zapsaly, byť mnohdy neblaze, do československých nebo českých dějin, nebo jejich práce překračuje znatelně význam naší země - těm je věnována zhruba jedna až dvě tiskové stránky.
B - další významné osobnosti, u nichž autoři často využili možnosti (zejména u tabuizovaných osob, o nichž totalitní slovníky neinformovaly buď vůbec, anebo silně zkresleně) k podrobnější informaci - rozsah hesla je jeden až dva sloupce tiskové strany.
C - osobnosti, které mají význam především ve svém konkrétním oboru - rozsah těchto hesel se pohybuje mezi 10-40 řádky.

Někdy autoři využili určitou osobnost k vytvoření tzv. hnízdového hesla, v němž se zmínili o řadě dalších osob, aby informační hodnota slovníku byla co největší.

Pokud má jméno uvedené v textu samostatné heslo, pak je při prvním výskytu jeho křestní jméno psáno zkratkou (J. Trnka); pokud samostatný medailon nemá, píše se s celým křestním jménem (Jiří Malásek), respektive bez křestního jména (Shakespeare).

V případě, že čtenář nenalezne heslo přímo v knize (pomůckou tu jsou stránková záhlaví, umožňující rychlejší orientaci), může nahlédnout do rejstříku. V něm nalezne odkaz na hledané heslo v případech, kdy dochází k posunu v abecedě - například když osobnost hledá pod vlastním jménem (MARKALOUS Bohumil viz JOHN Jaromír) - nebo když tvar jména není zcela ustálen (BOŘEK DOHALSKÝ Zdeněk viz DOHALSKÝ Zdeněk Bořek). Někdy nalezne hledané jméno pouze jako rejstříkový údaj (fakticky hesla kategorie D). U osobností bez užší souvislosti k našim dějinám jde pouze o základní data narození a úmrtí a charakteristiku profese. Ovšem u velké většiny hesel najde čtenář na třech a více řádcích další údaje (obor činnosti, funkce, nejdůležitější díla, příbuzenské vztahy atd.) v podstatě v rozsahu, jaký přinášejí současné tří a čtyřsvazkové univerzální encyklopedie české provenience. Doufáme, že čtenáři alespoň tuto stručnou základní informaci - těchto hesel je na 1200 - uvítají.

STAVBA HESLA

Každé samostatné heslo obsahuje dvě složky. První z nich je záhlaví s uvedením plného jména včetně případných alternativ KUPKA František (REGNARD Paul) - naopak vlastní jména (u osob uvedených pod pseudonymem) jsou už součástí textu - a dále přesné datum a místo narození, popřípadě úmrtí, pokud je ovšem známo a autorům se ho podařilo zjistit. V některých případech se autorům na základě jejich studia podařilo tradované, leč chybné údaje opravit (Hácha, Skupa apod.). Následuje stručná encyklopedická definice, která se pokouší na co nejmenší ploše vystihnout zařazení dané osoby.

Vlastní medailon naproti tomu přísně vymezenou stavbu nemá - záleželo totiž na rozsahu hesla, dostupnosti materiálu, ale i na invenci autorů, které údaje pokládají za nejdůležitější a jak je seřadí a předloží čtenáři. Domníváme se, že ve většině případů - zejména u delších hesel - jde o vypointované krátké eseje, které čtenáře překvapí nejen množstvím dosud neznámých nebo málo vnímaných faktů, ale i svým ztvárněním. Někteří autoři používají k charakteristice osobností citáty (vysazeny jsou kurzívou). Pokud jsou vyjmuty z textů osobností, o nichž heslo pojednává, autor se neuvádí; naopak pokud jde o výrok nebo výňatek z textu jiné osobnosti, autor je takřka vždy uveden a souvislost se pak projevuje v rejstříku; vznikají tak mnohá překvapení. Poměrně široký autorský kolektiv, různorodost jednotlivých oborů i snaha podat čtenáři informace co nejrychleji neumožňovaly "redakční sjednocování" textů. Navíc to v tomto typu slovníku nepokládáme ani za žádoucí.

TABULKY

Také tento svazek obsahuje v závěru přehledné tabulky hlav států na území Československa od roku 1918 do jeho zániku, celostátních vlád a také arcibiskupů a biskupů. V tomto posledním případě musíme čtenáře požádat o shovívavost - vzdor naší snaze se nám nepodařilo získat věrohodné údaje ze Slovenska, a proto se tyto přehledy omezily pouze na území České republiky.

ZÁVĚREM

Přestože hesla se soustřeďují především na období existence Československa (1918-1992), v souladu s názvem knihy zachycují osoby i osudy před tímto datem i po něm. Tam, kde měly jednotlivé osobnosti svá hesla už v 1. dílu (BENEŠ, MASARYK atd.), se autoři zaměřili především na jejich činnost po roce 1918 a čtenáři jsou v rejstříku upozorněni na tuto skutečnost hvězdičkou (*); totéž se týká i rejstříkových jmen, která v tomto 2. dílu nemají samostatná hesla.

Znovu si dovolíme zopakovat, že jde skutečně o vůbec první pokus tohoto druhu v české encyklopedické literatuře od roku 1938. Doufáme proto, že naše kulturní veřejnost přijme slovník - jistě ne bez výhrad - jako upřímný pokus pohlédnout na minulost státu bez mýtů, polopravd či vědomých lží, ať již jde o období první republiky, tragického období po Mnichovu a okupace, ale i let 1945-1948, následující totalitní vlády KSČ či legend kolem pražského jara i nedávné "sametové revoluce".

Autoři i nakladatelství budou za konstruktivní připomínky odborníků i čtenářů samozřejmě vděčni. Autoři jsou si už teď jisti, že nejvíce připomínek bude směřovat k problematice zařazení či nezařazení některých osobností, a třebaže v tomto směru jim nakladatelství poskytlo (až na zcela ojedinělé výjimky) naprostou volnost, relevantní připomínky rádi do dalších vydání zahrneme.

Při práci na slovníku si autoři opět ověřili, jakou kulturní spoušť tu minulých 50 let zanechalo. Nalézt v řadě případů přesná a spolehlivá data či místa narození a úmrtí znamenalo doslova detektivní práci a ne vždy se to nakonec podařilo (a to se týká i stranické nomenklatury KSČ!). Nemluvě o tom, že i u "netabuizovaných" osob slovníky leckdy uvádějí různé údaje. V těchto případech se autoři až na výjimky přidrželi jako určité normy Československého biografického slovníku (Academia 1992), který ovšem mnoho osobností ignoroval. Ze všech těchto důvodů budeme čtenářům opravdu vděčni, když nám poskytnou spolehlivě zdokumentované osobní údaje tam, kde došlo k nějakému omylu.

Za nakladatelství LIBRI František Honzák, Jan Čadil


Obsah encyklopedie Abecední vyhledávání