Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

SKALIČKA Vladimír (* 19. 8. 1909 Praha, + 17. 1. 1991 tamtéž) - český jazykovědec

Vladimír Skalička (prapotomek malíře Josefa Mánesa) absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK) v roce 1930 a vedle češtiny a latiny ovládl i maďarštinu a finštinu, kterou poté studoval v Helsinkách (1931-32). V roce 1946 se stal na FF UK prvním profesorem obecného jazykozpytu a zakladatelem oboru ugrofinských jazyků. Zabýval se však i bohemistikou (mj. Typ češtiny, 1951), slavistikou, ale i dalšími jazyky včetně orientálních. Měl k tomu mimořádné dispozice a celkem se - alespoň zběžně - dokázal orientovat v neuvěřitelných 1200 jazycích a dialektech! Těchto dispozic využil nejen k řadě srovnávacích studií z obecné jazykovědy, ale především k vytvoření nové moderní koncepce jazykové typologie, které se dostalo celosvětového uznání (třebaže má i své oponenty, respektive pokračovatele). V jejím rámci rozlišil pět základních jazykových typů: flexivní (kam patří například čeština a většina indoevropských jazyků), introflexivní (například arabština), aglutinační (turecké jazyky a další), izolační (některé africké jazyky) a konečně polysyntetické (čínština). Své názory shrnul v práci Vývoj jazyka (1960). Tento více než vlažný komunista si podle svědků po svém vyloučení z KSČ pro pasivitu (1969) vzdor věku ulehčeně poskakoval po chodbách Alma mater. K jeho význačným kolegům patřil Pavel Trost (specialista na baltské jazyky) a k žákům patří mimo jiné i význačný matematický lingvista Petr Sgall.

Do jazykovědy významně zasáhla i Skaličkova manželka Alena (pro změnu pochází z rodiny Bedřicha Smetany), která je pokračovatelkou skvělé úrovně české fonetiky. Zakladatelem této poměrně mladé oblasti jazykovědy byl u nás Josef Chlumský a pak Bohuslav Hála, jenž se věnoval především fonetice češtiny (Výslovnost spisovné češtiny, 1955 atd.). Jeho žačkou byla - vedle Milana Romportla (zabýval se mj. fonetikou slov přejatých do češtiny; s Marií Honzákovou: Čteme je správně?) a dalších - i docentka Skaličková. Ta se vedle fonetiky korejštiny věnovala především angličtině (Fonetika současné angličtiny, 1982). O úrovni její práce svědčí i neformální přezdívka "český Jones"; vznikla díky tomu, že tento prestižní anglický fonetik na základě jejích výzkumů poopravil některé své názory. (Slavný anglický fonetik Daniel Jones, předobraz profesora Higginse z Shawova dramatu Pygmalion i jeho filmové podoby My Fair Lady, je autorem normy slovníku výslovnosti i pravopisu angličtiny platící dodnes). To ovšem nezabránilo normalizátorům, aby ji v roce 1982 předčasně neposlali do důchodu, když varovala své kolegy na fakultě před konfidenty StB v řadách pedagogů.

(fh)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie