F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

červen - 1. polovina


červen

červen 880 Arcibiskup Metoděj v Římě (spolu s ním i vůdce ...
červen 897 Arnulf přijal ve Wormsu "na milost" Svatoplukova druhého ...
červen 1044 Další vojenské tažení Jindřicha III. do Uher, ...
červen 1068 Spor Vratislava s jeho bratry o uvolněný ...
červen 1075 Účast Vratislavova vojska při potlačení saského povstání; ...
červen 1077 Konal se dvorský sjezd v Norimberku i za ...
červen 1130 Odhalen atentát na knížete Soběslava I.; nad pozatýkanými ...
červen 1138 Soběslav svolal do Sadské "bojovníky prvního a druhého ...
červen 1139 České vojsko se zúčastnilo tažení na straně krále Konráda ...
červen 1142 Kníže Vladislav II. získal podporu římskoněmeckého ...
červen 1156 Dvorský sněm ve Würzburku spojený se svatbou císaře ...
červen 1178 Při rakouském vpádu na Moravu (vévoda Leopold) byl ...
červen 1193 Na sněmu ve Wormsu odebral císař Jindřich VI. ...
červen 1217 Papež Honorius III. žádal krále Přemysla o uznání ...
červen 1236 Císař Fridrich II. Sicilský uvalil na rakouského ...
červen 1271 Vpád uherského vojska na Moravu (a do Rakous); ...
červen 1301 Schůzka české a uherské delegace v Brně, ...
červen 1302 Tlak ze strany papeže Bonifáce VIII. proti Václavu II. ...
červen 1384 Popuzený král Václav IV. využil malicherného sporu ...
červen 1392 Položení základního kamene hlavní lodi svatovítské ...
červen 1417 Sjezd husitské šlechty ve snaze zmírnit narůstající ...
červen 1433 Jiné oddíly husitů (pod vedením Jana Čapka ze Sán) ...
červen 1461 Sňatek dvanáctileté dcery Jiřího z Poděbrad Kateřiny ...
červen 1463 Doložen první spolehlivě datovaný text o projektu ...
červen 1467 Většina moravských měst přešla na stranu jednoty zelenohorské ...
červen 1527 Vpád Ferdinandova vojska do Uher proti Janu Zápolskému; ...
červen 1547 Ferdinand přijímal v Litoměřicích "provinilce". ...
červen 1584 Papežský nuncius Giovanni Francesco Bonhomini (do Prahy ...
červen 1593 Vypukla nová válka s Turky (jejich útok v Chorvatsku); ...
červen 1612 Volba a slavnostní korunovace Matyáše I. ...
červen 1621 Po vypršení dvanáctiletého příměří vstoupilo do války ...
červen 1632 Císařské oddíly vedené generálem Gallasem vytlačily ...
červen 1639 Severovýchodní Čechy byly zaplaveny švédským vojskem; ...
červen 1648 Švédský generál Königsmarck vpadl se svým vojskem přes ...
červen 1886 Byl schválen návrh zákona stanovujícího soudní pravomoc ...
červen 1919 Nastalo období poklesu zahraničního kursu koruny; v květnu ...
červen, červenec 1350 V Praze se objevil římský tribun Cola di Rienzo, ...
červen, červenec 1371 Vojenský vpád Karla IV. do Branibor přinesl českému ...
červen, červenec 1423 První výprava českých husitů na Moravu; východočeské ...
červen-červenec 1433 V Praze se konal celozemský sjezd, kde se mj. ...
červen-listopad 1439 V Čechách vypukla morová epidemie, která si vyžádala ...
červen, červenec 1781 Náboženské nepokoje se přenesly i na Českomoravskou ...
červen, červenec 1812 Napoleonovu půlmilionovou armádu (při jejím tažení ...
počátek června 1402 Společnou akcí Jošta a Zikmunda byl zajat markrabě ...
počátek června 1490 Zástupci stavů Horní a Dolní Lužice se dostavili ...
počátek června 1618 Vláda direktorů vypověděla ze země jezuity a zabavila ...
počátek června 1757 Maršál Leopold Daun zformoval na Moravě rakouský rezervní ...
počátek června 1774 Vláda podlehla tlakům vrchnosti a rozhodla, aby ...
polovina června 1420 Tábor byl neúspěšně obléhán mladým Oldřichem z Rožmberka; ...
polovina června 1421 Při obléhání hradu Rabí přišel Jan Žižka z Trocnova ...
polovina června 1631 Švédský král Gustav Adolf II. přijal ve Špandavě ...
polovina června 1760 Vojsko generála Laudona zvítězilo nad pruským generálem ...
polovina června-červenec 1799 Ruský pomocný sbor (čítající zhruba 27 tisíc mužů) ...
1. června 1642 Bitva u Svídnice, v níž zvítězilo švédské ...
1. června 1771 Marie Terezie rozhodla o ustavení urbariální komise, ...
1. června 1811 Vydán všeobecný občanský zákoník, který zaváděl v monarchii ...
1. června 1817 Mechanik pražské polytechniky Josef Božek veřejně předvedl ...
1. června-16. července 1829 V Ledeburském paláci v Praze proběhla výstava ...
1. června 1850 Byly vydány první poštovní známky v habsburské ...
1. června 1862 Konalo se první veřejné sokolské cvičení v sále ...
1. června 1937 Německý generální štáb začal rozpracovávat plán Fall ...
1.-3. června 1953 Poprvé od února 1948 došlo k masovým nepokojům ...
1. června 1999 Na Staroměstském náměstí v Praze protestovalo ...
2. června 1297 Velkolepá korunovace Václava II. v Praze ...
2. června 1541 Na Malé Straně v Praze vypukl požár, který se ...
2. června 1619 Thurnovo vojsko posílené oddíly Moravanů a Slezanů ...
2.-12. června 1848 V Praze probíhal za účasti zhruba 340 delegátů ...
2. června 1945 Mezi vládou a předsednictvem Slovenské národní ...
2. června 1948 Prezident E. Beneš podepsal abdikační listinu; ...
2. června 1983 Pražský arcibiskup kardinál F. Tomášek obdržel ...
2. června 1990 Na Staroměstském náměstí v Praze (u pomníku ...
3. června 1145 Papež Eugenius III. vyhlásil proti odbojným moravským ...
3.-7. června 1421 V Čáslavi se sešlo celonárodní shromáždění (zemský ...
3. června 1585 Rudolfu II. byl udělen řád Zlatého rouna. ...
3. června 1760 Zřízena dvorská studijní komise ve Vídni. ...
3. června 1895 Subkomise volebního výboru říšské rady předložila veřejnosti ...
3. června 1934 Zveřejněno stanovisko ČSR, v němž se vláda oficiálně ...
3.-4. června 1975 V Brně se sešel I. celostátní sjezd katolických ...
3. června 1999 Sněmovna schválila novelu zákona o penzijním připojištění ...
4. června 1337 Karel dobyl v čele tyrolské šlechty v Lombardii ...
4. nebo 18. června 1365 Karel IV. korunován v Arles od místního biskupa ...
4. června 1618 Císařští místodržící Adam z Valdštejna spolu s Adamem ...
4. června 1741 Uzavřena smlouva mezi Francií a Pruskem; pruský ...
4. června 1745 Časně zrána se podařilo Fridrichu II. zvítězit ...
4. června 1920 Na zámku Velký Trianon ve Versailles byla podepsána ...
4. června 1935 Již potřetí sestavil J. Malypetr vládu (tzv. široké ...
4. a 5. června 1938 U příležitosti 20. výročí Pittsburské dohody ...
4. června 1942 Novým zastupujícím říšským protektorem byl jmenován ...
4. června 1991 Ministr zahraničí J. Dienstbier podepsal v Paříži ...
5. června 1348 Karel udělil Habsburkům jejich země v léno. ...
5.-8. června 1415 Slyšení M. Jana Husa před kostnickým koncilem ...
5. června-5. července 1436 Na jihlavském sněmu Království českého a Markrabství ...
5. června 1469 Český sněm odmítl svévolnou olomouckou volbu Matyáše ...
5. června 1617 Český sněm přijal za budoucího krále jako jediného ...
5. června 1863 Mladoboleslavský list Boleslavan (vycházel od října ...
5. června 1922 Podepsána prozatímní smlouva mezi ČSR a sovětským ...
5.-9. června 1967 Na V. sjezdu ČSM prosazovalo komunistické vedení ...
5.-6. června 1981 Konaly se volby do Federálního shromáždění, národních ...
5. června 1988 Rada svobodného Československa vydala stanovisko k politickému ...
5.-6. června 1992 V zemi se uskutečnily parlamentní volby (do Federálního ...
5. června 1999 Útokem na budovu amerického velvyslanectví a rvačkami ...
6. června 1485 V Praze obnovena (po dvacetileté přestávce) činnost ...
6. června 1618 Do Prahy přijel z Vídně osobní císařův posel Jan ...
6. června 1633 Těsně před očekávanou bitvou u Dlouhé Olešnice ...
6. června 1642 Švédové pronikli Moravskou branou k Holešovu, ...
6. června 1873 Ve Vídni byla podepsána smlouva mezi habsburskou monarchií ...
6. června 1905 Gautschova vláda oznámila, že na podzim předloží sněmu ...
6. června 1921 Založena Centrokooperativa - Svaz jednot hospodářských ...
6.-7. června 1936 V Bukurešti proběhla porada hlav států Malé dohody; ...
6. června 1939 Jmenováno nové předsednictvo Národní rady české, kulturně ...
6. června 1945 Vláda obdržela polskou protestní nótu o perzekučních ...
6. června 1968 Vláda vydala prozatímní rámcové zásady pro zřizování ...
7. června 1424 Na kopci u Malešova (u Kutné Hory) došlo ...
7. června 1848 Zemský vojenský velitel kníže A. Windischgrätz ...
7. června 1938 Sudetendeutsche Partei předložila Hodžově vládě memorandum ...
8. června 1216 Na shromáždění šlechty a ostatních hodnostářů ...
8.-12. června 1600 V Rejčkově koleji v Praze provedl lékař (slovenského ...
8. června 1849 Podle lombardsko-benátského vzoru bylo v monarchii ...
8. června 1945 Zástupci tří politických stran - komunistické (K. Gottwald), ...
8. června 1970 Peruánské úřady oznámily, že při zemětřesení zahynulo ...
8.-9. června 1990 Po čtyřech desetiletích se konaly první svobodné volby ...
8. června 1992 Prezident V. Havel pověřil V. Klause jako ...
8. června 1998 Deset odborových svazů státních zaměstnanců vyhlásilo ...
9. června 1471 České poselstvo dorazilo do Krakova oznámit výsledek ...
9. června 1848 Moravský zemský sněm se usnesl na zrušení roboty dnem ...
9. června 1896 V Praze-Vysočanech byla založena ing. E. Kolbenem ...
9. června 1933 Po prudkém boji uvnitř koaličních stran byl přijat ...
9. června 1934 ČSR uznala de iure Sovětský svaz a navázala ...
9.-11. června 1959 Na sjezdu socialistické kultury vyzvalo stranické vedení ...
9.-10. června 1972 V Praze proběhl sjezd Československé strany lidové, ...
10. června 1348 Na příkaz Karla začal Matyáš z Arrasu se stavbou ...
10. června 1376 Po složitých jednáních byl ještě ne patnáctiletý syn ...
10. června 1619 Buquoyovo vojsko zvítězilo nad Mansfeldovým stavovským ...
10.-12. června 1813 V Opočně proběhlo jednání zástupců Rakouska, Ruska ...
10. června 1848 V aule Karolina se sešlo pražské studentstvo, ...
10. června 1942 Na základě vykonstruovaných obvinění došlo ze strany ...
10. června 1945 V Lidicích proběhla za účasti zhruba 200 tisíc ...
10. června 1946 Začal odsun sudetských Němců do sovětského pásma; nejdříve ...
10. června 1947 Skupiny Ukrajinské povstalecké armády, tzv. banderovců ...
10. června 1949 V Praze se konala ustavující konference Katolické ...
10.-11. června 1961 Proběhla konference Československé strany lidové; předsedou ...
10. června 1967 ČSSR přerušila diplomatické styky s Izraelem jako ...
10. června 1997 Poprvé od listopadu 1989 požádala vláda o vyslovení ...
11. června 1341 Český sněm přijal na návrh krále Jana jeho syna Karla ...
11. června 1397 Na zasedání královské rady na Karlštejně byli zákeřně ...
11.-14. června 1421 V Brně zasedal sněm Moravanů, na němž nebyl přijat ...
11. června 1629 Vstoupil v platnost tzv. mír lübecký (jednáno ...
11. června 1728 Císař Karel VI. vydal edikt K podpoře továren ...
11. června 1742 Uzavřena (předběžná) mírová dohoda ve slezské Vratislavi. ...
11. června 1842 Vyšel dvorský dekret, který povoloval zaměstnávat děti ...
11. června 1848 Přípravy k vojenskému pokoření Prahy vyvrcholily ...
11. června 1940 2. československý pluk ve Francii se účastnil bojů ...
11. června 1948 Obnoveno jednání mezi státem a církví; den předtím ...
11.-15. června 1954 V Praze se konal X. sjezd KSČ, který potvrdil ...
11.-15. června 1956 Konala se celostátní konference KSČ, která kromě směrnic ...
11.-12. června 1984 V Praze se konala celostátní konference učitelů; ...
12. června 1345 Vojska polského krále Kazimíra vtrhla do Ratibořska ...
12. června 1394 Narychlo svolaný zemský sněm v Praze ustavil Jošta ...
12. června 1633 Ve vojenském táboře u Dlouhé Olešnice tajně navštívil ...
12. června 1848 V dopoledních hodinách na svatodušní pondělí se ...
12.-17. června 1848 V Praze došlo k povstání (nebo též k svatodušním ...
12. června 1866 Uzavřena francouzsko-rakouská dohoda, v níž se ...
12. června 1869 Převodem Waldsteinských závodů do vlastnictví E. Škody ...
12. června 1945 Vrcholným orgánem ženského hnutí se stala Rada žen ...
12. června 1960 Proběhly volby do Národního shromáždění a do národních ...
12.-15. června 1972 V duchu normalizační politiky se konal v Praze ...
12.-14. června 1991 Z iniciativy prezidenta V. Havla a francouzského ...
13. června 1621 Saský kurfiřt Jan Jiří přiměl lužické stavy v Kamjenci ...
13.-14. června 1848 V Brně propukly hladové bouře; proti rabování ...
13.-21. června 1911 Volby do říšské rady (30. března 1911 byl rozpuštěn ...
13. června 1919 Z Českého olympijského výboru (založen 18. května ...
13. června 1945 Nacionálně vyhrocená situace na česko-polské hranici ...
13. června 1958 Ve Varšavě byla podepsána Smlouva o konečném vytyčení ...
13. června 1990 ČSFR, Maďarsko a Polsko podepsaly v Göteborgu ...
14. června 1393 Václav IV. udělil českým Židům privilegium, aby ...
14. června 1800 Napoleon neočekávaně přešel se svou armádou průsmykem ...
14. června 1849 Císařským nařízením vstoupila v platnost od 1. července ...
14. června 1866 Rakousko obvinilo Prusko z vměšování a předložilo ...
14. června 1896 Císař František Josef I. potvrdil novou volební ...
14. června 1948 Národní shromáždění zvolilo jednomyslně K. GOTTWALDA ...
14. června 1964 Proběhly volby do Národního shromáždění; pro kandidáty ...
14. června 1968 V Budapešti podepsána Smlouva o přátelství, ...
14.-19. června 1973 Při návštěvě československé státní delegace v Mongolsku ...
15. června 1086 První královská korunovace na Pražském hradě v kostele ...
15. června 1197 V Chebu zemřel kníže Jindřich Břetislav (pohřben ...
15. června 1464 Papež Pius II. povolal Jiřího z Poděbrad ...
15. června 1615 V Praze jednal generální sněm o konfederaci ...
15. června 1642 Po čtyřdenní obraně se vzdala opevněná Olomouc; zemské ...
15. června 1754 Na farní zahradě v Příměticích u Znojma postavil ...
15.-16. června 1848 Do Prahy dorazily národní gardy z mnohých východočeských ...
15.-23. června 1885 Proběhla živelná stávka brněnských textiláků z 62 závodů ...
15. června 1919 V českých zemích (na Slovensku a na Podkarpatské ...
15. června 1926 Předsednictvo Československé strany socialistické vydalo ...
15. června 1927 Přijaty tři nové zákony, které měly realizovat reformu ...
15. června 1948 Ustavena nová vláda v čele s A. Zápotockým; ...
15. června 1993 Základní vojenská služba byla (s platností od ...

pokračování ...
 


Vstupní stránka

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.