F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

září - 1. polovina


září

září 892 Arnulf vyslal posly k bulharskému "králi" Vladimírovi ...
září 1024 Kníže Oldřich se zúčastnil slavnostní královské korunovace ...
září 1040 Dohodnuto příměří Říše s Břetislavem. ...
září 1042 Břetislav podpořil Jindřicha III. na jeho tažení ...
září 1058 Setkání mladého Jindřicha IV. s uherským ...
září 1108 Svatopluk podpořil tažení Jindřicha V. do Uher ...
září 1110 Vpád polského krále Boleslava III. Křivoústého ...
září 1126 Kníže Soběslav I. se sešel na moravsko-uherské hranici ...
září 1155 První setkání Fridricha I. Barbarossy s českým ...
září 1156 Vladislav II. vyhlašuje zřízení rakouského vévodství; ...
září 1173 Císař Fridrich pozval Vladislava s Bedřichem na ...
září 1174 Nová (již pátá) "italská jízda" Fridricha I. Barbarossy ...
září 1182 Vypuzený kníže Bedřich se uchýlil na císařský dvůr ...
září 1204 Jednání Přemysla s Filipem Švábským (ten předtím ...
září 1278 Vítězné Rudolfovo vojsko (zejména uherští Kumáni) pustošilo ...
září 1283 VÁCLAV II. [1283-1305] začal vystupovat jako český ...
září 1301 Do Budína (rezidence nového uherského krále Václava III.) ...
září 1307 Albrechtovo vojsko vtrhlo přes Chebsko do Čech, vojsko ...
září 1331 Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň; ...
září 1339 Král Jan Lucemburský spolu s Karlem odjeli na ...
září 1355 Do Prahy svolán svatováclavský sněm. ...
září 1396 U Nikopole ve valašském knížectví (v dnešním ...
září 1401 Král Václav IV. se sice ubránil, ale přistoupil ...
září 1420 Táborským biskupem byl zvolen Mikuláš z Pelhřimova ...
září 1427 Husitská šlechta se pokusila (za vedení Hynka z Koldštejna) ...
září 1457 Příjezd krále Ladislava ("krále Holce", tj. bezvousého) ...
září 1483 Velké bouře v Praze, při nichž lid zaútočil na ...
září 1575 Maxmilián II. učinil (po dlouhém váhání) před ...
září 1605 Bočkajovo vojsko donuceno k ústupu až k Trnavě, ...
září 1614 Moravský zemský hejtman Karel st. ze Žerotína ...
září 1639 Správa Čech svěřena císařovu bratru arciknížeti Leopoldu ...
září 1652 Do Prahy se dostavili říšští kurfiřti, aby projednali ...
září 1721 Samostatně přistoupil k pragmatické sankci i sněm ...
září 1756 Rakouská vojska se shromažďovala na dvou místech: v Čechách ...
září 1899 V Brně byla zřízena samostatná Česká vysoká škola ...
září 1907 Vyvrcholením antimilitaristické agitace národně sociální ...
září 1914 Prostřednictvím E. Vosky (českého krajana žijícího ...
září 1918 V Praze založena Národní rada židovská, jejímž ...
září 1924 Založena Československá strana konzervativní, mající ...
září 1929 Propukla vládní krize způsobená rozpory mezi vládními ...
září 1941 Ukončena jednání mezi představiteli II. ilegálního ...
září 1947 Komunisté zahájili náborovou kampaň (tzv. Gottwaldovu ...
září, říjen 1304 Ve směru od Lince vtrhlo do Čech (směrem ke Kutné Hoře) ...
září-říjen 1441 Pokus o náboženské sblížení mírných utrakvistů ...
září-říjen 1704 Nájezd uherských povstalců na Hradišťsko a Hodonínsko; ...
září-říjen 1742 Na pomoc obleženým francouzským vojskům v Praze ...
září-listopad 1905 Na mnoha místech v českých zemích docházelo k demonstracím ...
počátek září 1306 Novým českým králem byl provolán manžel Anny Přemyslovny, ...
začátek září 1419 V Praze se sešel sjezd české šlechty, který stanovil ...
počátek září 1452 Císař Fridrich III., obležený vojsky rakouských ...
počátek září 1621 Vojsko Gábora Bethlena vstoupilo na Moravu a spojilo ...
začátek září 1643 Švédové dorazili k Mikulovu, obsadili Vyškov a učinili ...
polovina září 1543 Král Ferdinand I. shromáždil u Znojma asi ...
polovina září 1599 V Praze řádil mor, císař Rudolf před ním uprchl ...
polovina září 1732 Vypuklo protikatolické lidové hnutí na opočenském panství ...
1. září 1310 Sňatek osmnáctileté Elišky Přemyslovny se čtrnáctiletým ...
1. září 1452 Jiří z Poděbrad se rychlým manévrem (bez boje) ...
1. září 1459 Stavové slezští složili hold Jiřímu z Poděbrad ...
1.-4. září 1632 Krvavá bitva Valdštejnova vojska u Fürthu (poblíž ...
1. září 1707 Mezi Josefem I. a švédským králem Karlem XII. ...
1. září 1757 Rakouské vojsko vpadlo do Slezska; současně s ním ...
1. září 1781 Vydány dva patenty, které nově upravovaly postup při ...
1. září 1798 Vydán zákon o výkupu z roboty, jenž ponechával ...
1. září 1882 Na veřejné schůzi nově založeného Německého nacionálního ...
1. září 1938 K. Henlein jednal na Berghofu s A. Hitlerem ...
1. září 1939 V den nacistické agrese vůči Polsku (počátek II. světové ...
1. září 1950 V československé armádě byly zřízeny první čtyři ...
1. září 1967 A. Novotný v projevu k posluchačům vojenských ...
1. září 1992 Na 5. schůzi SNR přijata Ústava SR; účinnost nabyla ...
1. září 1997 Na základě zákona č. 140/1996 byly zpřístupněny ...
1. září 1998 Předsedové KDU-ČSL (J. Lux), Unie svobody (J. Ruml), ...
2. září 1347 Na Pražském hradě se konala korunovace Karla Lucemburského ...
2. září 1415 Sjezd české a moravské husitské šlechty v Praze ...
2. září 1602 Zvláštním císařským nařízením (na nátlak papežského ...
2. září 1626 Valdštejnovo vojsko dorazilo do Olomouce a dále ...
2. září 1914 V Chicagu došlo k založení Českého národního ...
2. září 1937 Vyšla papežská bula o zevní delimitaci československých ...
2. září 1947 Vláda zamítla většinou hlasů komunistický návrh (předložil ...
2. září 1986 Na světové výstavě dopravy a spojů v kanadském ...
2. září 1996 Po dvaceti letech byla obnovena tradice povinné 9leté ...
2. září 1998 Vláda v souvislosti se vstupem ČR do NATO přijala usnesení, ...
3. září 1448 Nenadálým nočním přepadem se Jiří z Poděbrad zmocnil ...
3. září 1663 Po předchozím dobytí pevnosti Nové Zámky překročilo ...
3.-4. září 1899 Pod vedením mladého kaplana J. Šrámka byla formálně ...
3. září 1918 Vláda USA uznala Národní radu československou za československou ...
3. září 1939 Polský prezident I. Mościcki vydal dekret o utvoření ...
3. září 1948 V Sezimově Ústí zemřel dr. E. Beneš; ...
3. září 1999 Bankovní rada České národní banky vyřadila Moravia ...
4. září 1405 Na útrapy svého věznění zemřel v kartuziánském ...
4. září 1619 Na českém generálním sněmu bylo schváleno třicet tři ...
4. září 1723 Konala se velkolepá korunovace Karla VI. (II.) ...
4.-6. září 1869 V Praze (na Betlémském náměstí) a Husinci ...
4.-8. září 1909 Na IX. sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické ...
4. září 1914 Zatčen vůdce národních socialistů V. J. Klofáč; tím ...
4.-9. září 1947 Vyhrocená komunistická kampaň za milionářskou dávku. ...
4.-6. září 1997 V Praze proběhla mezinárodní konference Fórum ...
5. září 1561 Arcibiskupský stolec v Praze byl po devadesáti ...
5.-6. září 1634 Porážka švédské armády u Nördlingenu (předtím ...
5. září 1883 Na Moravě byl založen Českomoravský spolek selský pro ...
5. září 1938 Československá vláda přijala tzv. čtvrtý plán na řešení ...
5.-14. září 1984 Na území Československa proběhlo vojenské cvičení sedmi ...
5.-6. září 1991 V Bratislavě proběhlo společné zasedání předsednictev ...
6. září 1437 Dobytí hradu Sionu, Jan Roháč (prohlášený za zemského ...
6. září 1708 Opětné uvedení českých králů do kolegia kurfiřtů (readmise); ...
6. září 1748 Přijato nařízení o zpřísnění předpisů k výběru ...
6. září 1791 Slavnostní korunovace Leopolda II. za českého ...
6.-7. září 1896 V Hodoníně došlo k vytvoření volného opozičního ...
6. září 1918 Vznikl společný orgán českých socialistických stran ...
6. září 1951 Hlavním orgánem (nejen v KSČ, ale také ve státě) ...
6. září 1959 V Brně byl zahájen I. mezinárodní veletrh ...
6. září 1968 Pod tlakem sovětských míst byl F. Kriegel zbaven ...
7. září 1836 Ve Svatovítské katedrále v Praze se konala korunovace ...
7. září 1848 Plénum ústavodárného říšského sněmu schválilo konečný ...
7. září 1900 Oznámeno rozpuštění parlamentu a vypsání nových ...
7. září 1938 V Moravské Ostravě došlo k výtržnostem příslušníků ...
8. září 1198 Souboje o dědictví v římskoněmecké říši (po ...
8. září-15. listopadu 1944 1. československý armádní sbor v SSSR se ...
8. září 1995 Z Prahy bylo zahájeno vysílání americké rozhlasové ...
9. září 1340 Na flanderském bojišti nechal král Jan Lucemburský ...
9. září 1434 Moravané (včetně panských stoupenců kalicha) uzavřeli ...
9. září 1594 Matyášovo vojsko utrpělo těžkou porážku na Žitném ostrově; ...
9. září 1735 Ediktem byla odstraněna spotřební dávka na domácí výrobky, ...
9. září 1743 Francouzská posádka v Chebu se vzdala rakouským ...
9. září 1813 V Teplicích došlo k podpisu spojeneckých ...
9. září 1894 V Litomyšli byla založena Křesťanská sociální ...
9. září 1948 Předsednictvo ÚV KSČ schválilo politiku "ostrého ...
9. září 1982 Na závěr návštěvy vůdce libyjské revoluce M. Kaddáfího ...
10. září 1486 Na sjezdu obou českých králů (Vladislava a Matyáše) ...
10. září 1546 Ferdinand I. povolal vojenskou hotovost ke Kadani ...
10. září 1620 Maršál Ambrosio Spinola (ve španělských službách) zahájil ...
10. září 1799 Z iniciativy šlechtické Společnosti vlasteneckých ...
10.-19. září 1833 V Mnichově Hradišti proběhla schůzka rakouského ...
10. září 1898 Ve švýcarské Ženevě byla zavražděna císařovna Alžběta ...
10. září 1919 Mezi mocnostmi Dohody a Rakouskem byla podepsána ...
10. září 1947 Třem ministrům vlády (P. Zenklovi, P. Drtinovi ...
11. a 24. září 1415 Pod nátlakem kostnického koncilu se Jeroným Pražský ...
11. září 1416 Pražská univerzita oficiálně osvědčila pravověrnost ...
11. září 1656 Druhorozený syn císaře Ferdinanda III. Leopold I. ...
11. září 1697 V bitvě u Zenty (pod vedením prince Evžena ...
11. září 1741 Ve Frankfurtu nad Mohanem uzavřena (pod protektorátem ...
11. září 1914 Na společné schůzi českých krajanských spolků v Petrohradě ...
11. září-24. listopadu 1964 Delegace československých římskokatolických duchovních ...
12. září 1277 Uzavřena tzv. dodatková smlouva (ke smlouvě z 26. listopadu 1276 ...
12. září 1782 Po čtyřletém působení byla zrušena univerzita v Brně, ...
12. září 1871 Vydán císařský reskript (poprvé zveřejněn na jednání ...
12. září 1893 Nad Prahou a třemi okolními okresy byl vyhlášen ...
12. září 1899 V Kutné Hoře byl zahájen proces s židovským ...
12.-13. září 1938 Henleinovci se pokusili po Hitlerově protičeskoslovenském ...
12.-16. září 1972 Na území Československa proběhlo společné cvičení armád ...
13. září 1310 Jan Lucemburský získal od svého otce lénem hrabství ...
13. září 1620 Vojsko saského kurfiřta Jana Jiřího zaútočilo na Chotěbuz ...
13. září 1745 Volba manžela Marie Terezie Františka Štěpána Lotrinského ...
13. září 1781 Josef II. rozhodl o zavedení "rozumné toleranční ...
13. září 1798 Dvorský dekret zakazoval vystavování a půjčování ...
13.-14. září 1936 Ministr zahraničí K. Krofta se na zasedání Stálé ...
13. září 1968 Přijat zákon umožňující existenci a činnost jen ...
13. září 1981 Při návštěvě stranické a vládní delegace v Etiopii ...
14. září 1092 Vratislavův nejstarší syn BŘETISLAV II. [1092-1100] ...
14. září 1310 Markrabě Fridrich Míšeňský obsadil nakrátko Prahu ve ...
14. září 1424 Na Špitálském poli u Prahy (když se konšelé vzdali ...
14. září 1889 Významný představitel mladočeské politiky na Moravě ...
14. září 1814 Za účasti řady evropských panovníků (mj. císaře rakouského, ...
14. září 1919 V Bratislavě došlo k ustavení Národní republikánské ...
14. září 1920 V důsledku vnitrostranické krize v sociální ...
14. září 1937 Ve věku 87 let zemřel na zámku v Lánech první ...
14. září 1946 U příležitosti 50. výročí založení Československé ...
14. září 1947 Ministerstvo vnitra vydalo první zprávu o odhalení ...
14. září 1953 Zrušeno ministerstvo národní (státní) bezpečnosti a policie ...
15. září 921 Na hradě Tetíně byla zavražděna (uškrcena) jedenašedesátiletá ...
15. září 1874 Sedm mladočeských poslanců (A. P. Trojan, ...
15. září 1908 Sešel se český sněm; vláda připravila pro jednání návrhy ...
15. září 1920 Jmenován úřednický vládní kabinet vedený J. Černým. ...
15. září 1938 V Berchtesgadenu se konala schůzka A. Hitlera ...
15. září 1944 K. H. Frank vydal nařízení o trestu ...
15. září 1953 Premiér V. Široký přednesl v parlamentě programové ...

pokračování ...
 


Vstupní stránka

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.