Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

MEDAILONKY AUTORŮ

Milan CHURAŇ (* 14. 7. 1931 Praha) (mch) - dějiny; vedoucí autorského kolektivu. Po absolvování studia archivnictví a historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1955) pracoval ve Státním ústředním archivu v Praze a od roku 1963 jako redaktor Dějin a současnosti (ĎaS). Po zásahu ÚV KSČ proti časopisu v roce 1965 musel odejít a pracoval potom jako skladník a úředník. Na jaře 1968 se s původní redakcí vrátil do ĎaSu a počátkem roku 1969 byl jmenován šéfredaktorem nového nakladatelství Horizont. Po zákazu ĎaSu a odvolání z funkce šéfredaktora koncem roku 1969 pracoval 20 let mimo obor, naposled jako programátor. Po listopadu 1989 obnovoval ĎaS, na podzim 1990 odešel do tehdejšího Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (poté FBIS a FIS) a roku 1993 do důchodu. Pod pseudonymem Milan Michal se autorsky podílel na vydání Encyklopedie špionáže (Libri 1993), která byla přeložena do polštiny. V současné době s kolektivem připravuje knížku KDO BYL KDO - Slavní návštěvníci. Působí také jako publicista.

RNDr. Pavel AUGUSTA (* 17. 4. 1943 Lipník nad Bečvou) (pa) - sport, různé. Po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (geofyzika) pracoval ve Výzkumném ústavu ekonomiky hornictví. V rámci normalizace musel z ústavu odejít a byl pak zaměstnán v karotážním středisku n. p. Geoindustria. V polovině 70. let přešel do Státního nakladatelství technické literatury, kde působil jako redaktor odborné literatury. Koncem 70. let se začal věnovat populárně naučné literatuře, zejména pro mládež. Publikoval v řadě časopisů a jako spoluautor se podílel na desítce knih (s Jindřichem Klůnou Všude potkáš motory a Tajemství přesnosti, s Vladimírem Karpenkem Křivolaké cesty vědy, s Františkem Honzákem Jak se žilo ve starověku, 100 let Jubilejní, Československo 1918-1938, 1938-1945, s kolektivem Velká kniha dopravy, Války a válečníci (obě publikace vyšly v celkem 10 jazykových mutacích). Po roce 1989 krátce působil na ministerstvu životního prostředí a jako šéfredaktor nakladatelství Albatros. V současnosti se věnuje především literatuře (zejména v oboru učebnic), publicistice a současně komunální politice. S Milanem Polákem připravil Knihu o Praze 3, 8, 2, 5, 9, 10 a chystá další svazky o pražských čtvrtích.

PhDr. František HONZÁK (* 16. 4. 1949 Praha) - (fh) historie, varia. Po absolvování Filosofické fakulty University Karlovy (1968-73), obory historie a korejština, pracoval krátce v Orientálním ústavu a Encyklopedickém institutu ČSAV, poté téměř 15 let jako redaktor populárně naučné literatury v nakladatelství Albatros. V letech 1990-92 pracoval v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (později FBIS a FIS), roku 1993 se stal spoluzakladatelem a šéfredaktorem nakladatelství Libri. Jako autor se spolu s Pavlem Augustou podílel na publikacích Jak se žilo ve starověku, Války a Válečníci (vyšlo v řadě jazykových mutací), Československo 1918-38, 1939-45 a na řadě publikací Libri: KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918 a ve 20. století, Encyklopedie špionáže, Evropa v proměnách staletí a Státy a jejich představitelé.

doc. PhDr. Ladislav NIKLÍČEK (* 9. 10. 1936 Pardubice, | 24. 6. 1995) (nk) - dějiny, medicína. Po absolvování studia historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy se stal asistentem na katedře dějin dělnického hnutí této fakulty a zabýval se zejména nejnovějšími československými dějinami. V období normalizace byl z fakulty vyhozen se zákazem přednášet a publikovat. V letech 1971-83 byl odborným pracovníkem na katedře sociálního lékařství Lékařské fakulty UK, poté (1983-93) pracoval v kabinetu dějin lékařství a zdravotnictví Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Od roku 1993 byl vědeckým pracovníkem Archivu Akademie věd ČR a zároveň od roku 1990 znovu přednášel na FF UK, kde se habilitoval (1991). Zabýval se zejména soudobými čs. dějinami, historií vědy, hlavně lékařství, a z těchto oborů publikoval desítky studií a článků v odborných časopisech a Dějinách a současnosti. Je i autorem ojedinělé monografie o dějinách českého lékařství. Tragicky zahynul při železničním neštěstí.

doc. PhDr. Tomáš PASÁK, CSc. (* 6. 6. 1933 Praha, | 26. 10. 1995 tamtéž) (tp) - dějiny. Po absolvování oboru historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1960) zde do roku 1969 působil jako odborný asistent, poté byl zbaven pedagogické činnosti i možnosti habilitace. Nejprve byl přeřazen na katedru archivnictví a pomocných věd historických (bez možnosti přednášet) a v roce 1979 musel FF UK z politických důvodů opustit. Od roku 1980 působil v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze, jehož ředitelem se stal roku 1990. V roce 1989 byl na FF UK rehabilitován a od té doby zde znovu přednášel; roku 1992 se habilitoval. Zabýval se obdobím našich moderních dějin, zejména problematikou okupace (1939-45). Publikoval řadu odborných, vědeckých, ale i populárních statí (Dějiny a současnost atd.), dále práci Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků 1939-1945 (UK 1980). Většina jeho knih mohla vyjít až po roce 1989: Generál Alois Eliáš a odboj, Zápasy primátora JUDr. O. Klapky, 17. listopad a Univerzita Karlova, Pod ochranou říše (připraveno do tisku v roce 1970 - tehdy byla sazba rozmetána), JUDr. Emil Hácha, Přemysl Pitter. Život pro druhé; v tisku je kniha o českém fašismu.

Jiří PEŇÁS (* 28. 1. 1966 Prostějov) (jp) - literatura, literární věda. Po absolvování Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (1989, obor čeština-historie) vystřídal několik manuálních zaměstnání. Od roku 1991 pracoval krátce jako nakladatelský redaktor a poté nastoupil do kulturní rubriky deníku Prostor. Po jeho zániku přešel do Lidové demokracie, kde vedl kulturní rubriku, poté pracoval v deníku Mladá fronta dnes, v Lidových novinách, v současnosti působí v týdeníku Respekt. Během těchto pěti let publikoval desítky literárních recenzí především původní české literatury a účastnil se řady televizních publicistických pořadů. Specializuje se na moderní českou prózu.

Ing. Milan POLÁK (* 9. 10. 1952 Praha) (pm) - technika, exaktní vědy, varia. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (1978), chemii se věnoval až do roku 1990, poté působil jako publicista v Mladé frontě dnes, později v nakladatelství Prostor, krátce byl šéfredaktorem Video Revue a poté až do roku 1995 pracoval v nakladatelství Český spisovatel, a. s. Založil vlastní nakladatelství Milpo, v současnosti se věnuje publicistice a vedle vědy a techniky se zajímá o sběratelství a o soudobou kulturu. Mimo časopisecké a novinové články publikoval Království automobilových modelů (1992) s Pavlem Augustou Kniha o Praze 3, 1, 2, 4, 5 a 8 a několik rukopisů má v sazbě.

PhDr. Jan PÖMERL, CSc. (*21. 10. 1976 Letohrad u Ústí nad Orlicí) (pö) - divadlo, film, televize, balet. Po absolvování gymnázia nemohl na vysokou školu, a tak absolvoval střední průmyslovou školu textilní (obor divadelní kostýmnictví, 1966). Pracoval jako aranžér a po vojenské službě nastoupil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor divadelní věda-historie), kterou absolvoval roku 1974. Pracoval v redakci divadelních textů DILII a v roce 1977 nastoupil v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV aspiranturu v Kabinetě pro studium českého divadla. Kandidátskou práci směl však obhájit až v roce 1986. V letech 1990-91 byl vedoucím Kabinetu. Po dlouhodobém onemocnění pracoval v letech 1993-97 v Divadelním ústavu v Praze. Vedle odborných studií a článků je autorem, respektive spoluautorem studie Divadlo nové doby 1945-48 (1989) a napsal řadu hesel pro Slovník umělců Národního divadla (1989). Svou specializaci na barokní zámeckou kulturu uplatnil ve sborníku, který též redigoval: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Spolupracuje na grantu České AV České divadlo v době totality 1945-48. V současné době vede galerii a čajovnu ve Velvarech.

Jaroslav RIEDEL (* 5. 8. 1963 Vsetín) (jr) - populární hudba. Působí jako nezávislý publicista, od roku 1984 uveřejnil v hudebních časopisech (Melodie, Rock and Pop, Gramorevue a další) a v denním tisku několik stovek recenzí, kritik a článků zaměřených hlavně na rockovou hudbu, která je jeho hlavní specializací. Jako autor se rovněž podílel na knize Excentrici v přízemí (1989). Několik let vytvářel a moderoval hudební pořady v Československém, poté Českém rozhlasu a v rádiu Golem. Jako editor se věnuje vydávání kompaktních disků a písňových textů převážně české rockové hudby.

PhDr. Pavel VLČEK (* 18. 6. 1948 Praha) (pv) - výtvarné umění. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (1968-73), obor dějin umění a historie, pracoval v řadě muzeí a památkových organizací, poslední léta před listopadem 1989 ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Od roku 1992 přednáší na fakultě architektury ČVUT a od roku 1993 je vědeckým pracovníkem a tajemníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kde se mj. významně podílí na přípravě čtyřsvazkové publikace Umělecké památky Prahy (1. díl v tisku). Je autorem řady odborných studií, podílel se na textování několika encyklopedií (včetně zahraničních), v nakladatelství Libri publikoval Encyklopedii českých zámků (1994, 1995, 1996), je spoluautorem knihy Encyklopedie českých klášterů a připravuje výpravnou publikaci Praha raně barokní (1610-1700).

PhDr. Tomislav VOLEK (* 11. 10. 1931 Praha) (tv) - hudba. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studoval v letech 1950-55 hudební vědu, 1955-64 zde působil jako asistent na katedře hudební vědy a 1964-75 byl pracovníkem Ústavu pro hudební vědu ČSAV, kam se po rehabilitaci vrátil v roce 1990. Věnuje se výzkumu hudby 17. a 18. století, mozartovské problematice (Mozart a Praha, 1972; Mozartovské stopy v českých a moravských archivech, s I. Bittnerem, 1991, též německy a anglicky), historii italské opery v Praze (Italská opera, in: Divadlo v Kotcích, 1992), dále hudební ikonografii (se S. Jarešem Dějiny české hudby v obrazech, 1977, též anglicky a německy) i lexikografii (Osobnosti světové hudby, 1982). Je také spolupracovníkem mezinárodních hudebních encyklopedií The Grove's dictionary a Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Od roku 1990 znovu přednáší na katedře hudební vědy FF UK, kde se roku 1997 habilitoval prací Kapitoly z dějin italské opery v Praze.

Do slovníku rovněž přispěli tito autoři:

PhDr. Zdeněk Bígl (zb) (filosofie), PhDr. Milan Buben (mb) (tabulky církevních představitelů), Mgr. Jan Čadil (jč) (varia), Mgr. Alice Dubská, CSc. (ad) (balet, loutkové divadlo), PhDr. Jan Filipský (orientalistika v rejstříkových heslech), PhDr. František Honzák (fh) (historie, orientalistika, varia), PhDr. Jana Pasáková, CSc. (pj) (historie, varia), PhDr. Marek Pečenka (mp) (jazykověda), Mgr. Martina Pojarová (poj) (varia), PhDr. Jitka Vlčková (jv) (archeologie), PhDr. Karel Žaloudek (kž) (sociologie), PhDr. Leo Pavlát (lp) (varia)

Nakladatelství Libri a autoři děkují kanceláři Parlamentu ČR a Matici slovenské za nezištné poskytnutí fotografií a PhDr. Pavlu Vlčkovi za laskavé zapůjčení publikace Album representantů všech oborů veřejného života česko-slovenského.


Obsah encyklopedie Abecední vyhledávání