Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
fotoRoku 1977 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se jeho diplomová práce pokoušela o nový pohled na počátky cisterciáckých klášterů Sedlec a Osek.

Poté začal pracovat v někdejším Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, od roku 1986 byl vedoucím Archivu Národního muzea (do roku 2002), poté přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy do Ústavu českých dějin, kde působí dosud. Roku 1993 se habilitoval (doc.), přičemž habilitační práce pojednávala o problematice krize (domnělé či skutečné) v předhusitském období. Sám autor ovšem nepatří mezi zastánce výkladu husitství jako důsledek projevu negativních rysů v tehdejší společnosti. Roku 1996 získal titul DrSc. za práci Adelige Grundherrn als Unternehmer (Wien - München 2000), od roku 2000 je profesorem na FF UK. Již téměř dvě dekády se zabývá českým raným novověkem (1500–1700), a to zejména z pohledu sociálních dějin.

Prof. Jaroslav Čechura je autorem a spoluautorem více než 30 knih a přes 300 článků. Z prací věnovaných ranému novověku lze jmenovat Broumovská rebelie (1997) či Černínové kontra Kysíbelští (2003). V létech 2003-06 byl řešitelem grantového projektu zabývajícího se kriminalitou na jihu Čech v létech 1650-1770, jehož výsledky rovněž publikoval. V nakladatelství Libri vydal v ediční řadě Dějiny českých zemí dvousvazkovou, moderně pojatou a i laikům přístupnou práci o naší historii za vlády Lucemburků: České země v letech 1310-1378, Lucemburkové na českém trůnu I. (1999, už dva dotisky) a České země v letech 1378-1437, Lucemburkové na českém trůnu II. (2000), která se nezabývá jen výkladem politických dějin, ale i hospodářstvím, uměním i tzv. všedním dnem a na základě archivních pramenů přináší někdy i velmi překvapivé informace, které nezapadají do tradovaných schémat.

Dále pak v Libri vydal v Historické řadě monografii, která publikovanými fakty silně opravuje obecné představy o pobělohorské realitě (zatížení sedláků robotou, národnostních poměrech, osobě Leopolda I. atd.), Selské rebelie roku 1680 (2001). V současné době pro Libri připravuje znovu pro ediční řadu Dějiny českých zemí dvousvazkovou publikaci České země v době renesance. První Habsburkové na českém trůně, jejíž I. díl (věnovaný především době vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána) by se měl ke čtenářům dostat ještě v roce 2008.

email © Libri 2001-2016 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky